Mynediad at Dechnolegau Digidol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at ddysgwyr sydd eisiau dilyn llwybr prifysgol mewn cyfrifiadureg a TG. Yn benodol ar gyfer oedolion sydd wedi bod allan o addysg am dair blynedd neu fwy, bydd y cwrs hwn yn caniatáu mynediad i lwybrau prifysgol yn y sector TG cynyddol. Bydd dysgwyr yn datblygu’r hyder, gwybodaeth a sgiliau allweddol sydd eu hangen i allu symud ymlaen, ac ymgymryd mewn rhaglen addysg uwch yn llwyddiannus.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd modiwlau’r cwrs yn cynnwys:

 • Prosiect Ymchwiliol/Traethawd Estynedig
 • Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadureg
 • Systemau Gwybodaeth
 • Datblygu Meddalwedd
 • Systemau Cyfrifiadur a Saernïaeth Rhwydwaith
 • Datblygiad Gwefan
 • Dylunio Cyfrifiadurol
 • Mathemateg
 • Sgiliau Cyfathrebu

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £350.00

Gofynion mynediad

Asesir Lefel 2 Llythrennedd a Rhifedd yn y cyfweliad a TGAU Gradd A*-C mewn Mathemateg. Mae’n rhaid i ddysgwyr fod allan o addysg llawn amser ers tair blynedd cyn astudio’r Cwrs hwn. Fel arall, dysgwyr yn astudio cwrs Sylfaenol Oedolion.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC3F10
L3

Cymhwyster

Access to Higher Education Diploma (Appl

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy hyder i.  

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE