Coronafeirws – Gwybodaeth i fyfyrwyr

Yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer Tymor yr Haf 2022 a Chwestiynau Cyffredin

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC), iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr a'r gymuned yw ein prif flaenoriaeth. 

Diweddariad ar fywyd coleg o dymor yr Haf 2022

O ddechrau Tymor yr Haf, mae canllawiau newydd ar gael ar gyfer yr holl fyfyrwyr yn CAVC. Mae ein canllawiau yn parhau yn unol â Llywodraeth Cymru a chyngor iechyd cyhoeddus. 

Canllawiau pwysig i bob myfyriwr o Dymor yr Haf 2022 ymlaen

Wedi ei ddiweddaru ddiwethaf 22.04.2022 

Darllenwch y canllawiau isod cyn dod i’r Coleg y tymor hwn. 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich cwrs siaradwch â’ch athro, neu cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar y campws neu ar yr eicon SgwrsFyw yn www.cavc.ac.uk 

Dod i’r Coleg
Dylech aros gartref a pheidio dod i’r Coleg os:

 • Rydych wedi profi’n bositif am COVID-19
 • Rydych yn sâl gyda symptomau COVID-19
  • Arhoswch gartref a chymerwch brawf. Dewch yn ôl i’r coleg dim ond os ydych chi’n cael prawf negyddol ac nid ydych yn teimlo’n sâl.
  • E-bostiwch eich Tiwtor Cwrs i roi gwybod iddynt pam nad ydych yn gallu dod i’r coleg. 

Os na allwch chi ddod i’r coleg am un o’r rhesymau uchod, bydd eich athrawon yn cysylltu â chi fel y gallwch ddysgu gartref yn ystod y cyfnod hwn, os ydych yn ddigon iach. Os ydych fel arfer yn derbyn EMA, Prydau Ysgol am Ddim (PYDd) neu gymorth ariannol arall, ni fydd hynny’n cael ei effeithio a byddwch yn parhau i’w derbyn.

Gallwch gasglu pecynnau profion llif unffordd o dderbynfa unrhyw gampws. Rydym yn argymell eich bod yn cadw pecyn gartref rhag ofn bod gennych symptomau COVID-19. Efallai y byddwch hefyd yn dewis cymryd prawf os yw rhywun yn eich cartref yn bositif am COVID-19. 

Bydd eich athrawon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau i'ch amserlen. Os bydd unrhyw wersi yn symud i gael eu cynnal ar-lein byddwn yn rhoi gwybod i chi. Gwiriwch eich e-bost myfyriwr, Microsoft Teams a'ch ap MYCAVC bob dydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â'ch Tiwtor Cwrs.

Myfyrwyr sy’n fwy agored i salwch heintus 
Os yw eich iechyd nawr, neu yn y dyfodol, yn golygu eich bod yn fwy bregus i ddal salwch heintus, gan gynnwys COVID-19, byddwn yn eich cefnogi.
Os felly, byddwn yn gweithio gyda chi i asesu eich anghenion, ac yn rhoi asesiad risg unigol ar waith lle bo angen i sicrhau bod mesurau priodol ar waith i'ch cefnogi yn y Coleg.  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau nawr, neu yn y dyfodol, cysylltwch â'ch Tiwtor Cwrs.

Bywyd bob dydd ar y campws
Mae bob un ohonom wedi datblygu arferion a all helpu i’n cadw ni ac eraill yn ddiogel rhag coronafeirws a heintiau eraill, fel y ffliw neu’r norofeirws. Yn CAVC mae ein canllawiau yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru ac iechyd y cyhoedd. Pan fyddwch yn y coleg:

 • Nid oes angen cadw pellter cymdeithasol, ond dylech bob amser barchu a chaniatáu lle i eraill ym mhopeth a wnewch.
 • Nid oes angen gorchuddion wyneb yn unrhyw le yn y coleg, ond maent yn parhau i gael eu hargymell mewn mannau cyhoeddus dan do gorlawn i’ch amddiffyn chi ac eraill. Gallwch hefyd wisgo gorchudd mewn unrhyw le ar y campws os ydych yn dymuno. 
 • Mae hylendid da yn bwysig. 
  • Golchwch a diheintiwch eich dwylo yn rheolaidd.
  • Gorchuddiwch eich ceg a thrwyn wrth beswch a thisian.
  • Mae deunyddiau glanhau ar gael mewn ystafelloedd er mwyn i chi allu glanhau bysellfyrddau ac offer arall cyn ac ar ôl eu defnyddio.
 • Mae awyru da yn bwysig. Pan fyddwch o dan do, gadewch awyr iach i mewn lle bo modd. Bydd ein systemau awyru awtomatig mewn adeiladau hefyd yn parhau i gael eu gosod i sicrhau’r awyru gorau posib ac mae ein staff yn gwirio’r awyru’n rheolaidd.
 • Cymerwch ragofalon ychwanegol pan fyddwch mewn cysylltiad â phobl fregus. Os yw’n bosibl, ceisiwch osgoi bod gyda nhw pan fydd gennych unrhyw symptomau haint anadlol. 

Mae gennym weithdrefnau glanhau a hylendid trylwyr ar bob safle. Helpwch i gadw'r holl ddosbarthiadau a mannau yn daclus a chlir i gefnogi hyn. Rhowch yr holl sbwriel yn y biniau.
Peidiwch ag ysmygu na defnyddio e-sigaréts ar unrhyw gampws CAVC, gan gynnwys ardaloedd y tu allan.

Yn eich gwersi
Mae pob safle addysgu ac sy’n cynnal gweithgareddau wedi cael asesiad risg. Os oes angen i chi ddilyn canllawiau penodol bydd eich athrawon yn egluro hyn i chi.
Dilynwch y canllawiau uchod ac ymddwyn yn gyfrifol ar y campws i'ch cadw chi a'n teulu CAVC yn ddiogel. Mae ein gweithdrefn Rheoli Cysylltiadau Dysgwr yn egluro sut rydym yn annog pawb i wneud hyn.

Cwestiynau Cyffredin

A fydd fy ngwersi’n cael eu cynnal ar y campws neu ar-lein yn ystod tymor yr Haf hwn?

Bydd eich gwersi yn dilyn eich amserlen y tymor hwn. Mae’r tymor hwn yn ymwneud yn llwyr â chwblhau eich cwrs a’ch cymwysterau yn llwyddiannus. Mae pawb ohonom yma i'ch cefnogi chi. 
Mae’n bwysig iawn treulio cymaint o amser â phosibl gyda’ch athrawon a staff eraill ar y campws er mwyn i chi allu elwa o’u profiad a’u harbenigedd. Gallant eich helpu i sicrhau eich bod yn gwneud beth sydd angen i chi ei wneud a chanolbwyntio arno. 

Bydd eich athrawon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau i’ch amserlen. Gwiriwch eich Microsoft Teams a’ch ap MyCAVC bob dydd. Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â'ch Tiwtor Cwrs.

Rwyf wedi cael prawf positif COVID-19 - a ddylwn i ddod i’r coleg ar gyfer fy ngwersi neu arholiad?

Na - dylech aros gartref a pheidio dod i’r Coleg os ydych wedi cael prawf positif.
Arhoswch gartref a dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru www.gov.wales/self-isolation 
Anfonwch e-bost i’ch Tiwtor Cwrs a chopi i COVID19@cavc.ac.uk
Gall dysgwyr sydd i fod i sefyll arholiad ddechrau profi ar ddiwrnod tri a diwrnod pedwar eu cyfnod hunanynysu. Os yw’r ddau brawf yn negatif, ac rydych yn teimlo’n ddigon iach, gallwch ddod i’r coleg a sefyll arholiad o ddiwrnod pedwar ar ôl y prawf positif cyntaf. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r eithriad hwn ar 03/05/22.
Mae dilyn y camau hyn yn bwysig iawn i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel. Mae hefyd yn bwysig i ni wybod os oes gennych arholiad neu asesiad y diwrnod hwnnw fel y gallwn sicrhau bod gennym gofnod o hyn.
Os ydych fel arfer yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg, prydau bwyd ysgol am ddim neu gymorth ariannol arall, ni fydd eich absenoldeb oherwydd COVID-19 yn effeithio ar hynny a byddwch yn parhau i'w derbyn.

Rwyf yn gyswllt i rywun sydd wedi cael prawf positif COVID-19. A yw’n iawn i mi ddod i’r Coleg?

Ydy, gallwch ddod i’r coleg. Os bydd rhywun yn eich cartref yn profi’n bositif ar gyfer COVID-19 rydym yn argymell eich bod yn cymryd prawf cyn dod i'r coleg os yw’n bosibl.

Oes gennych chi gwestiwn arall?

Cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmer rhwng dydd Llun a dydd Gwener, bob wythnos
Drwy sgwrs fyw: Cliciwch ar yr eicon sgwrs fyw ar ein gwefan
Neu e-bostiwch: info@cavc.ac.uk
Neu ffoniwch: 02920 250 250