Pontio i Goleg

Ceir cefnogaeth ar gyfer pontio o ysgol i goleg i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol sydd â Datganiad o Angen Addysgol.

Cefnogaeth gyda throsglwyddo o'r ysgol i'r coleg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol sydd â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig.

Gall tîm pontio ymroddedig Coleg Caerdydd a'r Fro eich helpu chi i symud o ysgol i goleg. Rydym yn deall bod symud o ysgol i goleg yn amser pwysig ac efallai eich bod yn nerfus neu'n poeni am symud o'r ysgol.

Gall ein tim cyfeillgar wneud y canlynol:

  • Cynnig cyngor ac arweiniad ar ddewis cwrs yn y coleg
  • Bod yn bresennol yn eich Adolygiad Blynyddol a chynnig cyngor ac arweiniad
  • Eich helpu chi i wneud ceisiadau a'ch cefnogi drwy'r broses dderbyn
  • Cynnig teithiau pwrpasol a boreau coffi ar ein campysau trwy gydol y flwyddyn
  • Enwi cyswllt penodol fydd ar gael i'ch cefnogi chi ar eich siwrnai yn y colego
  • Gweithio gydag ysgolion, rhieni, Gyrfa Cymru i helpu i rannu gwybodaeth
  • Helpu i lunio neu ddiweddaru Proffil Un Dudalen a MyPlan
  • Rhoi cyngor ar gefnogaeth ariannol a gwasanaethau myfyrwyr
  • Gweithio gyda'ch rhieni/gofalwyr i'ch cefnogi chi
  • Helpu i ddatblygu eich cynllun llwybr pontio personol

Hoffwn i chi deimlo'n ddiogel, hapus a wedi'ch cefnogi yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro er mwyn i chi gwneud cynnydd ym mhob agwedd o fywyd a/neu gwaith

Lucy Curtis, Paula Lawrence a Helen Williams yw enwau ein Swyddogion Pontio. 

Cyfarfod y tîm

Lucy Curtis

Swyddog Pontio (Prif ffrwd)

Helen Williams

Swyddog Pontio (ILS)

Cyfarfod y tîm

Paula Lawrence

Swyddog Pontio (ILS)

Cefnogaeth Lles

Cefnogi myfyrwyr i gael gwell lles emosiynol a chadernid.

Cysylltu

Sut mae cysylltu â'r tîm cefnogi. 

Pontio i Goleg

Ceir cefnogaeth ar gyfer pontio o ysgol i goleg i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol sydd â Datganiad o Angen Addysgol.