Dechrau yn y Coleg fis Medi eleni - Cwestiynau Cyffredin

Canllawiau COVID-19

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC), iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth.  

O ganlyniad i'r pandemig Coronafeirws [COVID-19], mae pob campws wedi cau i'r cyhoedd ar hyn o bryd, ac yn ail-agor i staff a myfyrwyr yn unig o fis Medi 2020. 

Gallwch barhau i ddisgwyl yr un profiad dysgu o ansawdd uchel a'r un awyrgylch cyfeillgar ym mhob un o safleoedd CAVC. Fel y byddwch wedi cael profiad ohono mewn siopau a mannau cyhoeddus eraill, mae rhai pethau ychydig yn wahanol ar y campws, a bydd canllawiau clir er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch pawb o fewn ein teulu CAVC.   

Rydym yma i chi ar-lein er mwyn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â gwneud cais am gwrs, ymrestru neu ddechrau eich cwrs. 

Cysylltwch â ni:
Sgwrsio ar-lein nawr: Cliciwch yr eicon sgwrs fyw

Fel arall, gallwch:
Anfon e-bost: info@cavc.ac.uk
Ffonio: 02920 250 250

Cwestiynau Cyffredin

A fydd Coleg Caerdydd a'r Fro ar agor i mi ddechrau fy nghwrs ym mis Medi 2020?

Byddwn wedi agor a bydd cyrsiau sydd i fod i ddechrau ym mis Medi 2020 yn gwneud hynny.  

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC), iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth. Ar hyn o bryd, rydym yn paratoi cynlluniau i sicrhau ein bod yn darparu'r profiad dysgu gorau a mwyaf diogel ar gyfer yr holl fyfyrwyr newydd a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd o fis Medi 2020.  

Gallwch barhau i ddisgwyl yr un profiad dysgu o ansawdd uchel a'r un awyrgylch cyfeillgar ym mhob un o safleoedd CAVC. Fel y byddwch wedi cael profiad ohono mewn siopau a mannau cyhoeddus eraill, mae rhai pethau ychydig yn wahanol ar y campws. Byddwn yn rhoi canllawiau clir a bydd angen i chi gadw atynt bob dydd er mwyn ein helpu i gadw pawb yn ein teulu CAVC yn ddiogel ac yn iach.  

Bydd pawb yn mynd i'r afael ag elfen o ddysgu ar-lein a hunan-astudio gartref fel rhan o'u cwrs hefyd. Yn ystod yr wythnosau cyntaf byddwn yn sicrhau eich bod yn barod ac yn gwybod sut i wneud hyn. Os bydd canllawiau'r Llywodraeth yn newid a'n bod yn dechrau cyfnod clo neu os bydd rhaid i chi hunan ynysu ar unrhyw adeg, byddwn yn symud eich dysg ar-lein a gallwn roi sicrwydd y bydd yn parhau'n gyson ac o safon uchel.  

Byddwn yn anfon negeseuon e-bost gyda'r amserlenni cynefino i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru cyn dechrau'r tymor. Yn ystod y cyfnod cynefino byddwch yn cael eich amserlen ar gyfer gweddill eich cwrs, gan gynnwys amseroedd astudio ar y campws, ar-lein a hunan-astudio.

A fyddaf yn cael fy addysgu ar y campws ar ddechrau fy nghwrs ym mis Medi 2020?

Bydd holl safleoedd CAVC ar agor a bydd pob myfyriwr llawn amser sy'n dechrau ym mis Medi 2020 yn cael addysg ar y campws. 

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC), iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth. Ar hyn o bryd, rydym yn paratoi cynlluniau i sicrhau ein bod yn darparu'r profiad dysgu gorau a mwyaf diogel ar gyfer yr holl fyfyrwyr newydd a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd o fis Medi 2020.  

Gallwch barhau i ddisgwyl yr un profiad dysgu o ansawdd uchel a'r un awyrgylch cyfeillgar ym mhob un o safleoedd CAVC. Fel y byddwch wedi cael profiad ohono mewn siopau a mannau cyhoeddus eraill, mae rhai pethau ychydig yn wahanol ar y campws. Byddwn yn rhoi canllawiau clir a bydd angen i chi gadw atynt bob dydd er mwyn ein helpu i gadw pawb yn ein teulu CAVC yn ddiogel ac yn iach.

Bydd pawb yn mynd i'r afael ag elfen o ddysgu ar-lein a hunan-astudio gartref fel rhan o'u cwrs hefyd. Yn ystod yr wythnosau cyntaf byddwn yn sicrhau eich bod yn barod ac yn gwybod sut i wneud hyn. Os bydd canllawiau'r Llywodraeth yn newid a'n bod yn dechrau cyfnod clo neu os bydd rhaid i chi hunan ynysu ar unrhyw adeg, byddwn yn trosglwyddo eich dysg ar-lein a gallwn roi sicrwydd y bydd yn parhau'n gyson ac o safon uchel.  

Byddwn yn anfon negeseuon e-bost gyda'r amserlenni cynefino i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru cyn dechrau'r tymor. Yn ystod y cyfnod cynefino byddwch yn cael eich amserlen ar gyfer gweddill eich cwrs, gan gynnwys amseroedd astudio ar y campws, ar-lein a hunan-astudio.

Bydd rhai cyrsiau rhan amser yn parhau i aros ar-lein yn unig er mwyn darparu hyblygrwydd a'ch galluogi i ffitio dysgu o amgylch gwaith, teulu neu ymrwymiadau eraill.  

A allaf ymgeisio o hyd ar gyfer cwrs yn y coleg sy'n dechrau ym mis Medi 2020?

Gallwch. Mae gennym leoedd o hyd ar sawl cwrs ledled y coleg. Dewch o hyd i gwrs ar y wefan a chliciwch ar y botwm pinc, 'Ymgeisio nawr'.

Unwaith yr ydych wedi ymgeisio, byddwn yn cysylltu â chi i gael sgwrs a gwirio bod y cwrs yr ydych wedi ymgeisio amdano yn addas i chi. Byddwn yn sgwrsio am yr hyn yr ydych yn dymuno ei wneud yn y dyfodol a'r cymwysterau neu brofiad sydd gennych.

Os yw'r cwrs yn iawn i chi byddwn yn cadarnhau eich lle ar gwrs yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac yn anfon e-bost atoch i gofrestru.

Os bydd cwrs arall yn ymddangos yn well i chi ar ôl ein sgwrs, gallwn drafod hyn ymhellach a chynnig lle i chi ar gwrs gwahanol.

Rydym yma i chi ar-lein ac ar gael am sgwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener, bob wythnos.

Cysylltwch â ni:

Sgwrsio ar-lein: Ewch i'n gwefan a chliciwch ar yr eicon 'Sgwrsio'

E-bost:info@cavc.ac.uk

Ffôn: 02920 250 250

Rwyf wedi cael cynnig lle ar gwrs ar gyfer mis Medi. Pryd a sut ydw i'n ymrestru?

Llongyfarchiadau ar gael cynnig i astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro!

Byddwch wedi cael e-bost gan studentservices@cavc.ac.uk i ymrestru ar-lein. Cofiwch wirio eich negeseuon e-bost yn rheolaidd, gan gynnwys eich ffeil sothach/sbam, rhag ofn i unrhyw beth yr ydym yn ei anfon atoch gyrraedd y ffeiliau hynny.

Cofiwch, dosbarthir llefydd ar gyrsiau ar sail y cyntaf i'r felin wrth ymrestru, a gall cyrsiau poblogaidd lenwi'n gyflym, felly ar ôl cael eich gwahoddiad i ymrestru gennym drwy e-bost, gwnewch hynny cyn gynted â phosib. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'ch cynnig, os nad ydych yn gallu talu ar-lein neu os ydych eisiau cymorth i ymrestru, mae croeso i chi gysylltu. Rydym yma i chi ar-lein drwy gydol yr haf ac ar gael am sgwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener, bob wythnos.


Cysylltwch â ni:

Sgwrsio ar-lein: Ewch i'n gwefan a chliciwch ar yr eicon 'Sgwrsio'

E-bost: studentservices@cavc.ac.uk

Ffôn: 02920 250 250

Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) y Llywodraeth a'r GIG

Rydym yn annog ein holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws (COVID-19).