Y Coronafeirws – Gwybodaeth i fyfyrwyr

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro [CAVC] mae iechyd, diogelwch a llesiant ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned yn brif flaenoriaeth.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae pob campws ar gau ar hyn o bryd ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb. Mae'r holl addysgu a dysgu ar eich cwrs yn CAVC yn parhau ar-lein yn unig tan hanner tymor mis Chwefror [dydd Gwener 12fed Chwefror]. Ni fydd unrhyw ddysgu yn digwydd yn ystod Hanner Tymor Chwefror [dydd Llun 15fed - dydd Gwener 19eg Chwefror].

O ddydd Llun 22ain Chwefror ymlaen bydd nifer bach o staff a myfyrwyr yn dechrau dychwelyd ar y campws ar gyfer dysgu ac asesiadau. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn parhau i ddysgu ar-lein yn unig. Bydd yr holl wersi'n cael eu haddysgu ar-lein drwy Microsoft Teams, neu drwy adnoddau eraill a ddarperir gan eich athro. Bydd eich athrawon a'n holl wasanaethau cymorth arferol yn parhau i fod ar gael i'ch cefnogi chi ar-lein.

Cofiwch y gallwch fynd i'r Porthol Myfyrwyr ac Ap MyCAVC a chlicio ar 'Dysgu Ar-lein' am ddolenni at ein holl wasanaethau cymorth, yn ogystal â mwy o wybodaeth i'ch cefnogi.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn gallu dal ati i ddysgu a gwneud cynnydd. Rydym yn deall y gall hwn fod yn amser annifyr iawn felly daliwch ati i siarad â ni. Rydyn ni yma i chi os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth.

Sut i gysylltu

Cysylltwch â Thiwtor eich Cwrs ar e-bost neu Microsoft Teams.

Neu cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid, Llun - Gwener bob wythnos

Drwy sgwrs fyw: Cliciwch yr eicon sgwrsio byw ar ein gwefan ni

Neu e-bostiwchinfo@cavc.ac.uk
Neu ffonio: 02920 250 250  

Cyfarwyddyd i’r holl fyfyrwyr sy'n mynychu'r campws

Diweddarwyd ddiwethaf 12fed Chwefror 2021

Ein prif flaenoriaeth ni yw cadw'r holl staff a’r myfyrwyr yn ddiogel pan maent ar y campws.
Mae pethau pwysig y mae'n rhaid i bob un ohonom ni eu gwneud ar y campws i gadw ein hunain a staff a myfyrwyr eraill yn ddiogel. Y tymor yma, oherwydd amrywiolion COVID-19 newydd, mae rhai pethau'n wahanol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn dilyn yr holl gyfarwyddyd isod wrth ddod ar y campws.

Cyn i chi adael eich cartref

Peidiwch â mynychu campws y Coleg os yw’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Mae gennych chi neu aelod o'ch cartref achos wedi'i gadarnhau o COVID-19 ac mae'n ofynnol i chi hunanynysu, neu
 • Rydych chi neu aelod o'ch cartref yn profi symptomau COVID-19 ac yn aros am ganlyniad prawf, neu
 • Mae'n ofynnol i chi hunanynysu am unrhyw reswm arall

Arhoswch gartref a dilyn canllawiau hunanynysu'r GIG a Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â'ch athro ac e-bostiwch COVID19@cavc.ac.uk i roi gwybod i ni.

Os ydych chi’n derbyn EMA fel rheol, Prydau Ysgol am Ddim (FSM) neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i dderbyn y cymorth.

Teithio i’r campws  

 • Dim ond ar y dyddiau a’r amseroedd sydd wedi’u nodi ar eich amserlen ddylech chi ddod ar y campws, neu os oes gennych chi arholiad / asesiad / apwyntiad.
 • Ceisiwch gyrraedd yn fuan cyn yr amser y disgwylir i chi gyrraedd y campws, a gadewch yn brydlon pan fyddwch yn gorffen eich sesiwn.
 • Cadwch yn ddiogel wrth deithio i'r campws – boed yn cerdded, gyrru, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
 • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu os ydych chi’n teithio gydag unrhyw un heb fod o’ch cartref.

Ar y campws

 • Cadwch bellter cymdeithasol rhyngoch chi a'r holl fyfyrwyr a staff bob amser ac ym mhob man ar y campws. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun 22ain Chwefror 2021 ymlaen, nid oes 'grwpiau cyswllt / swigod' felly mae'n rhaid i chi hefyd gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bawb yn eich dosbarth bob amser. 
 • Gwisgwch orchudd wyneb 3 haen bob amser ac ym mhob man ar y campws. Ers mis Chwefror 2021, mae hyn hefyd yn cynnwys yr holl ystafelloedd dosbarth, gweithdai a mannau addysgu ar gyfer pob gwers ac arholiad / asesiad, yn ogystal ag ardaloedd cyffredin o amgylch y coleg. I gael rhagor o fanylion am orchuddion wyneb ar y campws ewch i www.cavc.ac.uk/facecoverings
 • Diheintiwch eich dwylo wrth ddod ar y campws gan ddefnyddio’r diheintyddion dwylo sydd wedi’u darparu neu eich diheintydd eich hun.
 • Rhaid ymarfer hylendid da: golchwch eich dwylo'n aml ac osgoi cyffwrdd â'ch wyneb a chofiwch ddal unrhyw beswch / tisian mewn hancesi papur neu eich penelin.
 • Dilynwch yr holl arwyddion a’r systemau un ffordd sy’n eich cyfeirio chi ar y campws.
 • Mae'r holl fannau a’r gweithgareddau addysgu wedi'u hasesu o ran risg ac mae ganddynt ganllawiau y mae'n rhaid i chi eu dilyn. Bydd eich athrawon yn esbonio hyn i chi.
 • Defnyddiwch yr ystafelloedd dosbarth a'r mannau cyffredin ar y campws sydd wedi’u nodi ar eich amserlen yn unig, neu yr ydych wedi cael cyngor i'w defnyddio. Peidiwch â symud cadeiriau na dodrefn o gwmpas – maent wedi cael eu gosod yn eu lle yn ofalus er mwyn cefnogi cadw pellter cymdeithasol.
 • Os credir bod hynny'n briodol ar gyfer rhai gweithgareddau dysgu neu asesu, gall eich athro roi PPE ychwanegol i chi, er enghraifft, masg wyneb / feisor / menig penodol i'w gwisgo.
 • Mae rhai mannau gwerthu bwyd a diod ar y campws ar agor gyda llai o seddi / amseroedd mynediad penodol. Talwch gyda cherdyn digyswllt os yw hynny’n bosib.
 • Mae gennym weithdrefnau hylendid a glanhau trylwyr ar draws pob safle. Helpwch i gadw pob ystafell ddosbarth a gofod yn daclus i gynorthwyo gyda hyn.
 • Peidiwch ag ysmygu na defnyddio sigaréts electronig ar gampws CCAF.
 • Os bydd argyfwng, mae’r weithdrefn ar gyfer gadael yr adeilad yn ddiogel yn cael blaenoriaeth ar gadw pellter cymdeithasol.

Dilynwch y cyfarwyddyd uchod ac ymddwyn yn gyfrifol ar y campws i'ch cadw chi a theulu CCAF yn ddiogel. Mae ein gweithdrefn Rheoli Perthnasoedd Dysgwyr yn esbonio sut rydym yn annog pawb i wneud hyn.

Diweddariad ar Arholiadau ac Asesiadau

Diweddariad Arholiadau Galwedigaethol

Ar hyn o bryd mae rai cyrff dyfarnu yn parhau i fwrw ymlaen ag arholiadau galwedigaethol. Bydd CAVC a phob coleg AB yng Nghymru yn parhau i gynnig y cyfle i fyfyrwyr sefyll yr arholiadau allanol sydd wedi'u cynllunio.

Os ydych chi i fod i sefyll arholiad ar y campws a'ch bod yn agored i niwed oherwydd COVID19, neu os nad ydych yn dymuno/yn methu mynychu eich arholiad, nid oes raid i chi fod yn bresennol.

Mae’r cyrff dyfarnu wedi datgan na fydd dysgwyr dan anfantais os yw hyn yn wir ac y byddant yn cael cynnig ffordd arall o gael eu hasesu. Gall hyn gynnwys sefyll yr arholiad yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn, neu ennill Gradd a Asesir gan y Ganolfan (lle mae eich athro’n darparu gradd yn seiliedig ar eich perfformiad presennol a bydd hyn yn cael ei ddilysu'n allanol).
Os byddwch yn dewis peidio â mynychu i sefyll eich arholiad, rhowch wybod i Diwtor eich Cwrs ar e-bost a llenwch y ffurflen fer hon drwy glicio yma.

Os ydych chi’n dod i gampws y Coleg ar gyfer arholiad a drefnwyd, cofiwch mai ein prif flaenoriaeth ni yw eich cadw chi a'n staff yn ddiogel. Mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith ac rydym yn cadw at yr holl gyngor ac arweiniad diweddaraf i'ch cadw'n ddiogel. Darllenwch y Cyfarwyddyd ar gyfer dod ar y campws cyn mynychu. 

Pan fyddwn yn derbyn diweddariadau gan gyrff dyfarnu unigol byddwn yn ychwanegu'r wybodaeth yma at y dudalen hon. Byddwn hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cwrs eich hun drwy eich e-bost myfyriwr a'ch athrawon. Yn y cyfamser, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch siarad â Thiwtor eich Cwrs.

TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch
Ar 20fed Ionawr 2021 cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y bydd pob dysgwr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch a gymeradwyir gan sefydliad Cymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu goleg, yn seiliedig ar y gwaith mae pob dysgwr wedi rhoi sylw iddo ac sydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn academaidd.

Mae rhagor o fanylion cychwynnol am y broses a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gael yma https://gov.wales/written-statement-update-general-qualifications-2021-0

Bydd yr athrawon yn gweithio gyda chi yn ystod yr wythnosau nesaf i nodi beth mae hyn yn ei olygu i chi.
Bydd rhagor o wybodaeth am hyn yn ymddangos yma yn fuan. Rydym wedi anfon e-bost at holl fyfyrwyr CAVC gyda rhagor o fanylion. 

Rhoi gwybod am brawf COVID-19 positif

Os ydych chi'n fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro a'ch bod yn cael prawf positif, cadwch at ganllawiau hunanynysu'r GIG a pheidiwch â dod i gampws CAVC am unrhyw reswm yn ystod eich cyfnod ynysu gofynnol.

Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosib bod gennych achos wedi'i gadarnhau o COVID-19, os ydych chi wedi mynychu'r campws yn ddiweddar neu'n dysgu ar-lein yn unig. Rhowch wybod i ni fel ein bod yn gallu eich cefnogi chi a helpu i gadw teulu CAVC yn ddiogel.

E-bostiwch COVID19@cavc.ac.uk ac anfon copi at Diwtor eich Cwrs, gyda'ch enw, rhif myfyriwr a'r e-bost/neges destun a gawsoch yn cadarnhau eich prawf positif a'r cyfnod ynysu. Bydd Tiwtor eich Cwrs neu aelod arall o staff o'ch adran yn cysylltu â chi i'ch cefnogi ac yn ein helpu i gadw teulu CAVC yn ddiogel.

Os ydych chi'n derbyn EMA fel rheol, Prydau Ysgol am Ddim neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i dderbyn y cymorth.
Mae cyngor cyffredinol am y Coronafeirws a'r sefyllfa bresennol yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru www.gov.wales/coronavirus

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn deall y gall hwn fod yn gyfnod anodd a dryslyd. Siaradwch â Thiwtor eich Cwrs os oes gennych chi gwestiynau am eich dysgu.
Rydym hefyd yn diweddaru'r rhestr hon o Gwestiynau Cyffredin yn rheolaidd i helpu.

Rwyf wedi profi'n bositif am y Coronafeirws. Oes angen i mi roi gwybod i'r Coleg, hyd yn oed os nad ydw i wedi bod ar y campws?

Oes. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosib bod gennych achos wedi'i gadarnhau o COVID-19, os ydych chi wedi mynychu'r campws yn ddiweddar neu'n dysgu ar-lein yn unig. Rhowch wybod i ni fel ein bod yn gallu eich cefnogi chi a helpu i gadw teulu CAVC yn ddiogel.

E-bostiwch COVID19@cavc.ac.uk ac anfon copi at Diwtor eich Cwrs, gyda'ch enw, rhif myfyriwr a'r e-bost / neges destun a gawsoch yn cadarnhau eich prawf positif a’ch cyfnod ynysu. Bydd Tiwtor eich Cwrs neu aelod arall o staff o'ch adran yn cysylltu â chi i'ch cefnogi a’n helpu i gadw teulu CAVC yn ddiogel.

Os ydych chi’n derbyn EMA fel rheol, Prydau Ysgol am Ddim (FSM) neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i dderbyn y cymorth.

Mae cyngor cyffredinol ar y Coronafeirws a'r sefyllfa bresennol yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru www.llyw.cymru/coronafeirws

Mae aelod o fy nghartref i wedi datblygu symptomau, oes angen i mi hunanynysu?

Oes. Dylai'r person sydd â symptomau archebu prawf. Dylai pawb ar yr aelwyd hunanynysu hyd nes ceir canlyniad y prawf. Os yw'n negatif gallwch stopio hunanynysu. Os yw'n bositif, bydd angen i bob un ohonoch chi ddilyn y canllawiau hunanynysu. I gael gwybod mwy ewch i https://gov.wales/self-isolation 

Mae aelod o fy nghartref i’n hunanynysu gan ei fod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â’r Coronafeirws, oes angen i mi hunanynysu hefyd?

Nac oes. Nid oes angen i chi hunanynysu oni bai eich bod hefyd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd â’r Coronafeirws, neu eich bod chi neu aelod o'ch cartref yn datblygu symptomau.

Mae rhywun yn fy nosbarth i’n hunanynysu gan fod gan aelod o'i gartref symptomau. Oes angen i weddill y dosbarth hunanynysu?

Nac oes. Nid oes angen i chi hunanynysu oni bai eich bod hefyd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd â’r Coronafeirws, neu eich bod chi neu aelod o'ch cartref yn datblygu symptomau.

Rwyf wedi cael y Coronafeirws ac wedi cwblhau fy nghyfnod hunanynysu. A allaf ddod i wersi neu arholiadau sydd gennyf i ar y campws nawr? Oes angen i mi gael canlyniad prawf negatif cyn i mi ddod yn ôl?

Os ydych chi wedi cwblhau eich cyfnod hunanynysu ac yn teimlo'n iach eto gallwch ddychwelyd i'r campws os oes gennych chi unrhyw ddysgu neu asesiad ar y campws. Nid oes angen i chi gael canlyniad prawf negatif cyn dod yn ôl.