Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg

L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Proffesiynol AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg yn gwrs perffaith ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gyfrifeg. Wedi'i lleoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn helpu myfyrwyr i ddod yn fwy cyfforddus ag ystod eang o sgiliau a chymwysiadau rheolaeth ariannol, ac ennill cymwyseddau mewn:

 • Drafftio adroddiadau ariannol i gwmnïau cyfyngedig
 • Argymell systemau a strategaethau cyfrifeg
 • Adeiladu a chyflwyno adroddiadau cyfrifeg rheolaeth gymhleth

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd y rhaglen hon yn ymdrin â lefel uchel o bynciau/tasgau cyfrifeg a chyllid, a bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd arbenigol megis treth, archwilio, rheoli credydau a rheoli arian parod a thrysorlys.

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys pedair uned gorfodol a dwy uned arbenigol, o ddewis o bum opsiwn (cyfanswm o 420 awr o ddysg dan arweiniad). Mae'r unedau gorfodol fel a ganlyn:

 • Cyfrifyddu Rheoli: Cyllidebu
 • Cyfrifyddu Rheoli: Penderfyniad a Rheoli 
 • Adroddiadau ariannol Cwmnïau Cyfyngedig 
 • Systemau a Rheolyddion Cyfrifeg

Mae'r unedau opsiynol fel a ganlyn ac yn rhedeg yn ôl y galw:

 • Treth Busnes
 • Treth Bersonol
 • Archwilio Allanol
 • Rheoli Arian Parod a Thrysorlys
 • Rheoli Credydau

Noder efallai na fydd yr holl opsiynau ar gael.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau asesiadau'r tair uned gorfodol ac un asesiad synoptig yn ogystal ag asesiadau uned dwy uned opsiynol i gyflawni'r cymhwyster hwn. Cyfran y cymhwyster hwn a asesir drwy asesiad allanol yw 100%.

Noder efallai na fydd yr holl opsiynau ar gael.

Mae'r holl asesiadau yn y cymhwyster hwn:

 • Wedi'u gosod a'u marcio gan AAT (ac eithrio RPL, sy'n cael ei farcio gan y darparwr hyfforddiant)
 • Wedi'u seilio ar y cyfrifiadur
 • Â chyfyngiad amser
 • Yn cael eu trefnu gan ddarparwyr hyfforddiant neu leoliadau asesu
 • Yn cael eu cynnal mewn canolfannau a lleoliadau cymeradwy dan amgylchiadau sy'n cael eu rheoli.

Nid yw'r asesiadau unedau a synoptig yn cael eu dyfarnu â gradd ar wahân, ond mae'r marciau a enillir yn yr holl asesiadau yn cyfrannu at radd gyffredinol y myfyriwr ar gyfer y cymhwyster.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £270.00

Ffi Cwrs: £1,125.00

Gofynion mynediad

Cwblhau AAT Lefel 3 yn llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC4P08
L4

Cymhwyster

AAT Professional Diploma in Accounting

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE