Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 28 Mai 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg yn ymdrin ag ystod o dasgau cyfrifeg cymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifeg cost a pharatoi adroddiadau ac enillion. Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli prosesau ariannol, gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifeg, cadw cyfrifon uwch, cyfrifon terfynol, materion TAW mewn busnes, technegau costiad cyfrifyddu rheoli ac ymarferion moesol i gyfrifwyr. Mae'r cymhwyster hwn yn darparu sgiliau meddalwedd pellach trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster hwn yn orfodol. Asesir pedair uned ar wahân mewn asesiadau ar ddiwedd yr unedau, ond mae'r cymhwyster hwn hefyd yn cynnwys asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cymhwyster, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cymhwyster a'u hasesu:

• Cadw Cyfrifon Uwch - asesiad diwedd yr uned 

• Paratoi Cyfrifon Terfynol - asesiad diwedd yr uned 

• Cyfrifyddu Rheoli: Costiad - asesiad diwedd yr uned 

• Treth Anuniongyrchol - asesiad diwedd yr uned *

• Moeseg i gyfrifwyr - a asesir o fewn yr asesiad synoptig 

• Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg - a asesir o fewn yr asesiad synoptig

* Bydd Treth Anuniongyrchol yn astudiaeth ar ffurf wyneb yn wyneb, drwy fynychu dosbarthiadau 2 noswaith yr wythnos. Bydd yr holl unedau eraill yn cael eu hastudio ar Ar-lein ac Ar y Campws o fis Ionawr 2018 ymlaen.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau asesiadau pedair uned ac un asesiad synoptig yn llwyddiannus i gyflawni'r cymhwyster hwn. Cyfran y cymhwyster hwn a asesir drwy asesiad allanol yw 100%.

Mae'r holl asesiadau yn y cymhwyster hwn: 

• wedi'u gosod a'u marcio gan AAT (ac eithrio RPL, sy'n cael ei farcio gan y darparwr hyfforddiant) 

• wedi'u seilio ar y cyfrifiadur 

• â chyfyngiad amser 

• yn cael eu trefnu gan ddarparwyr hyfforddiant neu leoliadau asesu 

• yn cael eu cynnal mewn canolfannau a lleoliadau cymeradwy dan amgylchiadau sy'n cael eu rheoli.

I gyflawni'r cymhwyster hwn ac i gael eich dyfarnu â gradd, rhaid i fyfyriwr lwyddo yn yr holl asesiadau hanfodol a'r asesiad synoptig.

Ni roddir graddau i asesiadau unedau a synoptig ar wahân, ond mae'r marciau a gyflawnir yn yr holl asesiadau yn cyfrannu at radd gyffredinol y myfyriwr ar gyfer y cymhwyster.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £222.00

Ffi Cwrs: £1,228.00

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd A*- C neu L2 ESOL (ysgrifennu, siarad a darllen). Efallai y bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad a chael asesiad sgiliau. Asesir dysgwyr aeddfed o ran Saesneg Iaith a Mathemateg. Fel dewis arall, efallai y byddwch yn gallu dangos rhywfaint o brofiad o weithio mewn amgylchedd busnes neu gyfrifeg.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

28 Mai 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3P92
L3

Cymhwyster

AAT Advanced Diploma in Accounting Lev

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE