Iechyd a Gofal Cymdeithasol

yn unig 3 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cymhwyster yn mynd i'r afael â'r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sylfaenol sydd eu hangen yn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan ddarparu sail eang ar gyfer addysg bellach a/neu uwch neu gyflogaeth yn y sectorau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnwys yr egwyddorion a damcaniaethau o dwf a datblygiad person.
Mae'r pynciau sy'n cael eu trafod fel rheol yn y flwyddyn gyntaf yn cynnwys:

 • ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad person
 • salwch, afiechydon ac anhwylderau cyffredinol, a sut ellir eu hatal a'u rheoli
 • adolygiad o iechyd a gofal cymdeithasol: gwasanaethau oedolion, plant a phobl ifanc
 • hyrwyddo gofal a chyfathrebu o safon
 • hyrwyddo iechyd da.

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd dysgwyr yn gallu ehangu eu hastudiaeth drwy ddewis dau bwnc o nifer o unedau dewisol.
Pynciau sy'n debygol o'u cynnwys:

 • strategaethau ymgysylltu i gefnogi unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau gofal
 • deall ymddygiad person - damcaniaethau seicolegol
 • deall iechyd meddwl a llesiant
 • hyrwyddo hawliau oedolion, plant a phobl ifanc.

Bydd y cymwysterau hyn yn gofyn am elfen o ymgysylltiad ystyrlon â chyflogwr/sector a all gynnwys lleoliad gwaith penodol.

Asesir y cymwysterau hyn drwy gyfuniad o ddau aseiniad ysgrifenedig allanol a dau asesiad heb arholiad.
Yn ychwanegol at y cwrs ceir dau allan o bedwar o'r heriau sgiliau Bagloriaeth Cymru.

Gall dysgwyr sy'n cwblhau cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Egwyddorion a Chynnwys ynghyd â chymwysterau Lefel 3 eraill, yn cynnwys TAG a/neu CBC ddilyn cyrsiau addysg uwch mewn meysydd megis:

 • iechyd
 • gofal cymdeithasol
 • blynyddoedd cynnar
 • therapi iaith a lleferydd
 • seicoleg
 • bydwreigiaeth
 • iechyd galwedigaethol

Efallai y bydd y dysgwyr hynny sydd eisiau dilyn cyrsiau addysg uwch yn dewis astudio'r cymwysterau hyn gyfochr â TAG Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant gan gwblhau gwaith sydd gyfwerth â thri chwrs Safon Uwch.

Gall y cymwysterau hyn arwain at addysg bellach a hyfforddiant mewn llu o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn cynnwys:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Ymarfer (Oedolion)
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4 gydag Arbenigedd

NODER: Dylai dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol ei bod hi'n ofyniad ar y cwrs bod bob dysgwr sy'n gweithio â phlant neu mewn amgylchedd gofal yn meddu ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Pump TGAU gradd A* - C yn cynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Neu Dystysgrif neu Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 2 ar lefel Teilyngdod neu uwch gan gynnwys TGAU Saesneg Iaith gradd A* - C a Mathemateg gradd A* - C. Gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirda.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCR3F06
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ