Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Uwch Ddiploma AAT mewn Cyfrifeg yn berffaith ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gyfrifeg. Mae'r rhaglen hon yn ymdrin ag ystod o dasgau cyfrifeg cymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifeg cost a pharatoi adroddiadau ac enillion. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli nifer o brosesau ariannol gan gynnwys:

 • Egwyddorion a Chysyniadau Cyfrifeg
 • Cadw Cofnodion Uwch
 • Cyfrifon Terfynol
 • Materion TAW mewn Busnes
 • Technegau Costio Cyfrifeg Rheolaeth
 • Ymarferion Moesegol i Gyfrifwyr

Mae'r cymhwyster hwn hefyd yn datblygu sgiliau meddalwedd trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys chwe uned orfodol (390 o oriau dysgu dan arweiniad), a'i ddiben yw sicrhau bod myfyrwyr wedi'u paratoi yn llawn i fynd ymlaen i yrfa fusnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol neu addysg bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster hwn yn orfodol - asesir pedair uned ar wahân yn yr asesiadau diwedd uned. Mae'r cymhwyster hwn hefyd yn cynnwys asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cwrs, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y maes a'u hasesu:

 • Cadw Cyfrifon Uwch - asesiad diwedd yr uned
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol - asesiad diwedd yr uned
 • Cyfrifyddu Rheoli: Costiad - asesiad diwedd yr uned
 • Treth Anuniongyrchol - asesiad diwedd yr uned
 • Moeseg i gyfrifwyr - a asesir o fewn yr asesiad synoptig
 • Taenlenni i Gyfrifwyr - a asesir o fewn yr asesiad synoptig

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau asesiadau pedair uned ac un asesiad synoptig yn llwyddiannus i gyflawni'r cymhwyster hwn. Cyfran y cymhwyster hwn a asesir drwy asesiad allanol yw 100%.

Mae'r holl asesiadau yn y cymhwyster hwn:

 • Wedi'u gosod a'u marcio gan AAT (ac eithrio RPL, sy'n cael ei farcio gan y darparwr hyfforddiant)
 • Wedi'u seilio ar y cyfrifiadur
 • Â chyfyngiad amser
 • Yn cael eu trefnu gan ddarparwyr hyfforddiant neu leoliadau asesu
 • Yn cael eu cynnal mewn canolfannau a lleoliadau cymeradwy dan amgylchiadau sy'n cael eu rheoli.

I gyflawni'r cymhwyster hwn ac i gael ei d/ddyfarnu â gradd, rhaid i fyfyriwr lwyddo yn yr holl asesiadau hanfodol a'r asesiad synoptig.

Nid yw asesiadau unedau a synoptig yn cael eu dyfarnu â graddau yn unigol, ond mae'r holl farciau a gyflawnir ym mhob asesiad yn cyfrannu at radd gyffredinol myfyriwr ar gyfer y cymhwyster.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £225.00

Ffi Cwrs: £970.00

Gofynion mynediad

Cwblhau AAT Lefel 2 gyda phrofiad masnachol yn llwyddiannus. Bydd rhaid i chi fynychu cyfweliad a llwyddo mewn Asesiad Sgiliau AAT.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE