Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cymhwyster yn mynd i'r afael â'r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sylfaenol sydd eu hangen yn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan ddarparu sail eang ar gyfer addysg bellach a/neu uwch neu gyflogaeth yn y sectorau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnwys yr egwyddorion a damcaniaethau o dwf a datblygiad person.
Mae'r pynciau sy'n cael eu trafod fel rheol yn y flwyddyn gyntaf yn cynnwys:

 • ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad person
 • salwch, afiechydon ac anhwylderau cyffredinol, a sut ellir eu hatal a'u rheoli
 • adolygiad o iechyd a gofal cymdeithasol: gwasanaethau oedolion, plant a phobl ifanc
 • hyrwyddo gofal a chyfathrebu o safon
 • hyrwyddo iechyd da.

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd dysgwyr yn gallu ehangu eu hastudiaeth drwy ddewis dau bwnc o nifer o unedau dewisol.
Pynciau sy'n debygol o'u cynnwys:

 • strategaethau ymgysylltu i gefnogi unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau gofal
 • deall ymddygiad person - damcaniaethau seicolegol
 • deall iechyd meddwl a llesiant
 • hyrwyddo hawliau oedolion, plant a phobl ifanc.

Bydd y cymwysterau hyn yn gofyn am elfen o ymgysylltiad ystyrlon â chyflogwr/sector a all gynnwys lleoliad gwaith penodol.

Asesir y cymwysterau hyn drwy gyfuniad o ddau aseiniad ysgrifenedig allanol a dau asesiad heb arholiad.
Yn ychwanegol at y cwrs ceir dau allan o bedwar o'r heriau sgiliau Bagloriaeth Cymru.

Gall dysgwyr sy'n cwblhau cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Egwyddorion a Chynnwys ynghyd â chymwysterau Lefel 3 eraill, yn cynnwys TAG a/neu CBC ddilyn cyrsiau addysg uwch mewn meysydd megis:

 • iechyd
 • gofal cymdeithasol
 • blynyddoedd cynnar
 • therapi iaith a lleferydd
 • seicoleg
 • bydwreigiaeth
 • iechyd galwedigaethol

Efallai y bydd y dysgwyr hynny sydd eisiau dilyn cyrsiau addysg uwch yn dewis astudio'r cymwysterau hyn gyfochr â TAG Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant gan gwblhau gwaith sydd gyfwerth â thri chwrs Safon Uwch.

Gall y cymwysterau hyn arwain at addysg bellach a hyfforddiant mewn llu o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn cynnwys:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Ymarfer (Oedolion)
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4 gydag Arbenigedd

NODER: Dylai dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol ei bod hi'n ofyniad ar y cwrs bod bob dysgwr sy'n gweithio â phlant neu mewn amgylchedd gofal yn meddu ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Pump TGAU gradd A* - C yn cynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Neu Dystysgrif neu Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 2 ar lefel Teilyngdod neu uwch gan gynnwys TGAU Saesneg Iaith gradd A* - C a Mathemateg gradd A* - C. Gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirda.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ