Mynediad at Nyrsio

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Mynediad at Nyrsio a Bydwreigiaeth yn berffaith ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i ddilyn gyrfa mewn nyrsio. Dyma raglen i ddysgu sgiliau a gwybodaeth i'r dysgwyr i fynd ymlaen i addysg uwch. Dyma gwrs dwys felly rhaid i'r ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer gofynion academaidd a baich gwaith y rhaglen. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd y disgyblion yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad at AU. Dyma gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n cael ei dderbyn ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch. Sylwer: Dylai’r dysgwyr sy’n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol bod y rhaglen yn gofyn i’r holl ddysgwyr sy’n gweithio gyda Phlant neu mewn Lleoliad Gofal gael archwiliad datgeliad manwl llawn (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Bioleg Ddynol, Astudiaethau Gofal a Gwyddorau Cymdeithasol yn cael sylw fel pynciau mawr ar y cwrs hwn. Hefyd bydd yn ofynnol i chi astudio Rhifedd, Cyfathrebu a Sgiliau Astudio fel pynciau craidd gorfodol. Cynhelir tiwtorials personol wythnosol i gefnogi myfyrwyr drwy eu hastudiaethau.

Sylwer bod rhai llwybrau gradd angen cymwysterau ychwanegol (e.e. TGAU Mathemateg/Saesneg Gradd B), a hefyd y cymhwyster Diploma Mynediad i AU. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru i’r ddarpariaeth briodol yn seiliedig ar eich llwybr gadael arfaethedig – mae posib trafod hyn gyda ni yn ystod eich cyfweliad os ydych yn dymuno.

Os nad oes gennych chi’r cymwysterau TGAU eisoes a bod angen y rhain ar gyfer y cwrs prifysgol rydych chi’n ei ffafrio, efallai y byddech yn hoffi ystyried ein cwrs cyn-Mynediad – Sylfaen Oedolion. Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd â phrofiad bywyd ac nid yw’n addas mewn gwirionedd ar gyfer ymgeiswyr iau nag 19 oed.                                                                             

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £350.00

Gofynion mynediad

Mae TGAU Saesneg Iaith A\* - C yn hanfodol a rhaid darparu tystiolaeth cyn cofrestru. Cyfweliad a chanlyniad asesiad llwyddiannus - Lefel 1 mewn Mathemateg a Lefel 2 mewn Saesneg. Rhaid i ddysgwyr fod wedi gadael addysg lawn amser am dair blynedd cyn astudio'r cwrs hwn. DS: Mae gofyn i ddarpar ddysgwyr, sy'n Saesneg ail iaith, arddangos Sgôr IELTS o 6 (System Brofi Ryngwladol ar gyfer yr Iaith Saesneg) mewn Saesneg llafar ac ysgrifenedig yn ystod y broses ymgeisio.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy h

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ