Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Diploma Lefel 3 a'r Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol wedi eu dylunio i roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth hanfodol i fyfyrwyr i gael mynediad at astudiaeth lefel gradd neu gyflogaeth yn y sector cyfryngau. Maent yn cynnig cyfle i'r rheiny sydd â diddordeb yn y cyfryngau i archwilio, datblygu a herio eu creadigrwydd o fewn strwythur cymhwyster sydd yn ysgogol ac yn heriol, ac yn darparu trawsnewid cefnogol o astudiaeth gyffredin i astudiaeth fwy arbenigol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio amrywiaeth o dechnegau cynhyrchu cyfryngau gwahanol, o gynhyrchu mewn stiwdio gyda llawer o gamerâu i gynhyrchu ffilm fer, technegau golygu fideo digidol, technegau ymchwil, ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol, strwythur diwydiant a chyfleoedd gyrfaol o fewn y sector.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Rhaid i chi fynychu cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Mae'r asesu yn gyfan gwbl seiliedig ar brosiect. Bydd myfyrwyr yn paratoi portffolio o dystiolaeth fydd yn cael ei gyflwyno ar adegau hanfodol yn ystod y flwyddyn. Cynhelir asesiadau cyfansymiol ar ôl cwblhau bob prosiect. Mae asesiad ffurfiannol ac adborth yn barhaus. Bydd myfyrwyr yn derbyn gradd pasio ar gyfer uned 1-7, a bydd eu gradd gyfansymiol derfynol yn seiliedig ar y gwaith maent wedi cwblhau ar gyfer Uned 8 - Prosiect Unigol. Bydd hyn yn cael ei raddio ar sail Pasio/Teilyngdod/Rhagoriaeth/Rhagoriaeth

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC3F07
L3

Cymhwyster

UAL L3 Diploma in Creative Media Product

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE