Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Diploma Lefel 3 a'r Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol wedi eu dylunio i roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth hanfodol i fyfyrwyr i gael mynediad at astudiaeth lefel gradd neu gyflogaeth yn y sector cyfryngau. Maent yn cynnig cyfle i'r rheiny sydd â diddordeb yn y cyfryngau i archwilio, datblygu a herio eu creadigrwydd o fewn strwythur cymhwyster sydd yn ysgogol ac yn heriol, ac yn darparu trawsnewid cefnogol o astudiaeth gyffredin i astudiaeth fwy arbenigol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio amrywiaeth o dechnegau cynhyrchu cyfryngau gwahanol, o gynhyrchu mewn stiwdio gyda llawer o gamerâu i gynhyrchu ffilm fer, technegau golygu fideo digidol, technegau ymchwil, ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol, strwythur diwydiant a chyfleoedd gyrfaol o fewn y sector.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Rhaid i chi fynychu cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Mae'r asesu yn gyfan gwbl seiliedig ar brosiect. Bydd myfyrwyr yn paratoi portffolio o dystiolaeth fydd yn cael ei gyflwyno ar adegau hanfodol yn ystod y flwyddyn. Cynhelir asesiadau cyfansymiol ar ôl cwblhau bob prosiect. Mae asesiad ffurfiannol ac adborth yn barhaus. Bydd myfyrwyr yn derbyn gradd pasio ar gyfer uned 1-7, a bydd eu gradd gyfansymiol derfynol yn seiliedig ar y gwaith maent wedi cwblhau ar gyfer Uned 8 - Prosiect Unigol. Bydd hyn yn cael ei raddio ar sail Pasio/Teilyngdod/Rhagoriaeth/Rhagoriaeth

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dechreuais astudio Lefelau A ond nid oeddwn yn eu mwynhau. Yn y diwedd, penderfynais ddilyn fy niddordebau creadigol a dechrau ar gwrs Cyfryngau Creadigol. Mae wedi bod yn gwrs hynod o ymarferol ac mi wnes ei fwynhau’n fawr. Mae fy nhiwtoriaid wedi bod yn wych ac wastad wedi fy annog i wneud yn dda. Gwnaeth blwyddyn gyntaf y cwrs roi hwb enfawr i’m hyder ac mae hynny wedi fy ngalluogi i fynd ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Ffilm yr wyf yn ei astudio ar hyn o bryd. Mae pawb mor frwdfrydig ac mae hynny’n wirioneddol cefnogi’ch amgylchedd dysgu.

Abigail Luxford-Noyes
Cyn-fyfyrwraig Cyfryngau Creadigol Lefel 3, bellach yn astudio Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn CAVC

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Penally Road
Trelái
Caerdydd

CF5 5XP