Peirianneg Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
10 Mawrth 2023 — 7 Gorffennaf 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs wedi ei ddylunio fel llwybr dilyniant i ddysgwyr sydd eisoes wedi cwblhau'r Dyfarniad Lefel 2 Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 2D ac i ymgeiswyr sydd â phrofiad CAD 2D ac sy'n dymuno datblygu sgiliau mewn graffeg 3D a darluniadau technegol a ddefnyddir mewn peirianneg, dylunio a gweithgynhyrchu.
Bydd yr uned hon yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu'r gallu i gymhwyso'r gweithdrefnau drafftio sydd eu hangen i greu ac addasu gwrthrychau; arwynebau neu solidau 3D sy'n bodoli eisoes mewn Gofod Tri Dimensiwn.  

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i:

 1. Ddefnyddio gweithfan CAD yn ddiogel
 2. Gosod yr amgylchedd modelu 3D
 3. Creu a golygu modelau arwyneb 3D
 4. Creu a golygu modelau solid 3D
 5. Creu gorchmynion i greu model 3D
 6. Gymhwyso gorchmynion i weld modelau 3D mewn amrywiaeth o fformatau arddangos                                                   
 7. Greu cynllun o ddyluniad model 3D

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau Cyflwyniad i Beirianneg Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur Lefel 2 neu/a chyfweliad llwyddiannus gydag enghraifft o waith portffolio. Byddai cefndir mewn Dylunio a Pheirianneg yn ddymunol, yn ogystal â mynediad i Gyfrifiadur/Gliniadur gyda digon o gof i lawrlwytho AutoCAD 2020+.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

10 Mawrth 2023

Dyddiad gorffen

7 Gorffennaf 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

AERH3P07
L3

Cymhwyster

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 3D

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Efallai y bydd dysgwyr am ddatblygu eu sgiliau CAD ymhellach drwy gofrestru ar y rhaglen CAD Awyrofod un flwyddyn lle byddwch yn gallu ennill Tystysgrifau Dylunio Gyda Chymorth Cyfrifiadur Lefel 2 a Lefel 3 City & Guilds drwy gwblhau 2 uned orfodol yn llwyddiannus. Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys profiad ymarferol yn yr awyrendy, yn ogystal â drafftio CAD uwch ymhellach a defnyddio offer prototeipio cyflym fel ein peiriannau argraffu 3D stereolithograffi (LFS) sy'n arwain at gymhwyster ychwanegol a gydnabyddir gan y diwydiant Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP