Mynediad at Wyddorau Iechyd

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2020 — 30 Gorffennaf 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Cyrsiau yw cyrsiau Mynediad i Wyddorau Iechyd a gallant arwain at raddau gofal iechyd proffesiynol a graddau gwyddoniaeth mewn prifysgolion.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal dros ddwy noson yr wythnos, gyda rhai gweithdai ar ddydd Sadwrn drwy gydol y cwrs.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae Mynediad i Wyddorau Iechyd yn berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ar hyn o bryd neu sydd ag ymrwymiadau teulu ac sydd eisiau mynd yn ôl i addysg ôl-TGAU. Gallai’r cyrsiau hyn hefyd fod yn addas ar gyfer y rhai hynny sydd â chymwysterau lefel uchel o dramor ac sy’n dymuno astudio ymhellach yn y DU.

Bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o gyrsiau prifysgol, gan gynnwys:

 • Ffisiotherapi, 
 • Ymarferydd Adran Llawdriniaeth (ODP),
 • Nyrsio,
 • Bydwreigiaeth,
 • Therapi Galwedigaethol,
 • Podiatreg,
 • Gwyddoniaeth Parafeddyg
 • Proffesiynau Perthynol i Iechyd

Mae hwn yn gwrs dwys, felly dylai ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer y gofynion academaidd yn ogystal â llwyth gwaith y rhaglen. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ennill cymhwyster Diploma Mynediad at Addysg Uwch. Mae hwn yn gymhwyster sy'n cael ei adnabod yn genedlaethol, ac yn cael ei dderbyn ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch.

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â Bioleg, Cemeg, Seicoleg a Gofal Iechyd fel prif bynciau. Bydd hefyd gofyn ichi astudio Rhifedd, Sgiliau Astudio a Chyfathrebu fel pynciau craidd gorfodol. Mae tiwtorialau personol wythnosol yn cael eu cynnal i gefnogi myfyrwyr gyda'u hastudiaethau.

Nodwch fod rhai llwybrau gradd yn gofyn am gymwysterau ychwanegol (e.e. TGAU Mathemateg/Saesneg ar Radd B), ynghyd â'r cymhwyster Diploma Mynediad i Addysg Uwch. Sicrhewch eich bod yn cofrestru ar gyfer y ddarpariaeth briodol ar gyfer eich llwybr gadael cynlluniedig - gallwch drafod hyn gyda ni yn ystod eich cyfweliad os dymunwch.

Os nad oes gennych y cymwysterau TGAU sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer eich cwrs prifysgol dewisol, efallai y byddwch eisiau ystyried ein cwrs Cyn Mynediad - Sylfaen i Oedolion. Fel arfer, mae'r wythnos gynefino'n dechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Medi pob blwyddyn academaidd

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £175.00

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £175.00

Gofynion mynediad

Llythrennedd a Rhifedd Lefel 2 a aseswyd yn y cyfweliad a TGAU Gradd A * - C mewn Iaith Saesneg. Mae angen i ddysgwyr beidio â bod mewn addysg HP am dair blynedd cyn astudio'r Cwrs hwn.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth ac arholiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

30 Gorffennaf 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACSDF3P04
L3

Cymhwyster

Access to Higher Education Diploma (Heal

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy hyder i.  

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE