Cefnogaeth Ariannol

Rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach llawn amser a rhan amser.

Gall astudio yn y coleg olygu costau ychwanegol i chi. Efallai bod angen i chi brynu llyfrau, talu am gostau teithio a thalu am ofal plant ychwanegol. Er hynny, mae amrywiaeth o gronfeydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a’r Coleg i’ch helpu i dalu amdanynt:

I fod yn gymwys am unrhyw gyllid mae’n rhaid i chi:

 • fod yn fyfyriwr sydd wedi cofrestru yn un o ganolfannau ein Coleg;                   
 • fod yn 16 oed neu’n hŷn;
 • fod yn byw yn y DU fel arfer neu fod wedi byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau’r cwrs (neu fod yn gymwys fel ‘myfyriwr cartref’ mewn unrhyw ffordd arall, fel bod yn ddinesydd neu’n ffoadur o’r UE). 
 • Yn anffodus ni allwn gynnig cefnogaeth i geiswyr lloches.

Noder bod y cyllid sydd yn cael ei ddyfarnu yn amodol ar bresenoldeb, a gellir ei dynnu'n ôl os bydd presenoldeb yn disgyn o dan 90%.

Sicrhewch eich bod yn dal i wneud cais am unrhyw gyllid y gallai fod ei angen arnoch er bod y coleg ar gau ar hyn o bryd. Mae ceisiadau'n parhau i gael eu prosesu a chyn gynted ag y cawn ddiweddariad ar beth fydd y sefyllfa fis Medi, byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd gyda chanlyniad eu cais ac yn trafod anghenion unigol yn ymwneud â theithio neu ofal plant.

Lwfans Cynnal Addysg (LCA)

Mae'r Lwfans Cynnal Addysg (LCA) yn daliad bob pythefnos o £30 yr wythnos gan ddibynnu ar incwm eich teulu. Bwriad yr arian yw helpu gyda chostau o ddydd i ddydd tra rydych chi yn y Coleg.

Efallai eich bod yn gymwys i gael LCA o £30.00 yr wythnos os ydych chi:

 • Yn byw yng Nghymru
 • Rhwng 16 a 18 oed ar 31ain Medi ar gyfer y flwyddyn academaidd rydych chi'n dymuno astudio ynddi
 • Bodloni'r rheolau cenedligrwydd a phreswyliaeth yn y cynllun LCA

 • Rydych yn mynd i ysgol neu goleg cymwys – rhaid i hyn fod mewn ysgol llawn amser neu am o leiaf 12 awr yr wythnos yn y coleg ac yn astudio cwrs cymwys.
 • Bodloni rheolau incwm teulu sydd wedi'u nodi yn y cynlun LCA

Dylech wneud cais ar unwaith. Mae angen i ddysgwyr wneud cais o fewn 8 wythnos i ddechrau’r cwrs i fod yn gymwys am daliadau wedi’u hôl-ddyddio. Dylech ddychwelyd eich ffurflen gais i Gyllid Myfyrwyr Cymru drwy bost wedi’i recordio cyn gynted â phosib. Peidiwch â chyflwyno’r ffurflen hon i’ch ysgol neu goleg.

Mae ffurflenni cais ar gael o fis Mai ymlaen ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol o;

Mae angen i ddysgwyr sy’n cael LCA ddod â thystiolaeth o’u llythyr dyfarnu i’w ddangos i Wasanaethau Myfyrwyr a llofnodi Cytundeb Dysgu cyn y gellir gwneud taliadau

 • Mae’r taliad yn dibynnu ar bresenoldeb 100% neu absenoldeb awdurdodedig.
 • Bydd y taliad yn cael ei wneud i’ch cyfrif banc bob pythefnos.
 • Bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn anfon neges destun i’ch ffôn symudol i roi gwybod i chi pryd byddwch yn cael eich taliad LCA.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Myfyrwyr sy’n Dychwelyd

Os oeddech chi’n cael LCA y llynedd a’ch bod yn dychwelyd ar gyfer eich 2il neu 3edd blwyddyn, dylai Cyllid Myfyrwyr Cymru anfon llythyr atoch chi i ofyn a ydych yn parhau mewn Addysg.

Os na fyddwch wedi cael y llythyr yma erbyn diwedd mis Mehefin, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid LCA Cymru ar 0300 200 4050 neu e-bostiwch emawales@slc.co.uk cyn gynted â phosib, fel na fydd oedi gyda’ch taliadau pan fyddwch yn cychwyn ar eich cwrs.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC), Grant Dysgu'r Cynulliad (GDC) gynt.

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC) yn darparu cefnogaeth i helpu pobl o deuluoedd ar incwm isel i gael mynediad i addysg uwch ac aros ynddi.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn GDLlC os ydych chi:

 • Yn 19 oed neu'n hŷn ar 31ain Medi ar gyfer y flwyddyn academaidd rydych chi'n dymuno astudio ynddi
 • Yn bodloni rheolau incwm teulu cynllun GDLlC

 • Yn bodloni rheolau preswyliaeth a chenedligrwydd cynllun AB GDLlC

 • Rydych yn astudio cwrs AB cymwys yn y DU sy'n cynnwys o leiaf 275 awr o astudio yn ystod eich cwrs

 • Ddim yn derbyn cyllid ar gyfer eich cwrs o ffynhonnell arall

 • Mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

 • Er mwyn derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i bob dysgwr sy'n dychwelyd fod yn symud ymlaen o gwrs lefel is at gwrs lefel uwch. Ni fydd dysgwr sy'n dychwelyd, sy'n cofrestru ar yr un cwrs neu gwrs lefel is, yn derbyn cyllid oni bai y gellir profi ei fod dan amgylchiadau eithriadol.

Dylech wneud cais ar unwaith. Dylech ddychwelyd eich ffurflen gais i Gyllid Myfyrwyr Cymru drwy bost wedi’i recordio cyn gynted â phosib. Peidiwch â chyflwyno’r ffurflen hon i’ch ysgol neu goleg.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) i Fyfyrwyr sy’n Dychwelyd

Os oeddech chi’n cael LCA y llynedd a’ch bod yn dychwelyd ar gyfer eich 2il neu 3edd blwyddyn, dylai Cyllid Myfyrwyr Cymru anfon llythyr atoch i ofyn a ydych yn parhau mewn Addysg.

Os na fyddwch wedi cael y llythyr yma erbyn diwedd mis Mehefin, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid LCA Cymru ar 0300 200 4050 neu e-bostiwch wglgfe@slc.co.uk cyn gynted â phosib, fel na fydd oedi gyda’ch taliadau pan fyddwch yn cychwyn ar eich cwrs.

Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF)

Nod y gronfa hon yw helpu myfyrwyr sydd mewn trafferthion ariannol o ganlyniad i astudio yn y coleg.

Gallwn eich helpu chi gyda chostau hanfodol y cwrs fel:

 • trafnidiaeth;
 • prydau bwyd;
 • offer cwrs (cyrsiau penodol yn unig)
 • Taliadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
 • gofal plant (lleoedd cyfyngedig)
 • Efallai bod rhai dysgwyr â'r hawl i dderbyn lwfans yn ôl disgresiwn, ychwanegol. Unwaith y derbynnir ffurflen gais CAWG, bydd aelod o'r tîm Cyllid Myfyrwyr yn cysylltu er mwyn trafod hyn gydag unrhyw ddysgwyr sy'n gymwys ar gyfer y cyllid ychwanegol 

Mae Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn yn ddyfarniadau dewisol (nid oes gan neb hawl eu cael). Mae’r system ddyrannu yn ystyried eich amgylchiadau ariannol, eich oriau astudio (o leiaf 12 awr), natur eich cwrs, ac unrhyw gymorth arall y gallech fod yn ei gael. 

Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ond cânt eu prosesu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae arian y Gronfa Ariannol Wrth Gefn yn gyfyngedig ac fe’ch cynghorir i wneud cais yn gynnar.

Teithio

Os ydych yn fyfyriwr llawn amser sy'n byw dros 3 milltir i ffwrdd o'ch campws dewisol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cymorth i deithio.

Bydd angen talu ffi weinyddol o £50 ymlaen llaw ar gyfer pob cerdyn teithio, oni bai fod gennym dystiolaeth fod y dysgwr yn berson ifanc sy'n gadael gofal, mewn gofal neu'n ofalwr ifanc. Ni fydd y ffi hon yn cael ei had-dalu. 

E-bostiwch fcfqueries@cavc.ac.uk am ragor o wybodaeth ynghylch cymorth i deithio.

Mae gennym docynnau teithio rhatach gan:

 • Bws Caerdydd
 • Trafnidiaeth Cymru
 • New Adventure Travel
 • First Cymru Group

Gall dysgwyr dros 19 oed sy'n astudio am fwy na 12 awr yr wythnos, ac yn byw 3 milltir neu fwy i ffwrdd o'r coleg, wneud cais am lwfans petrol hefyd. Mae hwn yn swm penodol sy'n cael ei dalu drwy BACS yn uniongyrchol i gyfrif banc y dysgwr bob pythefnos.

Os ydych yn fyfyriwr cyfredol ac wedi colli eich cerdyn teithio, cliciwch yma.

Budd-daliadau

Mae Llywodraeth y DU yn gwneud newidiadau i faint o fudd-daliadau mae pobl yn eu derbyn. Hefyd mae'n gwneud newidiadau i'r ffordd mae budd-daliadau'n cael eu talu. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar wefan newidiadau i'r system budd-daliadau

Lwfans Pryd Bwyd

Gall dysgwyr 16-18 oed sy'n derbyn LCA, a dysgwyr 19 oed neu fwy sydd mewn gofal, wedi gadael gofal neu'n ofalwyr ifanc, wneud cais am lwfans prydau drwy ddefnyddio ffurflen gais CAWC ar -lein. Mae'r dyfarniad lwfans prydau bwyd wedi'i gyfyngu i £3.50 y dydd am hyd at 4 diwrnod yr wythnos. Gellir ei ddefnyddio i brynu prydau poeth a byrbrydau iach, ond ni ellir ei ddefnyddio i brynu diodydd pop, siocled neu greision. Bydd y dysgwyr sy'n derbyn lwfans prydau angen dangos eu cerdyn ID myfyriwr wrth y til i ddefnyddio'r cyllid. Ni ellir rhoi talebau o unrhyw fath i ddysgwyr sydd wedi anghofio eu cerdyn ID. Bydd y cyllid yn dod i ben os bydd unrhyw un yn camddefnyddio'r lwfans prydau. Bydd y dysgwyr sy'n hawlio lwfans prydau ac sydd yn astudio ar ein campws CISC yn derbyn yr arian yn eu cyfrif banc drwy BACS.

Cyllid Gofal Plant

Gall unrhyw ddysgwr llawn amser wneud cais am gymorth gyda chyllid gofal plant, ond er mwyn cael cymeradwyaeth am gyllid mae'n rhaid iddynt fodloni meini prawf ariannol y coleg, a gaiff ei asesu ar ôl gwneud cais. Mae'r cyllid wedi'i gyfyngu i £35 y dydd am uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos, a bydd yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r darparwr gofal plant cofrestredig, fis yn ôl-ddyledus.  Mae cyllid yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i'r felin, a bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ddysgwyr sydd yn dychwelyd ac yn symud ymlaen, yn ogystal â'r dysgwyr hynny sydd wedi eu cofrestru ar gyrsiau penodol. Gellir terfynu unrhyw gyllid sydd yn cael ei ddyfarnu gan y coleg ar unrhyw adeg yn dilyn presenoldeb gwael.

Mae meithrinfa ar y safle ar gampws Heol Colcot yn y Barri. Anogir dysgwyr i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn ar gyfer eu hanghenion gofal plant os cynhelir eu cwrs yma, ar yr amod bod lleoedd ar gael. E-bostiwch reolwr y feithrinfa Debbie drwy dbaker2@cavc.ac.uk er mwyn gwirio hyn.

I wneud cais am gymorth, dylech wneud cais trwy ein gwefan (gweler y ddolen uchod) neu alw yn un o dderbynfeydd y campws ym mis Mawrth. Ni ddylech aros i gael cynnig cwrs i wneud cais. 

Nodwch mai dim ond lle i un plentyn a gaiff ei ystyried ar gyfer pob dysgwr. Ni fydd unrhyw cynnig am ofal plant yn cael ei roi heblaw bod lle ar gwrs wedi ei sicrhau.

Lle cyfyngedig sydd ar gael ac nid ydynt wedi eu gwarantu.

Os nad ydych wedi gwneud cais ar gyfer cwrs, ond yn ystyried cofrestru fis Medi, ewch i’r wefan isod i ddarllen mwy am opsiynau cyllid gofal plant gyda PaCE: https://gov.wales/parents-childcare-and-employment-pace-project

Gostyngiadau Treth Cyngor

Treth eiddo gydag elfen bersonol yw'r Dreth Gyngor. Mae'r elfen eiddo wedi'i seilio ar fand prisio'r eiddo. Mae'r elfen bersonol yn ystyried nifer y bobl dros 18 oed sy'n byw mewn eiddo, ac mae disgownt i'w gael mewn rhai amgylchiadau.

Os mai dim ond un oedolyn sy'n byw mewn eiddo, gallwch wneud cais am ostyngiad o 25%.

Nid yw pobl yn y grwpiau canlynol yn cyfrif tuag at y nifer o oedolion mewn eiddo:

 • Myfyrwyr llawn amser, nyrsys sy'n fyfyrwyr, prentisiaid a hyfforddai Hyfforddi Ieuenctid
 • Cleifion sy'n preswylio mewn ysbyty
 • Pobl sy'n cael gofal mewn cartrefi gofal
 • Pobl sydd â salwch meddyliol difrifol
 • Pobl sy'n aros mewn hosteli neu loches nos penodol
 • Pobl 18 a 19 oed sydd yn yr ysgol neu newydd adael. Fodd bynnag, pan fo person yn cyrraedd 18 oed rhaid rhoi gwybod i'r Cyngor fel y gallant roi'r gostyngiad i chi.
 • Gweithwyr gofal sy'n gweithio am gyflog bach, fel arfer ar gyfer elusennau
 • Pobl sy'n gofalu am rywun sydd ag anabledd sydd ddim yn wr/gwraig, partner neu blentyn o dan 18 oed
 • Aelod o'r lluoedd ymweld â sefydliadau rhyngwladol penodol
 • Aelodau o gymunedau crefyddol (mynachod a lleianod)
 • Pobl yn y carchar (heblaw y rhai hynny sydd yn y carchar am beidio â thalu Treth Cyngor neu ddirwy)

Os ydych angen tystiolaeth i gadarnhau eich statws addysg llawn amser wrth wneud cais am ostyngiad treth cyngor, gallwch nôl a chwblhau ffurflen o dderbynfeydd y coleg o fis Medi ymlaen. Nodwch na all y llythyr yn cadarnhau eich statws gael ei ryddhau tan hanner tymor Hydref. (Oherwydd y 6 wythnos o gyfnod prawf ar gyfer pob myfyriwr).

Am wybodaeth bellach am dreth Cyngor cysylltwch â:

Cyngor Bro Morgannwg:   01446 700111

Cyngor Caerdydd:    02920 872087

Cliciwch yma i lenwi Ffurflen Gais y Dreth Gyngor

Rhagor o grantiau a chefnogaeth

Am ragor o gyngor am hawlio grantiau i sefydliadau ac elusennau eraill ewch i wefan Turn2us. Mae llawer o help a gwybodaeth yma am fanteision, gallu ariannol a rheoli arian.