Dylunio - 90 Credyd

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Diploma 90 Credyd mewn Dylunio yn berffaith i’r unigolion hynny sy’n awyddus i hybu eu datblygiad yn y sector creadigol. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu ystod eang o ymagweddau i ddylunio tri dimensiwn, yn ogystal â thrafod rhai elfennau o ddylunio graffig. Gall dysgwyr ddisgwyl datblygu amrywiaeth o sgiliau sy'n berthnasol i'w maes diddordeb a photensial creadigol eu hunain.

Bydd prosiectau hefyd yn eich galluogi i ddylunio prosiectau yn greadigol ac i gael blas ar feysydd arbenigol fel:

 • Dylunio Cynnyrch
 • Dylunio Graffig
 • Dylunio Dodrefn
 • Graffig Cyfrifiadurol
 • Dylunio Pecynnu, Setiau Ffilm a Propiau
 • Dylunio Theatr
 • Dylunio Mewnol
 • Pensaernïaeth

Bydd myfyrwyr hefyd yn archwilio’r rhyngberthynas rhwng dylunio technegol, cynulleidfaoedd targed, ergonomeg ac estheteg. Bydd sgiliau yn cynnwys astudio Deunyddiau a Phrosesau Gweithdy, Modelu ac Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, Egwyddorion Ergonomeg, Cyfathrebu Graffig a Dylunio mewn cyd-destun.

Mae’r rhaglen hon wedi ei harwain gan brosiectau ac wedi ei lleoli yn y stiwdio. Mae asesiadau yn barhaus a byddwch yn cael eich graddio ar gyflwyniad o waith prosiect ac aseiniadau trwy gydol y cwrs. Mae gan yr adran weithdai a chyfleusterau cyfrifiadurol helaeth i greu prosiectau 3D / Celf.

Gweithdai a Stiwdios:

• Argaeledd amrywiaeth helaeth o ddeunyddiau • Mynediad at offer a chyfarpar proffesiynol ar gyfer pren, metel a phlastigau • Cynhyrchu prototeipiau / modelau graddfa lawn yn cynnwys CNC ac argraffu 3D • Cysylltiadau gyda diwydiannau lleol

Ystafelloedd Cyfrifiadurol:

• Cyfrifiaduron Mac • Cyfleusterau Argraffu Laser Lliw • Cinema 4D, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator)

Trwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn defnyddio ein meddalwedd modelu 3D safonol i'r diwydiant - Cinema 4D ar gyfer cyflwyniadau gyda gwedd broffesiynol.

Bydd prosiectau byw a chystadlaethau yn cael eu noddi gan ddiwydiannau lleol, gan annog arloesi a chreadigrwydd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Dylunio propiau ar gyfer Diwydiannau Ffilm Tonto
 • Cystadleuaeth Ffau’r Llewod wedi ei noddi gan Menter Caerdydd a’r Fro
 • Dylunio Set mewn cydweithrediad â’r Tŷ Opera Brenhinol a’r Academi Sgiliau Genedlaethol - Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae pynciau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

Cam 1: Dylunio ar gyfer setiau ffilm a phropiau (mewn cydweithrediad â Tonto Films) a Dylunio ar gyfer set llwyfan (mewn cydweithrediad â’r Tŷ Opera Brenhinol)
Cam 2: Dylunio cynnyrch a marchnata (gyda modelu 3D cyfrifiadurol)
Cam 3: Dylunio tîm ar gyfer menter a’r gymuned Cam 4: Dylunio cynaliadwy

Mae pynciau Blwyddyn 2 yn cynnwys:

Cam 5: Dylunio dodrefn (gyda modelu 3D cyfrifiadurol)
Cam 6: Dylunio mewnol a phensaernïaeth – dylunio gofodol (gyda modelu 3D cyfrifiadurol)
Cam 7: Prosiect Mawr Terfynol – Briff dylunio a nodir gan yr unigolyn Cam 8: Arddangosfa

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Rhaid i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith yn ystod eich cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Gwaith cwrs ymarferol, asesiadau parhaus, aseiniadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC3F01
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma 90-credyd Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE