Lefel A Sylfaen - STEM

L2 Lefel 2
Llawn Amser
3 Medi 2020 — 14 Mehefin 2021
Campws Dwyrain Caerdydd
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y llwybr hwn yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu'r sgiliau academaidd sydd eu hangen i lwyddo yn y lefelau A. Bydd dysgwyr yn defnyddio'r flwyddyn gyntaf i gau'r bwlch mewn llythrennedd a rhifedd yn ogystal â pharatoi at gynnwys y cyrsiau UG yn y llwybr annibynnol. Bydd sgiliau dysgwyr yn cael eu datblygu trwy'r cymhwyster Profiad Gwaith lefel 2 a fydd yn plethu i'w rhaglen profiad gwaith a thiwtorial.

Bydd profiad gwaith yn rhan hanfodol o'r rhaglen lle bydd dysgwyr yn atgyfnerthu'r sgiliau bywyd sy'n cael eu datblygu yn ogystal ag ennill cymhelliant i wthio ei hunain yn academaidd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Trwy gydol y cwrs hwn byddwch yn astudio:

Cymwysterau - Blwyddyn 1

 • Iaith Saesneg TGAU: Gradd C-B
 • Mathemateg TGAU: Gradd C-B
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Gweithio
 • UG Sylfaen Mewnol Mathemateg

Cymwysterau - Blwyddyn 2

 • Mathemateg UG
 • TGCh UG
 • Bagloriaeth Cymru UG

Cymwysterau - Blwyddyn 3

 • Mathemateg A2
 • TGCh A2
 • Bagloriaeth Cymru A2

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Tri TGAU A* - C, yn cynnwys o leiaf gradd D mewn Saesneg a Mathemateg

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2020

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Dwyrain Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Cod y cwrs

ASEH/STEM
L2

Cymhwyster

A Level Foundation - STEM

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ