Y Coronafeirws – Gwybodaeth i fyfyrwyr

Yn cynnwys Cyfarwyddyd ar gyfer mynychu’r campws, Diweddariad am arholiadau ac asesiadau, Rhoi gwybod am brawf COVID-19 positif a Chwestiynau Cyffredin.

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC), iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr a'r gymuned yw ein prif flaenoriaeth.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae holl fyfyrwyr CAVC yn parhau i ddysgu a derbyn cefnogaeth ar-lein. Yn ystod tymor yr haf, mae nifer o fyfyrwyr yn dod ar y campws hefyd ar gyfer rhai gwersi, cefnogaeth ac asesiadau. Dim ond os ydych wedi'ch amserlennu i wneud hynny neu wedi derbyn gwahoddiad ddylech fynychu'r campws.

Mae eich athrawon a'n holl wasanaethau cymorth arferol yma i'ch cefnogi chi i gyflawni eich cymwysterau a gwneud cynnydd.

Sut i gysylltu â ni

 • Cysylltwch â'ch Tiwtor Cwrs drwy e-bost neu Microsoft Teams
 • Ewch i'n gwasanaethau cymorth ar-lein drwy'r Porth Myfyrwyr neu'r Ap MyCAVC
 • Neu cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmer rhwng dydd Llun a dydd Gwener, bob wythnos
  • Drwy sgwrs fyw: Cliciwch ar yr eicon sgwrs fyw ar ein gwefan
  • Neu e-bostiwch: info@cavc.ac.uk
  • Neu ffoniwch: 02920 250 250

Rhaglen Hunan-brofi COVID-19 i ddysgwyr

Gall pob dysgwr sy'n dod ar y campws yn rheolaidd i ddysgu geisio pecynnau hunan-brofi COVID-19. Gall pob aelod o staff sy'n dod ar y campws yn rheolaidd wneud hyn hefyd. Nid oes rhaid i chi wneud hyn i allu dod ar y campws. Mae'n opsiwn rhad ac am ddim a gwirfoddol a argymhellir gan Lywodraeth Cymru i'r holl staff a dysgwyr.

Cyfarwyddyd i’r holl fyfyrwyr sy'n mynychu'r campws

Diweddarwyd diwethaf 2 Ebrill 2021

Cynllunio i fynychu'r campws

Os oeddech yn gwarchod eich hunan yn flaenorol, neu wedi'ch amlygu'n agored i COVID-19 byddwch wedi rhoi gwybod i ni ar COVID19@cavc.ac.uk fel y gallem roi gwybod i'ch athrawon a'ch cefnogi i ddysgu. Os gofynnir i chi ddod yn ôl ar y campws, bydd eich athro yn cysylltu â chi i barhau i gefnogi eich dysgu'r tymor hwn. Os yw eich sefyllfa wedi newid, ac rydych nawr yn y sefyllfa hon, cysylltwch â ni ar COVID19@cavc.ac.uk cyn mynychu'r campws.

Cyn dychwelyd i'r campws, sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y canllawiau ar yr adran hon o'r wefan.

Cyn i chi adael eich cartref

Peidiwch â mynychu campws y Coleg os yw’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Mae gennych chi neu aelod o'ch cartref achos wedi'i gadarnhau o COVID-19 ac mae'n ofynnol i chi hunanynysu, neu
 • Rydych chi neu aelod o'ch cartref yn profi symptomau COVID-19 ac yn aros am ganlyniad prawf, neu
 • Rydych chi'n rhan o'r rhaglen hunanbrofi ar gyfer COVID-19, wedi derbyn canlyniad positif neu ddau ganlyniad annilys yn olynol ac felly mae angen i chi drefnu prawf y GIG a hunanynysu hyd nes y cewch y canlyniad, neu  
 • Mae'n ofynnol i chi hunanynysu am unrhyw reswm arall

Arhoswch gartref a dilyn canllawiau hunanynysu'r GIG a Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â'ch athro ac e-bostiwch COVID19@cavc.ac.uk i roi gwybod i ni.

Os ydych chi’n derbyn EMA fel rheol, Prydau Ysgol am Ddim (FSM) neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i dderbyn y cymorth.

Os ydych wedi cael achos positif o COVID-19 ac wedi gorffen eich cyfnod hunanynysu gallwch ddychwelyd i'r campws os trefnwyd i chi wneud hynny, cyn belled â nad ydych yn teimlo'n sâl ac nid oes gennych dymheredd, yn unol â chanllawiau'r GIG. Gall rhai symptomau megis colli synnwyr blasu/ arogli, barhau am gyfnod hwy.

Gall staff sy'n gweithio ar y campws o ddydd i ddydd gymryd rhan yn y rhaglen hunanbrofi ar gyfer COVID-19. Dyma gyfle opsiynol i'r staff hynny. Cliciwch yma er mwyn darganfod mwy.

Teithio i’r campws  

 • Dim ond ar y dyddiau a’r amseroedd sydd wedi’u nodi ar eich amserlen ddylech chi ddod ar y campws, neu os oes gennych chi arholiad / asesiad / apwyntiad.
 • Ceisiwch gyrraedd yn fuan cyn yr amser y disgwylir i chi gyrraedd y campws, a gadewch yn brydlon pan fyddwch yn gorffen eich sesiwn.
 • Cadwch yn ddiogel wrth deithio i'r campws – boed yn cerdded, gyrru, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
 • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu os ydych chi’n teithio gydag unrhyw un heb fod o’ch cartref. 

Ar y campws

 • Cadw pellter cymdeithasol o 2m: Cadwch bellter cymdeithasol o 2m rhyngoch chi a'r holl fyfyrwyr a staff bob amser ac ym mhob man ar y campws, y tu mewn a'r tu allan.
 • Gall rhai dosbarthiadau llawn amser, gyda dysgwyr 14-19 oed yn bennaf, fod mewn grwpiau cyswllt (lle gall dysgwyr eistedd yn agosach na 2m), fel mewn ysgolion. Yn yr achosion hynny, dylai pob myfyriwr wisgo gorchudd wyneb ar gyfer pob gwers. Bydd pellter cymdeithasol rhwng pob cwrs arall mewn gwersi. Rhaid i staff gadw pellter cymdeithasol o 2m oddi wrth fyfyrwyr bob amser a/ neu wisgo gorchudd wyneb. 
 • Gorchuddion wyneb 3 haen: Gwisgwch orchudd wyneb 3-haen bob amser ac ym mhobman o amgylch y campws, y tu mewn a'r tu allan. 
  I fynd i mewn i'r campws, rhaid i staff a myfyrwyr fod yn gwisgo gorchudd wyneb priodol neu fod yn arddangos cerdyn eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb pinc y coleg yn glir, ar ôl cofrestru eu bod wedi’u heithrio. Rhaid i staff a dysgwyr sydd wedi'u heithrio'n feddygol rhag gwisgo gorchudd wyneb wneud cais am y cerdyn eithrio a'i arddangos bob amser pan fyddant ar y safle.
  Dim ond yn yr amgylchiadau penodol canlynol y gellir tynnu gorchuddion wyneb ar y campws:
  • mewn gwers, arholiad neu asesiad os yw pawb yn parhau i gadw pellter cymdeithasol o 2m am y cyfnod, gall staff a dysgwyr ddewis tynnu eu gorchuddion wyneb
  • gall staff dynnu eu gorchudd wyneb mewn ystafelloedd gwaith/swyddfeydd os ydynt ar eu pennau eu hunain neu’n cadw pellter cymdeithasol o 2m bob amser oddi wrth gydweithwyr eraill
  • gall staff a dysgwyr dynnu eu gorchudd i fwyta neu yfed os ydynt yn cadw pellter cymdeithasol 2m ar y campws

Os, o dan amgylchiadau cyfyngedig a hanfodol yn unig, bod angen i aelod o staff ddod o fewn 2m i ddysgwr, rhaid sicrhau bod hyn yn cael ei wneud yn synhwyrol, am gyfnod mor fyr â phosibl, a gyda gorchudd wyneb 3 haen priodol a chyfarpar diogelwch personol priodol arall yn cael ei wisgo bob amser.
Lle bernir bod hynny'n briodol ar gyfer rhai gweithgareddau, byddwn yn cynghori ac yn rhoi cyfarpar diogelwch personol ychwanegol i chi, er enghraifft masg wyneb/fisor/menig penodol i'w gwisgo. Os bydd angen, mae gorchuddion wyneb 3 haen ar gael yn y prif dderbynfeydd.

I gael rhagor o fanylion am orchuddion wyneb ar y campws ewch i www.cavc.ac.uk/facecoverings

 • Diheintiwch eich dwylo wrth ddod ar y campws gan ddefnyddio’r diheintyddion dwylo sydd wedi’u darparu neu eich diheintydd eich hun.
 • Rhaid ymarfer hylendid da: golchwch eich dwylo'n aml ac osgoi cyffwrdd â'ch wyneb a chofiwch ddal unrhyw beswch / tisian mewn hancesi papur neu eich penelin.
 • Dilynwch yr holl arwyddion a’r systemau un ffordd sy’n eich cyfeirio chi ar y campws.
 • Mae'r holl fannau a’r gweithgareddau addysgu wedi'u hasesu o ran risg ac mae ganddynt ganllawiau y mae'n rhaid i chi eu dilyn. Bydd eich athrawon yn esbonio hyn i chi.
 • Defnyddiwch yr ystafelloedd dosbarth a'r mannau cyffredin ar y campws sydd wedi’u nodi ar eich amserlen yn unig, neu yr ydych wedi cael cyngor i'w defnyddio. Peidiwch â symud cadeiriau na dodrefn o gwmpas – maent wedi cael eu gosod yn eu lle yn ofalus er mwyn cefnogi cadw pellter cymdeithasol.
 • Os credir bod hynny'n briodol ar gyfer rhai gweithgareddau dysgu neu asesu, gall eich athro roi PPE ychwanegol i chi, er enghraifft, masg wyneb / feisor / menig penodol i'w gwisgo.
 • Mae rhai mannau gwerthu bwyd a diod ar agor ar y campws gyda llai o le i eistedd/ amseroedd mynediad penodol. Talwch yn ddigyswllt lle bo'n bosib. Os ydych chi'n tynnu gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, sicrhewch bellter cymdeithasol o 2m bob amser.
 • Parchwch gapasiti ystafelloedd a pheidiwch â gorlenwi unrhyw fannau.
 • Mae gennym weithdrefnau hylendid a glanhau trylwyr ar draws pob safle. Helpwch i gadw pob ystafell ddosbarth a gofod yn daclus i gynorthwyo gyda hyn.
 • Peidiwch ag ysmygu neu e-ysmygu ar unrhyw gampws CAVC, gan gynnwys ardaloedd y tu allan a llochesi ysmygu blaenorol.
 • Os bydd argyfwng, mae’r weithdrefn ar gyfer gadael yr adeilad yn ddiogel yn cael blaenoriaeth ar gadw pellter cymdeithasol.
 • Ni chaniateir ymwelwyr ar y campws. Dim ond pan mae rhywun wedi cael gwahoddiad i ddod ar y campws ar gyfer apwyntiad cymeradwy gan aelod o staff y gall hyn ddigwydd (e.e. apwyntiad rhiant wedi'i drefnu ymlaen llaw).  

Dilynwch y cyfarwyddyd uchod ac ymddwyn yn gyfrifol ar y campws i'ch cadw chi a theulu CCAF yn ddiogel. Mae ein gweithdrefn Rheoli Perthnasoedd Dysgwyr yn esbonio sut rydym yn annog pawb i wneud hyn.

Arholiadau ac Asesiadau

TGAU, UG a Safon Uwch

Diweddariad Arholiadau ac Asesiadau ar gyfer 2020-21

Arholiadau Galwedigaethol

Rhoi gwybod am brawf COVID-19 positif

Os ydych chi'n fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro a'ch bod yn cael prawf positif, cadwch at ganllawiau hunanynysu'r GIG a pheidiwch â dod i gampws CAVC am unrhyw reswm yn ystod eich cyfnod ynysu gofynnol.

Sut i roi gwybod i ni
E-bostiwch COVID19@cavc.ac.uk a chopïwch eich Tiwtor Cwrs i mewn
Cofiwch nodi yn yr e-bost eich enw, rhif myfyriwr ac yn ddelfrydol y neges e-bost/neges destun rydych wedi'i chael yn cadarnhau eich prawf positif a'ch cyfnod ynysu.
Bydd eich Tiwtor Cwrs neu aelod arall o staff o'ch adran yn cysylltu â chi i'ch cefnogi chi a'n helpu ni i gadw ein teulu CAVC yn ddiogel.


Os ydych chi'n derbyn EMA fel rheol, Prydau Ysgol am Ddim neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i dderbyn y cymorth.
Mae cyngor cyffredinol am y Coronafeirws a'r sefyllfa bresennol yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru www.gov.wales/coronavirus

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn deall y gall hwn fod yn gyfnod anodd a dryslyd. Siaradwch â Thiwtor eich Cwrs os oes gennych chi gwestiynau am eich dysgu.
Rydym hefyd yn diweddaru'r rhestr hon o Gwestiynau Cyffredin yn rheolaidd i helpu.

Sut y byddaf yn gwybod a oes gennyf wersi neu asesiadau ar y campws y tymor hwn?

Yn ystod tymor yr haf, mae rhai dysgwyr yn dod ar y campws ar gyfer gwersi, cefnogaeth ac asesu i gwblhau eu cymhwyster. Dylai hyn ddangos ar eich amserlen ar yr ap MyCAVC (yn lleoliad y wers). Os nad ydych yn sicr, cysylltwch â'ch athro drwy e-bost neu Microsoft Teams. Os ydych i fod i ddod ar y campws ar gyfer asesu bydd eich athro yn rhoi gwybod i chi.

Rwy'n fyfyriwr ac rwyf wedi bod yn gwarchod/ rwy'n agored i COVID-19. Beth ddylwn ei wneud?

Gofynnir i'r holl ddysgwyr sydd wedi bod yn gwarchod yn flaenorol neu wedi'u hamlygu'n agored i COVID-19, gysylltu â COVID19@cavc.ac.uk

Os ydych wedi gwneud hyn ers mis Medi 2020 ac rydych wedi cwblhau'r holiadur a chysylltu â'ch maes addysgu ynglŷn â'r canlyniadau, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall. Rydym yn ymwybodol o'ch sefyllfa a bydd eich athro yn cysylltu â chi i barhau i'ch cefnogi chi i ddysgu a gwneud cynnydd. Os ydych yn derbyn neges ynghylch eich dosbarth yn mynychu'r campws yn ystod tymor yr haf i ddysgu neu gael ei asesu, cysylltwch â'ch athro.

Os yw eich sefyllfa wedi newid, ac rydych nawr yn y sefyllfa hon, cysylltwch â ni ar COVID19@cavc.ac.uk. Yna byddwn yn cysylltu â chi ac yn trefnu i chi gwblhau holiadur byr fel y gallwn ddeall eich sefyllfa a'ch cefnogi chi'n briodol.

Rwyf wedi clywed y gall pob un o fyfyrwyr CAVC gael mynediad at becynnau profi COVID-19 am ddim. Ydy hynny'n wir?

Os ydych yn fyfyriwr CAVC ac rydych yn mynychu'r campws yn rheolaidd gallwch gofrestru i'r rhaglen hunanbrofi ar gyfer COVID-19. Nid yw hyn yn orfodol i staff sy'n gweithio ar y campws, ond mae'n gyfle opsiynol i'r staff hynny, a argymhellir gan Lywodraeth Cymru, i bawb sy'n mynychu'r campws. Nid oes rhaid i chi gymryd rhan yn hyn i fynychu'r campws.

I ddysgu mwy am y rhaglen a darganfod sut mae cymryd rhan, ewch i'n hadran bwrpasol 'Rhaglen Hunanbrofi ar gyfer COVID-19 i Fyfyrwyr'

Os ydych yn fyfyriwr CAVC ac nid ydych yn mynychu'r campws ar hyn o bryd ar gyfer dysgu neu asesu, ni allwch gael mynediad at brawf COVID-19 am ddim ar hyn o bryd.

Rwyf wedi profi'n bositif am y Coronafeirws. Oes angen i mi roi gwybod i'r Coleg, hyd yn oed os nad ydw i wedi bod ar y campws?

Oes. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosib bod gennych achos wedi'i gadarnhau o COVID-19, os ydych chi wedi mynychu'r campws yn ddiweddar neu'n dysgu ar-lein yn unig. Rhowch wybod i ni fel ein bod yn gallu eich cefnogi chi a helpu i gadw teulu CAVC yn ddiogel.

Sut i roi gwybod i ni
E-bostiwch COVID19@cavc.ac.uk a chopïwch eich Tiwtor Cwrs i mewn
Cofiwch nodi yn yr e-bost eich enw, rhif myfyriwr ac yn ddelfrydol y neges e-bost/neges destun rydych wedi'i chael yn cadarnhau eich prawf positif a'ch cyfnod ynysu.
Bydd eich Tiwtor Cwrs neu aelod arall o staff o'ch adran yn cysylltu â chi i'ch cefnogi chi a'n helpu ni i gadw ein teulu CAVC yn ddiogel.

Os ydych chi’n derbyn EMA fel rheol, Prydau Ysgol am Ddim (FSM) neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hyn a byddwch yn parhau i dderbyn y cymorth.

Mae cyngor cyffredinol ar y Coronafeirws a'r sefyllfa bresennol yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru www.llyw.cymru/coronafeirws

Mae aelod o fy nghartref i wedi datblygu symptomau, oes angen i mi hunanynysu?

Oes. Dylai'r person sydd â symptomau archebu prawf. Dylai pawb ar yr aelwyd hunanynysu hyd nes ceir canlyniad y prawf. Os yw'n negatif gallwch stopio hunanynysu. Os yw'n bositif, bydd angen i bob un ohonoch chi ddilyn y canllawiau hunanynysu. I gael gwybod mwy ewch i https://gov.wales/self-isolation 

Mae aelod o fy nghartref i’n hunanynysu gan ei fod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â’r Coronafeirws, oes angen i mi hunanynysu hefyd?

Nac oes. Nid oes angen i chi hunanynysu oni bai eich bod hefyd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd â’r Coronafeirws, neu eich bod chi neu aelod o'ch cartref yn datblygu symptomau.

Mae rhywun yn fy nosbarth i’n hunanynysu gan fod gan aelod o'i gartref symptomau. Oes angen i weddill y dosbarth hunanynysu?

Nac oes. Nid oes angen i chi hunanynysu oni bai eich bod hefyd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd â’r Coronafeirws, neu eich bod chi neu aelod o'ch cartref yn datblygu symptomau.

Rwyf wedi cael y Coronafeirws ac wedi cwblhau fy nghyfnod hunanynysu. A allaf ddod i wersi neu arholiadau sydd gennyf i ar y campws nawr? Oes angen i mi gael canlyniad prawf negatif cyn i mi ddod yn ôl?

Os ydych wedi cwblhau eich cyfnod hunanynysu, ac rydych yn teimlo'n iach eto yn unol â chanllawiau'r GIG, gallwch ddychwelyd i'r campws os oes gennych unrhyw ddysgu neu asesu ar y campws. Nid oes angen i chi gael canlyniad prawf negatif cyn dod yn ôl.

Rwyf yn chwarae i un o academïau chwaraeon CAVC, a gaf i ddechrau hyfforddi unwaith eto?

O dan y canllawiau cyfredol gall pobl ifanc o dan 18 oed gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon awyr agored. Mae hyn yn golygu y gall chwaraeon yr Academi ailgychwyn yn CAVC. 

Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod ein holl fyfyrwyr a staff yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn iach. Mae asesiadau risg cynhwysfawr a systemau gwaith diogel wedi'u sefydlu er mwyn rheoli risg a darparu amgylchedd diogel ar gyfer staff a myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cyfyngu ar faint o gyswllt sydd rhwng unigolion a grwpiau. 

Y chwaraewyr yn ein hacademïau chwaraeon yw'r dynion a'r merched chwaraeon mwyaf talentog ledled y Coleg, ac felly byddant yn astudio amrywiaeth o wahanol gyrsiau. 

Ar hyn o bryd mae'n ofynnol i ni sicrhau bod chwaraewyr yn hyfforddi yn eu grwpiau cyswllt dosbarth addysgol. Mae hyn yn golygu mai dim ond mewn grwpiau bach y gellir cynnal sesiynau, sy'n cynnwys myfyrwyr sy'n astudio'r un cwrs. Bydd chwaraewyr yn gallu gweithio ar eu Cynlluniau Datblygiad Unigol gyda'u hyfforddwyr. 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau a chyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny bydd ein chwaraewyr yn ailddechrau hyfforddi mewn grwpiau mwy.