Cwrs Sylfaen ESOL i Oedolion

L2 Lefel 2
Llawn Amser
6 Medi 2021 — 17 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Nod llwybr Lefel 2 yw dysgu cymwysterau i chi i roi gwell cyfleoedd am swydd i chi neu i’ch paratoi ar gyfer astudio ar Lefel 3.

Mae’r cwrs yma ar gyfer myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad o fywyd (o leiaf 2 blynedd allan o addysg lawn amser) a rhai cymwysterau blaenorol, a all fod ar raddau isel neu wedi'u sefyll amser maith yn ôl!

O fis Medi ymlaen, bydd un grŵp Sylfaen Oedolion yng Nghaerdydd ar gyfer dysgwyr ESOL a bydd y grŵp yma’n cael Saesneg ychwanegol i gefnogi datblygiad iaith. Bydd yn ofynnol i ddysgwyr sy’n symud ymlaen o gyrsiau ESOL fod wedi pasio’r holl sgiliau ar lefel dau: siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs Sylfaen Oedolion yn gwrs blwyddyn dwys sy’n adeiladu ar y sgiliau presennol. Byddwch yn astudio Gwyddoniaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Mathemateg, Saesneg, TG a Sgiliau Astudio fel rhan o Ddiploma Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Agored a byddwch hefyd yn cael cyfle i sefyll Saesneg a Mathemateg TGAU. Cynhelir tiwtorialau wythnosol i archwilio llwybrau datblygu ac i’ch cefnogi chi drwy eich astudiaethau.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad parhaus gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth ac arholiadau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Asesir Lefel 1 Llythrennedd a Rhifedd yn y cyfweliad (cyfwerth a TGAU Gradd D neu uwch). Bydd yn rhaid i ddysgwyr fod wedi pasio sgiliau lefel 2 ESOL mewn darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

6 Medi 2021

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC2F05
L2

Cymhwyster

Agored Cymru Level 2 Certificate in Skil

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fe gefais i fy addysgu gartref o flwyddyn 7 ymlaen ac, o ganlyniad, 'chefais i ddim cymwysterau o gwbl. Roeddwn i'n gwybod bod rhaid i mi gael rhywbeth i gael swydd. Roedd fy nhiwtoriaid i i gyd yn gefnogol iawn ond rhaid i chi weld hyn drosoch chi eich hun, felly fe fyddwn i'n dweud wrthych chi am ddod draw i weld beth all y coleg yma ei wneud i chi.

Kulsum Salamut
Wedi astudio Sylfaen Oedolion

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE