Career Ready

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn falch iawn o fod yn rhan o Career Ready. Mae'n cynnig cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr ennill profiad i gynyddu eu cyfleoedd i lwyddo yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae Career Ready yn trawsnewid cyfleoedd bywyd pobl ifanc yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Drwy gysylltu myfyrwyr gyda gwirfoddolwyr o fyd busnes, maent yn datblygu'r sgiliau, hyder ac ymddygiad i gystadlu pan fyddant yn gadael y coleg. Mae Career Ready yn rhaglen y mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig i fyfyrwyr 16-19 oed sy'n cofrestru ar gwrs. Mae gan y rhaglen Career Ready amcanion syml:

 • Cynyddu'r cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc yn y DU
 • Mwy o bobl ifanc yn y DU sy'n barod ar gyfer byd gwaith "
Astudiaeth Achos

Megan Harrington

"Roedd Megan Harrington yn gyn-fyfyriwr yn CAVC ac yn un o'n hanesion llwyddiant mwyaf. Roedd Megan yn swil iawn ac yn ansicr o'r hyn y gallai hi ei gyflawni mewn bywyd cyn ymuno â'r rhaglen Career Ready. Mae hi nawr yn astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Greenwich - llwyddiant anhygoel. Ar ôl cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr, cynllun mentora a llawer mwy, roedd Megan yn Enillydd Gwobr Syr Winfred Bischoff ar gyfer Career Ready yn seremoni wobrwyo 2016 yn Llundain. Roedd y wobr hon yn gydnabyddiaeth am y llwyddiant a'r datblygiad a ganfuwyd gan Megan trwy'r rhaglen Career Ready. Ymwelodd Megan ag Efrog Newydd yr haf hwnnw - y wobr am y daith arbennig gyda Career Ready! Ers cyflawniad Megan, rydym wedi cael tri Enillydd Rhanbarthol ar gyfer Gwobr Syr Winfred Bischoff.

Dyfyniadau

"Mae Career Ready wedi helpu fy hunan hyder a fy helpu i chwilio am yrfa. Mae wedi fy helpu i sicrhau cyfleoedd ar gyfer y dyfodol na fyddwn ni yn gwybod amdanynt heb Career Ready" Kathryn Parker | cyn fyfyriwr Career Ready " Dydw i ddim yr un person ac yr oeddwn ar gychwyn y rhaglen. Roeddwn wedi colli fy ffordd ac yn gweithio mewn siop ar isafswm cyflog. Newidiodd yr 18 mis wedyn fy mywyd. Y peth mwyaf oedd faint helpodd fy mentor fi gyda fy hunan-hyder." Megan Harrington | cyn fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, nawr yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Greenwich "Mae miloedd o wirfoddolwyr o'n rhwydwaith o gefnogwyr yn cyfrannu o'u hamser, sgiliau a brwdfrydedd i wneud gwir wahaniaeth i fywyd myfyrwyr." Anne Spackman | Prif Weithredwr, Career Ready

Pam y dylech ymuno â Career Ready?

"Trwy gymryd rhan yn ein rhaglen mae gan fyfyrwyr fynediad i * dosbarthiadau meistr * yn CAVC ac ar safleoedd allanol. Bob blwyddyn, mae Career Ready yn cynnal trip * Profiad Llundain ***, lle caiff dysgwyr gyfle i deithio i Lundain am ddiwrnod o rwydweithio a llawer mwy. Drwy ein dosbarthiadau meistr byddwch chi'n dysgu am:

 • Gwella eich CV
 • Adeiladu eich brand eich hun
 • Sgiliau cyfweld
 • Adeiladu hyder
 • Cadw cymhelliant a llawer, llawer mwy

Mae'r rhaglen Career Ready hefyd yn cynnig cynllun mentora. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gael ei baru â gweithiwr proffesiynol o amrywiaeth o gefndiroedd busnes. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ddysgu gan bobl sy'n gweithio'n uniongyrchol mewn gwaith sydd o ddiddordeb iddynt. Y cyswllt uniongyrchol hwn gyda gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yw'r cam cyntaf y mae myfyrwyr yn ei gymryd i gymryd cyfrifoldeb a rhoi hwb i'w dyfodol.

Mae'r rhaglen Career Ready ar gyfer myfyrwyr sydd â'r potensial i lwyddo, sydd angen arweiniad a chyfleoedd i gystadlu ar gyfer y gyrfaoedd gorau yn y wlad. "

Rhagor o Wybodaeth

"Ar adeg pan fo pobl ifanc yn cael trafferth sicrhau cyflogaeth ac mae gwybodaeth dda am y gweithle yn bwysicach nag erioed, mae'r digwyddiadau a gynhelir gennym yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro yn gyfle gwych i fyfyrwyr ymarfer rhwydweithio a darganfod mwy am y math o sgiliau mae'r prif gyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Ydych chi eisiau:

*Datgloi eich potensial a chynyddu dyheadau? * Datblygu sgiliau cyflogaeth a phrofiadau? * Cael budd o fentor a swydd? * Cael cyfleoedd cyffrous a all newid eich bywyd a phrofiadau bywyd go iawn?

Ymunwch â ni yn Career Ready i roi cychwyn ar eich gyrfa.

Pwyntiau Pwysig

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi bod mewn cyswllt gyda Career Ready UK ers 2009.
 • Mae Career Ready UK yn elusen genedlaethol sy'n cysylltu busnes ac addysg.
 • Trwy ein partneriaeth gyda Career Ready UK, rydym yn darparu rhaglen strwythurol o swyddi, mentora gan wirfoddolwyr, dosbarthiadau meistri ac ymweliadau i lefydd gwaith.
 • Amcan y rhaglen yw rhoi pobl 16 - 18 y profiad gwaith a sgiliau angenrheidiol i berfformio yn fwy effeithiol yn y byd mawr.
 • Mae Career Ready yn rhan o rwydwaith genedlaethol o fwy na 150 ysgolion a cholegau ar draws y DU.
 • Mae dros 85% o raddedigion Career Ready yn un ai mynd ymlaen i brifysgol - yn aml y cyntaf o'u teulu i wneud hynny - neu yn syth i gyflogaeth neu ddysgu trwy waith fel prentisiaeth neu raglenni rhai sy'n gadael yr ysgol.
  • Mae'r rhaglen Career Ready yn ein helpu i gwrdd â safonau diweddaraf y Llywodraeth ac Ofsted ar gyfer canllaw gyrfaoedd - "Dylai ysgolion gynnig cyswllt parhaus gyda chyflogwyr, mentoriaid a hyfforddwyr sy'n gallu dylanwadu ar fyfyrwyr gyda theimlad o beth gallant ei gyflawni a'u helpu i ddeall sut i weithredu i wneud iddo ddigwydd”.

Cymerwch Ran

Rydym bob amser yn chwilio am fwy o fusnesau ac unigolion i gynnig eu cefnogaeth i Career Ready drwy:

*Ddod yn fentor - un ai wyneb yn wyneb neu e-fentora *Ymuno â'n Bwrdd Cynghori Lleol *Cyflwyno dosbarth meistri i fyfyrwyr ar bynciau penodol, er enghraifft "Ysgrifennu eich CV" neu " Rhwydweithio Effeithiol" * Cynnig gwaith am bedwar i chwe wythnos dros yr haf

**Cysylltwch gyda ni

Tracy Bird - Rheolwr Career Ready - tbird@cavc.ac.uk

Danielle Halford - dhalford@cavc.ac.uk

Llais y dysgwr

Cynrychioli myfyrwyr a bod yn llais i'ch corff o fyfyrwyr

Academïau Chwaraeon

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar y gamp o'u dewis a hefyd cael addysg academaidd neu alwedigaethol o safon.