Canllawiau ynghylch Coronafeirws

Darganfyddwch yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Coronafeirws a chymorth i’ch helpu i ddysgu ar-lein

weareonline

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC), mae iechyd, diogelwch a lles ein staff, ein myfyrwyr a’n hymwelwyr ni yn brif flaenoriaeth.

Oherwydd yr achosion o Goronafeirws (COVID-19), mae ein campysau ni i gyd wedi cau ar hyn o bryd.

Rydyn ni ar-lein nawr! Mae ein staff ni’n gweithio, yn addysgu ac yn cefnogi ein dysgwyr i barhau â’u hastudiaethau, datblygu sgiliau a gwneud cynnydd yn llwyddiannus gyda’u camau nesaf; mae’r ceisiadau ar agor o hyd i ddysgwyr posib ac mae ein gwaith ni gyda rhanddeiliaid yn parhau o bell.

Ar gyfer dysgwyr

Bydd eich dysgu yn parhau ar-lein ac rydyn ni wedi ymrwymo yn fwy nag erioed i sicrhau eich bod yn parhau ar eich siwrnai gyda CAVC.

Mae Canllaw Cyflym i Ddysgwyr yn darparu gwybodaeth allweddol i’ch cefnogi chi gyda’r ffordd newydd hon o ddysgu – o sefydlu lle i ddysgu i gadw’n ddiogel ar-lein a sut i gadw mewn cysylltiad â’ch tiwtor a chynllun ar gyfer eich wythnos waith.     

Ewch i’r Porthol Myfyrwyr am fanylion pellach ac adnoddau ac i gael dolenni at ein holl dimau cefnogi arferol sy’n gweithio ar-lein i gyd ac ar gael i chi.

Ar gyfer Staff

Ewch i’r dudalen RYDYN NI AR-LEIN benodol ar y Porthol Staff am wybodaeth, canllawiau a lawrlwythiadau a fydd yn eich cefnogi chi i weithio o bell. 

Yr wybodaeth a’r cyfarwyddyd diweddaraf i staff a myfyrwyr

Neges gan Kay Martin, Pennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro.

Gallaf gadarnhau y bydd Coleg Caerdydd a'r Fro yn rhoi'r gorau i bob addysgu wyneb yn wyneb erbyn diwedd y dydd, ddydd Gwener 20 Mawrth. O ddydd Llun 23 Mawrth byddwn yn dysgu, gweithio, cefnogi a datblygu ar-lein, heb ddysgwyr ar unrhyw un o gampysau'r coleg. Mae ein tîm staff gwych yn gweithio'n ddyfal i sicrhau y gall yr holl ddysgu barhau ar-lein a bod y trosglwyddiad mor ddidrafferth â phosibl.

Felly, mae'r tymor yn parhau fel yr arfer gyda dysgu yn digwydd hyd at wyliau'r Pasg [6-17 Ebrill]. Cymerwch eich gwyliau yn ystod y cyfnod hwnnw yn ôl yr arfer a byddwn yn ailgydio yn eich dysgu ddydd Llun 20 Ebrill. Gwerthfawrogaf y bydd bywyd yn wahanol i chi dros yr wythnosau nesaf, mae'n bosibl y bydd gennych ymrwymiadau eraill i'w hystyried, neu gyfnodau o amser pan na allwch gymryd rhan mewn dysgu. Rhowch wybod i ni am eich amgylchiadau a byddwn yn gweithio gyda chi i'ch cefnogi chi a'ch astudiaethau yn ystod y cyfnod hwn.

Dros y dyddiau nesaf byddwn mewn cysylltiad â chi drwy Diwtoriaid Cwrs ac ar-lein i sicrhau eich bod chi i gyd yn barod amdani.

Byddwn yn cyhoeddi arweiniad gyda hyn ynglŷn â sut fydd popeth yn gweithio'n ymarferol. Fel coleg, rydym wedi arfer gyda dysgu ar-lein, felly hoffem eich sicrhau ein bod wedi ymrwymo i'ch cadw chi ar y blaen; fodd bynnag, gwerthfawrogaf y gall hyn fod yn wahanol i chi felly byddwn yn eich rhoi ar ben ffordd. Mae cefnogaeth bwrpasol yn ei lle dros e-bost, ffôn ac ar-lein drwy lwyfannau megis Moodle, Porth y Myfyrwyr a Thimau Microsoft, felly nid oes angen i chi boeni. Bydd ein staff yn gweithio, yn eich cefnogi a'ch helpu i wneud cynnydd gyda'ch astudiaethau.

Mae gennym rwydwaith cefnogi eang mewn lle ar draws y coleg a byddwn yn gweithio i sicrhau eich bod chi'n parhau i gael unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, boed yn gefnogaeth ariannol, bersonol, yn ymwneud â'ch lles, neu'n gefnogaeth gydag angen dysgu ychwanegol ac ati.

Mae'n bosibl na fyddwn yn eich gweld yn bersonol am gyfnod, ond rydym yma i'ch cefnogi ar-lein.

Cymerwch chithau, a'ch anwyliaid, ofal, ac edrychaf ymlaen at gael eich gweld yn fuan.

Dilyn y diweddaraf
Rydym yn annog ein holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws (COVID-19).
Am ragor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws, ei symptomau ac amddiffyn eich hun, ewch i www.nhs.uk/coronavirus 
Gellir dod o hyd i gyngor ynghylch Coronafeirws, y sefyllfa bresennol yn y DU a chyngor i deithwyr i, ac o, wledydd ar wefan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU. 
Gellir dod o hyd i gyngor ynghylch teithio dramor ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO)
Gellir dod o hyd i wybodaeth sy'n benodol i Gymru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru