Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 28 Mai 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Dystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg yn ymdrin ag ystod o sgiliau cyfrifeg a chyllid sylfaenol mewn pum uned gorfodol (240 awr o ddysg dan arweiniad). Wedi'i leoli ar gampws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y cymhwyster hwn yn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr wedi'u paratoi yn dda i fynd ymlaen i yrfa fusnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol neu addysg bellach.
Mae ein dull gweithredu Ar-lein ac Ar y Campws yn galluogi myfyrwyr i fanteisio ar addysg wyneb yn wyneb yn y coleg a gwersi ar-lein sydd ar gael ar alw, sy'n brofiad astudio llawer mwy hyblyg i ddisgyblion. Yn ogystal â mynychu dosbarthiadau wyneb yn wyneb bob 2 wythnos, bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau gwersi ac ymarferion ar-lein rhwng bob dosbarth.

Mae cymwysterau byrrach ar gael ar y lefel hon a ellir eu hastudio ar wahân. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gwobr mewn Meddalwedd Cyfrifeg (cyf: BSCC2P90)
  • Tystysgrif Sylfaen mewn Cadw Cyfrifon (cyf: BSCC2P91) - sy'n adeiladu'r Dystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg (cyf: BSCC2P92

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae cymwysterau byrrach ar gael ar y Lefel hon a ellir eu hastudio ar wahân: Gwobr mewn Meddalwedd Cyfrifeg (cyf: BSCC2P90) a Thystysgrif Sylfaen mewn Cadw Cyfrifon (cyf: BSCC2P91) - sy'n adeiladu'r Dystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg (cyf: BSCC2P92).

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg yn orfodol. Asesir pedair uned ar wahân mewn asesiadau ar ddiwedd yr unedau, ond mae'r cymhwyster hwn hefyd yn cynnwys asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cymhwyster, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cymhwyster a'u hasesu:

• Trafodion Cadw Cyfrifon

• Rheolyddion Cadw Cyfrifon

• Elfennau Costiad

• Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg

• Gweithio'n Effeithiol mewn Cyllid

Bydd myfyriwr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau cyfrifeg mewn cadw cyfrifon cofnod dwbl a chostiad sylfaenol, yn ogystal â dealltwriaeth o brynu, gwerthu a chyfriflyfrau cyffredinol. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd cyfrifeg a datblygu'r sgiliau a'r ymddygiadau proffesiynol sydd eu hangen i gyfrannu'n effeithiol yn y gweithle. Mae gweithio mewn cyfrifeg yn gofyn sgiliau cyfathrebu da, sgiliau TG a dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes, ac mae'r cwbl yn cael eu cynnwys yn y cymhwyster hwn.

Mae natur y cwrs yn alwedigaethol ac ymarferol a byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol sy'n berthnasol i amgylchedd cyfrifeg. Darperir darlithoedd i bob uned. Darperir cefnogaeth diwtorial, hefyd.

I astudio cwrs AAT mae angen i chi ymuno ag AAT fel aelod myfyriwr, yn ogystal â chofrestru yn y Coleg. Mae'r AAT yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr gan gynnwys cefnogaeth, cymorth gyda dod o hyd i swydd a phrisiau gostyngol arbennig.

Mae'r holl asesiadau yn y cymhwyster hwn:

• wedi'u gosod a'u marcio gan AAT (ac eithrio RPL, sy'n cael ei farcio gan y darparwr hyfforddiant)

• wedi'u seilio ar y cyfrifiadur

• â chyfyngiad amser

• yn cael eu trefnu gan ddarparwyr hyfforddiant neu leoliadau asesu

• yn cael eu cynnal mewn canolfannau a lleoliadau cymeradwy dan amgylchiadau sy'n cael eu rheoli.

I gyflawni'r cymhwyster hwn ac i gael eich dyfarnu â gradd, rhaid i fyfyriwr fod yn llwyddiannus yn yr holl asesiadau hanfodol a'r asesiad synoptig.

Nid yw asesiadau unedau a synoptig yn cael eu dyfarnu â graddau yn unigol, ond mae'r holl farciau a gyflawnir ym mhob asesiad yn cyfrannu at radd gyffredinol myfyriwr ar gyfer y cymhwyster.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau asesiadau pedair uned ac un asesiad synoptig i gyflawni'r cymhwyster hwn. Cyfran y cymhwyster hwn a asesir drwy asesiad allanol yw 100%.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,350.00

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd A*- C neu L2 ESOL. Bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad a chael asesiad sgiliau.

Asesir dysgwyr aeddfed o ran Saesneg Iaith a Mathemateg.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

28 Mai 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC2P92
L2

Cymhwyster

AAT Foundation Certificate in Accounting

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE