Lefel A Sylfaen - Y Celfyddydau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
3 Medi 2020 — 14 Mehefin 2021
Campws Dwyrain Caerdydd
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs 3 blynedd hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau academaidd sydd eu hangen i lwyddo yn eu cyrsiau Safon Uwch. Bydd dysgwyr yn defnyddio'r flwyddyn gyntaf i gau'r bylchau mewn rhifedd a llythrennedd yn ogystal â pharatoi ar gyfer cynnwys UG y llwybr annibynnol.

Bydd sgiliau'r dysgwyr yn cael eu datblygu drwy'r cymhwyster Sgiliau Gwaith lefel 2, fydd yn plethu i mewn i'w profiad gwaith a rhaglen diwtorial.

Bydd y profiad gwaith yn rhan hollbwysig o'r rhaglen, lle bydd y dysgwyr yn atgyfnerthu'r sgiliau byw sydd yn cael eu datblygu yn ogystal ag ennill cymhelliant i wthio'u hunain yn academaidd.  Y nod yw y bydd y lleoliad hwn yn un lefel uwch, megis gweithio yn y BBC.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Trwy gydol y cwrs hwn byddwch yn astudio:

Cymwysterau - Blwyddyn 1

 • Iaith Saesneg TGAU: Gradd C-B
 • Mathemateg TGAU: Gradd C-B
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Gweithio
 • UG Sylfaen Mewnol Saesneg

Cymwysterau - Blwyddyn 2

 • Llenyddiaeth Saesneg UG
 • Cyfryngau UG
 • Bagloriaeth Cymru UG

Cymwysterau - Blwyddyn 3

 • Llenyddiaeth Saesneg A2
 • Cyfryngau A2
 • Bagloriaeth Cymru A2

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Tri TGAU A* - C, yn cynnwys o leiaf gradd D mewn Saesneg a Mathemateg

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2020

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Dwyrain Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Cod y cwrs

ASEH/ARTS
L2

Cymhwyster

A Level Foundation - Arts

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roeddwn i'n wirioneddol nerfus cyn derbyn fy nghanlyniadau, ond gyda help fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser yma, fe lwyddais i gael y graddau roeddwn eu heisiau.

Ismail Elkhalifa
astudiodd Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ