Y Coronafeirws – Gwybodaeth bwysig i fyfyrwyr

Yn cynnwys Dysgu ar Gampws, Adrodd Prawf Positif a Chwestiynau Cyffredin eraill

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC), iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr a'r gymuned yw ein prif flaenoriaeth.

Ym mis Medi 2021 byddwn yn dechrau blwyddyn academaidd newydd. Mae Cymru ar ‘lefel rhybudd sero’. Mae Cynllun Rheoli’r Coronafeirws Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru yn nodi y dylai lleoliadau addysg weithredu mor normal â phosibl ar lefel rhybudd sero. Mae hyn yn cynnwys ysgolion a cholegau sy'n dechrau'r flwyddyn academaidd trwy lacio rhai cyfyngiadau sydd wedi bod ar waith yn ystod y pandemig, wrth gadw rhai mesurau sylfaenol ar waith.

Yn CAVC, rydym yn gweithio yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Rydym wedi cynnal asesiadau risg diwygiedig ac wedi rhoi camau pwysig ar waith i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr eu dilyn i helpu i leihau risg a pharhau i reoli lledaeniad COVID-19.   

Cymerwch amser i ddarllen yr adran hon o’r porth cyn dechrau’r Coleg ym mis Medi.

Rhaglen Hunan-brofi COVID-19 i ddysgwyr

Gall pob dysgwr sy'n dod ar y campws yn rheolaidd i ddysgu geisio pecynnau hunan-brofi COVID-19. Gall pob aelod o staff sy'n dod ar y campws yn rheolaidd wneud hyn hefyd. Nid oes rhaid i chi wneud hyn i allu dod ar y campws. Mae'n opsiwn rhad ac am ddim a gwirfoddol a argymhellir gan Lywodraeth Cymru i'r holl staff a dysgwyr.

Dysgu ar y campws - canllawiau pwysig ar gyfer pob dysgwr

Diweddarwyd ddiwethaf ar Ddydd Gwener 20 Awst 2021

Cyn i chi ddechrau eich cwrs 

Cyn i chi ddod i’r campws gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall yr holl ganllawiau ar y dudalen we hon.

Os oeddech yn gwarchod eich hunan yn flaenorol, neu wedi'ch amlygu'n agored i COVID-19 rhowch wybod i ni trwy anfon neges i COVID19@cavc.ac.uk cyn i chi ddod i’r campws. Yna bydd eich athrawon yn cysylltu â chi i drafod unrhyw bryderon cyn i chi ddod i’r coleg. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, gallant hefyd argymell asesiad risg unigol i helpu i leihau’r risg o fynd i’r campws i ddysgu. 

Gall holl ddysgwyr CAVC gael pecynnau hunan-brofi Llif Unffordd i brofi eu hunain am COVID-19 yn rheolaidd. Nid yw hyn yn orfodol i chi fynd ar y campws, ond mae'n gyfle opsiynol, ac yn cael ei argymell yn gryf gan Lywodraeth Cymru a’r Coleg. Gallwch gael pecynnau hunan-brofi Llif Unffordd o dderbynfa unrhyw gampws CAVC trwy gydol y tymor a gallwch gael pecyn cyn i chi ddechrau’r Coleg trwy glicio yma.

Mae gwneud profion Llif Unffordd yn orfodol i rai dysgwyr gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau, er enghraifft mae'n ofynnol i bob dysgwr sy'n cymryd rhan mewn Academïau Chwaraeon. Bydd eich athro neu aelod staff arweiniol ar gyfer y gweithgaredd yn rhoi gwybod i chi os bydd angen i chi wneud profion.    

Dod i’r coleg

Dilynwch y canllawiau yn y tabl isod sy’n nodi pryd na ddylech fod ar y campws.

Peidiwch â dod i’r campws os
Beth sy'n rhaid i chi ei wneud
Rydych wedi cael canlyniad prawf Dyfais Llif Unffordd (LFT) neu brawf PCR positif

Peidiwch â dod i’r campws. Dilynwch gyngor hunanynysu'r GIG. Rhaid i chi wneud hyn hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu’n llawn a ddim yn dioddef o unrhyw symptomau.

Os ydych chi'n cael prawf LFT positif, does dim rhaid i chi drefnu prawf PCR oni bai eich bod chi'n agored i niwed yn glinigol neu'n cael eich cynghori i wneud hynny gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu (TTP) y GIG. Rhaid i chi gofnodi eich canlyniad LFT positif yn: www.gov.uk/report-covid19-result

Mae’ch cyfnod hunanynysu yn cynnwys y diwrnod y dechreuodd eich symptomau neu ddiwrnod eich canlyniad positif os nad oes gennych symptomau, ac o leiaf y 7 diwrnod llawn yn dilyn hynny. 

Ers mis Ionawr 2022, gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar ôl 7 diwrnod llawn (ar ddiwrnod 8) os ydych wedi gwneud prawf LFT ar ddiwrnod 6 a diwrnod 7 a bod y ddau brawf yn negatif. Os ydych yn gallu rhoi’r gorau i hunanynysu ar ôl 7 diwrnod llawn, yn seiliedig ar ddau brawf LFT negatif ar ddiwrnod 6 a 7, gallwch ddychwelyd i'r campws. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir hefyd i beidio ymweld â phobl sy’n agored i niwed, ysbytai neu gartrefi gofal ac i leihau cyswllt ag eraill tan ddiwrnod 11. Os ydi’r ddau brawf yn negatif, ond bod eich tymheredd dal i fod yn uchel dylech barhau i ynysu. 

Os ydy’ch profion LFT yn dal i fod yn bositif ar ddiwrnod 6 a 7 dylech barhau i hunanynysu hyd nes y cewch 2 brawf LFT negatif ar ddeuddydd yn olynol, neu ddiwrnod 10, pa bynnag un sydd gyntaf. 

Rhowch wybod i ni. Anfonwch e-bost at eich athro ac anfon copi i COVID19@cavc.ac.uk. Gofynnwn i chi hefyd anfon copi o’ch e-bost neu neges destun gadarnhau gan y GIG atom os yn bosib.

Rydych chi'n gwneud prawf Dyfais Llif Unffordd (LFT) ac yn cael dau ganlyniad amhendant yn olynol.

Os ydych yn cael un canlyniad LFT amhendant dylech wneud prawf arall yn syth. 

Os yw’r ddau brawf yn amhendant, peidiwch â dod i’r campws, dylech hunanynysu a threfnu prawf PCR. Rhaid i chi wneud hyn hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu’n llawn a ddim yn dioddef o unrhyw symptomau. Rhaid i chi gofnodi eich canlyniad LFT yn: www.gov.uk/report-covid19-result

Os ydych chi'n cael canlyniad PCR neu LFT positif dilynol dilynwch y broses uchod. 

Os ydych yn derbyn canlyniad PCR negyddol gallwch barhau i fynd i’r coleg oni bai bod y Coleg neu’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi gofyn ichi beidio neu i hunanynysu.

Rydych chi'n datblygu symptomau COVID-19 (tymheredd uchel, peswch newydd parhaus, neu newid yn eich synnwyr arogli neu flasu)

Hunanynyswch a threfnwch brawf PCR. Rhaid i chi wneud hyn hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu’n llawn. Dylech wneud hyn hyd yn oed os yw eich symptomau’n ysgafn neu os ydych wedi cael prawf positif o’r blaen.

Anfonwch e-bost at eich athro i roi gwybod iddo ef/iddi hi. 

Rydych chi'n byw gyda rhywun sydd wedi cael prawf positif neu mae ef/hi wedi datblygu symptomau (ac rydych chi dros 18 a heb eich brechu’n llawn)

Os ydych dros 18 oed a heb eich brechu’n llawn, peidiwch â mynd i’r campws. Dylech hunanynysu am 10 diwrnod o'r cyswllt diwethaf â'r person hwnnw a gwneud prawf LFT ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Dylech gwblhau’r cyfnod hunanynysu hyd yn oed os ydi canlyniad eich prawf LFT yn negyddol. Cysylltwch â’ch athro i roi gwybod iddo ef/iddi hi.

Os ydych chi dan 18 oed neu dros 18 oed ac wedi'ch brechu'n llawn nid oes angen i chi hunanynysu a gallwch fynd i’r coleg oni bai bod y Coleg neu’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i chi beidio fel mesur rhagofalus. Dylech wneud prawf LFT bob dydd am 7 diwrnod cyn gadael eich cartref, a chofnodi pob canlyniad yn www.gov.uk/report-covid19-result. Os yw prawf LFT yn bositif dylech hunanynysu o ddyddiad y prawf LFT positif am 7 diwrnod a dilyn y canllawiau uchod ar gyfer cael prawf LFT positif. Nid oes angen i chi drefnu prawf PCR oni bai eich bod yn agored i niwed yn glinigol neu os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i chi wneud hynny.

Rydych wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif, yn y 2 ddiwrnod cyn eu symptomau neu eu canlyniad prawf positif (ac rydych chi dros 18 oed a heb gael eich brechu'n llawn)

Os ydych dros 18 oed a heb eich brechu’n llawn, peidiwch â mynd i’r campws. Dylech hunanynysu am 10 diwrnod o'r cyswllt diwethaf â'r person hwnnw a gwneud prawf LFT ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Dylech gwblhau’r cyfnod hunanynysu hyd yn oed os ydi canlyniad eich prawf LFT yn negyddol. Cysylltwch â’ch athro i roi gwybod iddo ef/iddi hi.

Os ydych chi dan 18 oed neu dros 18 oed ac wedi'ch brechu'n llawn nid oes angen i chi hunanynysu a gallwch fynd i’r coleg oni bai bod y Coleg neu’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i chi beidio fel mesur rhagofalus. Dylech wneud prawf LFT bob dydd am 7 diwrnod cyn gadael eich cartref, a chofnodi pob canlyniad yn www.gov.uk/report-covid19-result. Os yw prawf LFT yn bositif dylech hunanynysu o ddyddiad y prawf LFT positif am 7 diwrnod a dilyn y canllawiau uchod ar gyfer cael prawf LFT positif. Nid oes angen i chi drefnu prawf PCR oni bai eich bod yn agored i niwed yn glinigol neu os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i chi wneud hynny.

Rydych wedi teithio o wlad tramor ac mae angen i chi hunanynysu

Os ydych wedi teithio o dramor a bod gofyn i chi hunanynysu, dilynwch y canllawiau hyn a pheidiwch â mynd i’r campws nes bod eich cyfnod hunanynysu wedi dod i ben. 

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio, gwledydd yr ymwelwyd â hwy a chanllawiau ar hunanynysu ar gael yma

Mae’r tîm Profi Olrhain Diogelu (TTP) wedi gofyn i chi hunanynysu am unrhyw reswm arall.
Dilyn y canllawiau hunanynysu unigol a ddarparwyd gan TTP a pheidio â mynd i’r coleg os bydd angen i chi hunanynysu. Anfonwch e-bost at eich rheolwr llinell i roi gwybod iddo ef/iddi hi.
Mae’r Coleg wedi gofyn i chi beidio â mynd i’r campws am gyfnod penodol fel mesur rhagofalus. Os yw’r Coleg yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi beidio â mynd i’r campws fel mesur rhagofalus, dilynwch y canllawiau hyn. Bydd eich athro yn cysylltu â chi i drafod eich dysgu.

Os nad ydych yn gallu mynd i’r campws oherwydd un o’r rhesymau uchod:

  • Bydd eich athrawon yn cysylltu â chi i sicrhau y gallwch barhau â’ch dysgu gartref yn ystod y cyfnod hwn os ydych yn teimlo’n iawn ac yn gallu gwneud hynny
  • Os ydych fel arfer yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA), prydau ysgol am ddim (FSM) neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i'w dderbyn.

Teithio i'r Coleg

Dylech ddod i gampws Coleg dim ond ar ddiwrnodau ac amseroedd y mae eich amserlen yn nodi, neu os oes gennych arholiad, asesiad, sesiwn ddysgu neu sesiwn gymorth, neu weithgaredd wedi'i drefnu. Rydym yn gwneud hyn er mwyn rheoli faint o ddysgwyr sydd ar y campws bob dydd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’ch Tiwtor Cwrs.

Arhoswch yn ddiogel ar eich taith yn ôl ac ymlaen i’r Coleg - cofiwch wisgo gorchudd wyneb os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Ar y campws

Cadw pellter corfforol: Cadw pellter corfforol o 2m ar y campws lle bo'n bosibl. Yn ystod gwersi ni fydd hyn yn bosibl i'r mwyafrif o ddysgwyr, a gofynnir i bawb sicrhau eu bod yn cynnal hylendid da ac yn cadw pellter corfforol cymaint â phosibl. Bydd staff bob amser yn cadw at bellter corfforol o 2m a/neu’n gwisgo gorchudd wyneb bob amser yn y dosbarth.  

Gorchuddion wyneb: Rhaid i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb bob amser ar y campws, mewn mannau cyffredin/ cyhoeddus dan do a phob man lle na ellir cynnal pellter corfforol o 2m, yn cynnwys dosbarthiadau. 

Gellir tynnu gorchuddion wyneb ar ôl eistedd yn y ffreutur a siopau coffi ar y campws i fwyta ac yfed.

Dylai gorchuddion wyneb fod â 3 haen, yn ôl canllawiau’r llywodraeth. 

Os ydych chi wedi'ch eithrio yn feddygol rhag gwisgo gorchudd wyneb, rhaid i chi gwblhau ein ffurflen Eithriad Rhag Gwisgo Gorchudd Wyneb ac arddangos un o gardiau eithrio pinc y coleg yn glir bob amser wrth gyrraedd y campws ac ar y campws. I gofrestru eich hun fel wedi'ch eithrio'n feddygol rhag gwisgo gorchudd wyneb ar y campws ewch i www.cavc.ac.uk/cy/facecoverings

Arfer hylendid da: Diheintiwch eich dwylo wrth gyrraedd unrhyw gampws, gan ddefnyddio'r diheintydd dwylo sydd ar gael, neu ddiheintydd eich hun. Golchwch eich dwylo'n rheolaidd, ceisiwch osgoi cyffwrdd eich wyneb a phesychwch a thisian i hancesi neu eich penelin. Mewn rhai ystafelloedd byddwn yn darparu deunyddiau glanhau i chi eu defnyddio cyn ac ar ôl defnyddio cyfrifiaduron neu offer arall.

Mae pob man addysgu a gweithgaredd wedi cael asesiad risg ac mae yna ganllawiau penodol i chi eu dilyn. Bydd eich athrawon yn egluro hyn i chi.

Defnyddiwch ddosbarthiadau ac ardaloedd cyffredinol ar y campws sydd wedi’u nodi ar eich amserlen neu rydych yn cael eich cynghori i’w defnyddio. Peidiwch â symud cadeiriau neu ddodrefn o gwmpas - maent wedi’u gosod fel hyn mewn rhai ardaloedd er mwyn cefnogi cadw pellter corfforol.

Mae gennym weithdrefnau glanhau a hylendid trylwyr ar bob safle. Helpwch i gadw'r holl ddosbarthiadau a mannau yn daclus a chlir i gefnogi hyn. Rhowch yr holl sbwriel yn y biniau. 

Mae siopau a siopau coffi yn dilyn canllawiau’r diwydiant. Fodd bynnag, gofynnir i’r holl staff a myfyrwyr wisgo gorchudd wyneb yn y lleoliadau hyn. Gellir tynnu eich gorchudd wyneb os ydych chi'n eistedd i fwyta neu yfed ynddynt.

Peidiwch ag ysmygu na defnyddio e-sigaréts ar unrhyw gampws CAVC, gan gynnwys ardaloedd y tu allan. 

Mewn argyfwng, mae’r weithdrefn gadael adeilad yn ddiogel yn cael blaenoriaeth dros gadw pellter corfforol.

Ni chaniateir ymwelwyr ar y campws. Dim ond pan mae rhywun wedi cael gwahoddiad i ddod ar y campws ar gyfer apwyntiad cymeradwy gan aelod o staff y gall hyn ddigwydd (e.e. apwyntiad rhiant wedi'i drefnu ymlaen llaw).

Dilynwch y canllawiau uchod ac ymddwyn yn gyfrifol ar y campws i'ch cadw chi, a'n teulu CAVC yn ddiogel. Mae ein gweithdrefn Rheoli Cysylltiadau Dysgwr yn egluro sut rydym yn annog pawb i wneud hyn.

Adrodd prawf positif am COVID-19

Os ydych chi'n fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a'ch bod chi'n cael prawf PCR neu brawf Llif Unffordd positif rhowch wybod i ni a pheidiwch â mynd i’r campws. 

Cadwch at ganllawiau hunanynysu'r GIG a pheidiwch â mynd i gampws CAVC am unrhyw reswm yn ystod eich cyfnod hunanynysu gofynnol. Rhaid i chi wneud hyn hyd yn oed os ydych o dan 18, os ydych wedi’ch brechu’n llawn a ddim yn profi unrhyw symptomau.

Rhowch wybod i ni os ydych yn cael canlyniad prawf PCR neu Lif Unffordd positif:
Anfon e-bost i COVID19@cavc.ac.uk a chopi at eich Tiwtor Cwrs

Cofiwch nodi yn yr e-bost eich enw, rhif myfyriwr ac yn ddelfrydol y neges e-bost/neges destun rydych wedi'i chael yn cadarnhau eich prawf positif a'ch cyfnod ynysu.

Bydd eich Tiwtor Cwrs neu aelod arall o staff o'ch adran yn cysylltu â chi i'ch cefnogi chi a'n helpu ni i gadw ein teulu CAVC yn ddiogel.

Os ydych fel arfer yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg, prydau bwyd ysgol am ddim neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i'w dderbyn.

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn deall y gall hwn fod yn gyfnod anodd a dryslyd. Siaradwch â Thiwtor eich Cwrs os oes gennych chi gwestiynau am eich dysgu.
Rydym hefyd yn diweddaru'r rhestr hon o Gwestiynau Cyffredin yn rheolaidd i helpu.

A fydd fy ngwersi’n cael eu cynnal ar y campws neu ar-lein eleni?

Ym mis Medi 2021 byddwn yn dechrau blwyddyn academaidd newydd. Mae Cymru ar ‘lefel rhybudd sero’ ac mae Cynllun Rheoli’r Coronafeirws Llywodraeth Cymru yn nodi y dylai lleoliadau addysg weithredu mor normal â phosibl. Mae hyn yn golygu bod cyrsiau’n cael eu cyflwyno mor agos at normal â phosib yn CAVC. 

Mae gan bob cwrs rywfaint o ddysgu ar-lein, ond os yw eich cwrs yn cael ei gyflwyno ar y campws fel arfer, dyma fydd y drefn a byddwch chi ar y campws ar gyfer y mwyafrif o’r gwersi ar eich amserlen. 

Fodd bynnag, os bydd y sefyllfa'n newid, gallwn symud mwy o ddysgu ar-lein i sicrhau bod eich dysgu'n parhau, beth bynnag sy'n digwydd.

Bydd eich amserlen ar gael ar yr ap MyCAVC yr wythnos cyn i’ch cwrs ddechrau. Bydd yn dangos pob gwers ac yn nodi lle fydd y wers yn cael ei chynnal. Nodir a yw’r wers yn cael ei chynnal ar gampws (ac os felly'r ystafell a’r campws) neu a yw’n cael ei chynnal ar-lein. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’r adran Gwasanaethau Myfyrwyr yma ar y sgwrs fyw neu ffoniwch 02920 250 250.

Rwy'n fyfyriwr CAVC sy’n agored i COVID-19. Beth ddylwn ei wneud?

Os oeddech yn gwarchod eich hunan yn flaenorol, neu wedi'ch amlygu'n agored i COVID-19 rhowch wybod i ni trwy anfon neges i COVID19@cavc.ac.uk cyn i chi ddod i’r campws. 

Yna bydd eich athrawon yn cysylltu â chi i drafod unrhyw bryderon cyn i chi ddod i’r coleg. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, gallant hefyd argymell asesiad risg unigol i helpu i leihau’r risg o fynd i’r campws i ddysgu. 

Rwyf wedi cael prawf coronafeirws positif. A oes angen i mi roi gwybod i’r Coleg?

Oes. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os ydych yn cael prawf PCR neu Lif Unffordd positif, pa un a ydych wedi bod i’r campws yn ddiweddar ai peidio. 

Rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf PCR neu Lif Unffordd positif trwy:
Anfon e-bost i COVID19@cavc.ac.uk a chopi at eich Tiwtor Cwrs

Cofiwch nodi yn yr e-bost eich enw, rhif myfyriwr ac yn ddelfrydol y neges e-bost/neges destun rydych wedi'i chael yn cadarnhau eich prawf positif a'ch cyfnod ynysu.

Os ydych wedi cael prawf PCR neu brawf Llif Unffordd positif bydd eich Tiwtor Cwrs neu aelod arall o staff yr adran yn cysylltu â chi i'ch cefnogi ac yn gwirio ychydig o bethau i'n helpu i gadw ein teulu CAVC yn ddiogel.

Os ydych fel arfer yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg, prydau ysgol am ddim neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i'w dderbyn.

Rwyf wedi cael Coronafeirws ac wedi gorffen fy nghyfnod hunanynysu. A gaf i ddychwelyd i’r Coleg?

Ar ôl i chi gwblhau eich cyfnod hunanynysu, os ydych chi'n iach ac nad oes gennych dymheredd yn unol â chanllawiau'r GIG, gallwch ddychwelyd i'r coleg. Gall rhai symptomau megis colli synnwyr blasu/arogli, barhau am gyfnod hwy.

Rwyf wedi cael cyswllt â rhywun sydd wedi cael prawf COVID-19 positif. A yw’n iawn i mi ddod i’r Coleg?

Darllenwch y wybodaeth isod i asesu a ydych yn gallu mynd i’r coleg neu ddim.

Peidiwch â dod i’r campws os
Beth sy'n rhaid i chi ei wneud
Rydych chi'n byw gyda rhywun sydd wedi cael prawf positif neu mae ef/hi wedi datblygu symptomau (ac rydych chi dros 18 a heb eich brechu’n llawn)

Os ydych dros 18 oed a heb eich brechu’n llawn, peidiwch â mynd i’r campws. Dylech hunanynysu am 10 diwrnod a threfnu prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Anfonwch e-bost at eich rheolwr llinell i roi gwybod iddo ef/iddi hi.

Os ydych wedi'ch brechu'n llawn neu o dan 18 oed nid oes angen i chi hunanynysu a gallwch fynd i’r coleg oni bai bod y Coleg yn gofyn i chi beidio fel mesur rhagofalus. Fe’ch cynghorir o hyd i drefnu prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl canlyniad prawf positif y person arall. Mae’r coleg hefyd yn argymell defnyddio’r pecynnau profion Llif Unffordd sydd ar gael o’r coleg neu ar-lein yn rheolaidd.

Rydych wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif, yn y 2 ddiwrnod cyn eu symptomau neu eu canlyniad prawf positif (ac rydych chi dros 18 oed a heb gael eich brechu'n llawn)

Os ydych dros 18 oed a heb eich brechu’n llawn, peidiwch â mynd i’r campws. Dylech hunanynysu am 10 diwrnod a threfnu prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Anfonwch e-bost at eich rheolwr llinell i roi gwybod iddo ef/iddi hi.

Os ydych wedi'ch brechu'n llawn neu o dan 18 oed nid oes angen i chi hunanynysu a gallwch fynd i’r coleg oni bai bod y Coleg yn gofyn i chi beidio fel mesur rhagofalus. Fe’ch cynghorir o hyd i drefnu prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl canlyniad prawf positif y person arall. Mae’r coleg hefyd yn argymell defnyddio’r pecynnau profion Llif Unffordd sydd ar gael o’r coleg neu ar-lein yn rheolaidd.

Os nad ydych yn gallu mynd i’r campws oherwydd un o’r rhesymau uchod:

  • Bydd eich athrawon yn cysylltu â chi i sicrhau y gallwch barhau â’ch dysgu gartref yn ystod y cyfnod hwn os ydych yn teimlo’n iawn ac yn gallu gwneud hynny
  • Os ydych fel arfer yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA), prydau ysgol am ddim (FSM) neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i'w dderbyn.

Mae rhywun yn fy nghartref yn hunanynysu am ei fod wedi cael cyswllt gyda rhywun gyda COVID-19. A yw’n iawn i mi ddod i’r Coleg?

Gallwch, os nad ydych wedi bod mewn cyswllt uniongyrchol â’r person gyda Choronafeirws gallwch barhau i ddod i’r Coleg i weithio. 

Os yw'r person yn eich cartref hefyd yn datblygu symptomau neu'n profi'n bositif, rhaid i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer bod mewn cyswllt uniongyrchol. Edrychwch ar y cwestiwn uchod ‘Rwyf wedi cael cyswllt â rhywun sydd wedi cael prawf COVID-19 positif. A yw’n iawn i mi ddod i’r Coleg?’

Oes gennych chi gwestiwn arall?

Cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmer rhwng dydd Llun a dydd Gwener, bob wythnos

Drwy sgwrs fyw: Cliciwch ar yr eicon sgwrs fyw ar ein gwefan

Neu e-bostiwch: info@cavc.ac.uk

Neu ffoniwch: 02920 250 250