Teithio a Thwristiaeth

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein Diploma BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth yn hybu mwy ar eich gwybodaeth o'r Diwydiant, gan eich helpu i ddatblygu lefel uwch o sgiliau a phrofiad i fod yn llwyddiannus yn y sector.  Wedi eu lleoli yn ein Campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd myfyrwyr yn cael profiad go iawn, arbenigwyr diwydiant gwadd, yn ogystal ag amryw o ymweliadau safle a lleoliadau gwaith mewn cyrchfannau ac atyniadau twristaidd ledled Cymru a thu hwnt. Bydd dysgwyr yn cyflawni cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant, a fydd yn agor drysau i yrfa yn y sector.

Dyma flwyddyn gyntaf cwrs dwy-flynedd i gael cymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth.
Cynlluniwyd y cwrs yma i gwrdd ag anghenion myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio neu sydd eisiau gweithio:

 • fel Cynrychiolwyr Cyrchfannau Tramor
 • yn y DU fel Cyrchfan Teithio
 • ym Musnes Teithio a Thwristiaeth
 • mewn Cyrchfannau Teithio Pellter Hir
 • mewn Lleoliad Gwaith ar gyfer Teithio a Thwristiaeth
 • i Gwmnïau Llongau Mordeithio
 • mewn Digwyddiadau Cynadledda.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd yr unedau sy'n ffurfio'r cymhwyster hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu mynd ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y sector teithio a thwristiaeth.

Mae nifer o unedau yn ymdrin â phynciau megis:

 • Busnes Teithio a Thwristiaeth
 • Cynrychiolwyr Cyrchfannau Tramor
 • Y DU fel Cyrchfan Twristiaid
 • Cyrchfannau Teithio Pellter Hir
 • Profiad Gwaith ar gyfer Teithio a Thwristiaeth

Byddwch hefyd yn gweithio tuag at Uwch Ddiploma Ôl-16 Baglor Cymru.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a / neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 2 yn yr un maes / mewn maes tebyg - Teithio a Thwristiaeth

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau parhaus gan gynnwys gwaith cwrs a phrofion sgiliau ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn ac ni allaf ddisgwyl i weld beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig i mi. Nid oeddwn yn gwybod beth oeddwn i eisiau ei wneud ar ôl gorffen yn yr ysgol uwchradd ond mae hyn wedi gweddnewid fy meddyliau a’m nodau. Mae’r cyfleusterau yn wych ac mae gennych gyfrifiaduron a llyfrau sydd mor ddefnyddiol. Rwyf wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau Gofal Cwsmer World Skills ac roedd hynny’n hynod o ddiddorol, bydd yn agor cymaint o ddrysau i mi. 
Y cynllun mawr i mi yw mynd ymlaen i fod yn dywysydd. Rwyf am fynd i’r brifysgol i astudio Portiwgaleg a Ffrangeg ac yna ceisio symud i Bortiwgal i gychwyn pethau. 
Rydych yn astudio cymaint o bethau gwahanol yma a gwnaeth fy mhrofiad gwaith, a drefnwyd gan y Coleg, fy helpu i benderfynu beth oeddwn i eisiau mynd ymlaen i’w wneud. 
Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr fyddai gwnewch gais mor fuan ag y gallwch i wneud y mwyaf o’r cyfle. Darllenwch am y cwrs a gwnewch eich ymchwil a gwnewch gais. 

Magdalena Glen
Yn astudio Teithio a Thwristiaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE