Mynediad i'r Biowyddorau

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Mynediad at Wyddorau Bywyd a Biolegol yn berffaith ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wyddorau biolegol. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Wedi'i lleoli ar Gampws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, dyma raglen flwyddyn ddwys a fydd yn paratoi'r myfyrwyr ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau prifysgol gan gynnwys:

 • Biowyddorau
 • Gwyddoniaeth Fforensig
 • Bioleg
 • Gwyddoniaeth Fiofeddygol
 • Bwyd a Thechnoleg Gwyddoniaeth
 • Gwyddoniaeth Gofal Iechyd
 • Technoleg Ddeintyddol
 • Nyrsio
 • ODP G25
 • Ffisiotherapi
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Dieteteg
 • Radiograffeg

Nod y cymhwyster hwn yw dysgu sgiliau a gwybodaeth i fyfyrwyr i symud ymlaen i Addysg Uwch, ac mae'r cynnwys fel rheol yn gyfle i fyfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau prifysgol. Dyma gwrs dwys, felly rhaid i'r ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer gofynion academaidd a baich gwaith y rhaglen. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd y dysgwyr yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad i AU. Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ac sy'n cael ei dderbyn ar gyfer cael mynediad i gyrsiau Addysg Uwch.

Mae Bioleg a Cemeg yn cael sylw fel pynciau mawr ar y cwrs hwn. Hefyd bydd yn ofynnol i chi astudio Rhifedd, Cyfathrebu a Sgiliau Astudio fel pynciau craidd gorfodol. Cynhelir tiwtorials personol wythnosol i gefnogi myfyrwyr drwy eu hastudiaethau.

Sylwer bod rhai llwybrau gradd yn gofyn am gymwysterau ychwanegol (e.e. Gradd B mewn TGAU Mathemateg/Saesneg), a hefyd y cymhwyster Diploma Mynediad i AU. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru i'r ddapariaeth briodol yn seiliedig ar eich llwybr gadael arfaethedig - gellir trafod hyn gyda ni yn ystod eich cyfweliad os ydych yn dymuno.

Os nad oes gennych y cymwysterau TGAU eisoes ac os oes angen y rhain ar gyfer y cwrs prifysgol ydych chi'n ei ffafrio, efallai yr hoffech ystyried ein cwrs cyn Mynediad - Sylfaen Oedolion. Fel arfer mae'r wythnos gyflwyno'n dechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Medi.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £350.00

Gofynion mynediad

Lefel 2 Llythrennedd a Rhifedd yn cael eu hasesu yn y cyfweliad gyda TGAU Gradd A* - C mewn Mathemateg, y bydd angen ei dystio cyn cofrestru.  Dysgwyr angen bod allan o addysg llawn amser am gyfnod o dair blynedd yn flaenorol i fedru astudio’r Cwrs hwn.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth ac arholiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC3F03
L3

Cymhwyster

Access Higher Education Diploma (Biosci)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy hyder i.  

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE