Cyfarwyddyd COVID-19

Diweddariadau a gwybodaeth ddefnyddiol i’r holl fyfyrwyr, rhieni / gofalwyr, a’r rhai sy’n gwneud cais am gwrs.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC), mae iechyd, diogelwch a llesiant ein staff, y myfyrwyr a’r gymuned yn brif flaenoriaeth i ni. 

Mae’r dudalen yma’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i gefnogi pawb a hefyd ar gyfer gwneud cais am gwrs. 

Rydyn ni yma i chi o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. 

Neges bwysig: cyfnod clo yng Nghymru a’ch cwrs yn CAVC

Cysylltwch â ni:
Sgwrsio ar-lein nawr: Cliciwch yr eicon sgwrs fyw

Fel arall, gallwch:
Anfon e-bost: info@cavc.ac.uk
Ffonio: 02920 250 250

Cwestiynau Cyffredin

Ydi’r Coleg ar agor ar hyn o bryd?

Mae holl gampysau Coleg Caerdydd a’r Fro ar agor. Bydd y rhain yn cau o 6pm ddydd Gwener 23ain Hydref hyd nes ceir rhybudd pellach, yn unol â chyfryngiadau symud Llywodraeth Cymru.  

Oherwydd hyn, bydd yr holl addysgu, dysgu a chefnogi’n digwydd ar-lein ar gyfer y myfyrwyr i gyd. 

Mae ein staff ni i gyd yn gweithio ac ar gael i chi ar-lein gan ddefnyddio’r manylion cysylltu arferol. 

Ansicr ynghylch sut i gysylltu?
Cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid, Llun – Gwener, bob wythnos. 
Drwy sgwrs fyw: Cliciwch ar yr eicon sgwrs fyw symudol ar ein gwefan ni
Neu fel dewis arall:
E-bostio: info@cavc.ac.uk
Ffonio: 02920 250 250  

Rydw i’n fyfyriwr yn CCAF? Beth mae’r cyfyngiadau symud yn ei olygu i mi a fy nghwrs?

O 6pm nos Wener 23ain Hydref ymlaen, bydd Cymru dan gyfyngiadau symud ‘mesur atal'. Mae hwn wedi’i gynllunio fel toriad byr, llym i leihau lledaeniad COVID-19. 

Yn ystod y cyfyngiadau symud yma, mae'n ofynnol i chi aros gartref a dilyn canllawiau'r llywodraeth, oni bai eich bod yn gweithio mewn gwasanaethau hanfodol.  

Ddiwedd dydd Gwener 23ain Hydref, bydd holl gampysau Coleg Caerdydd a'r Fro yn cau ar gyfer yr holl staff a'r myfyrwyr. 

Bydd yr egwyl hanner tymor arfaethedig yn digwydd wedyn rhwng dydd Llun 26ain a dydd Gwener 30ain Hydref ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

O ddydd Llun 2il Tachwedd ymlaen mae’r tymor yn ailddechrau a’ch dysgu yn parhau ar-lein. Byddwch yn dilyn eich amserlen arferol a bydd yr holl wersi’n cael eu dysgu ar-lein ar Microsoft Teams. Bydd ein holl wasanaethau cefnogi ar gael ar-lein hefyd, ewch i Borthol y Myfyrwyr my.cavc.ac.uk a mewngofnodi gyda’ch manylion arferol i gael gwybod mwy.          

Yn CCAF, byddwn yn penderfynu ar ein cynlluniau ar gyfer dydd Llun 9fed Tachwedd ymlaen yn ystod yr wythnos cyn y dyddiad yma ac yn eu cyfathrebu i chi, gan ystyried unrhyw fesurau ychwanegol fydd yn cael eu rhoi yn eu lle gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn cynnwys manylion am gampysau’n agor a chynlluniau ar gyfer dysgu ar y campws ac ar-lein. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy eich athrawon a thrwy neges e-bost i'ch e-bost Myfyriwr yn CAVC. Byddwn hefyd yn rhoi negeseuon ar Ap CAVC, drwy neges destun ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) y Llywodraeth a'r GIG

Rydym yn annog ein holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws (COVID-19).