Prentisiaethau Iau

Mae Prentisiaethau Iau yn ffordd newydd unigryw o ddysgu a dechrau ar eich hyfforddiant ar gyfer gyrfa yn y dyfodol i ieuenctid 14 i 16 oed.

Ynghylch ein rhaglen Brentisiaethau Iau

Yn ystod Blwyddyn 10 ac 11 mae pobl ifanc ar raglen Brentisiaeth Iau yn dod i'r coleg, yn hytrach na'r ysgol, bum niwrnod yr wythnos yn ystod y tymor.

Ar Brentisiaeth Iau, gallwch chi ddatblygu cymwysterau, gwybodaeth a sgiliau'r diwydiant ar gyfer eich gyrfa ddewisol yn y dyfodol. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn astudio Saesneg a Mathemateg ac yn parhau i sefyll arholiadau TGAU yn y pynciau hyn sy'n bwysig ar gyfer unrhyw yrfa.

Mae'r rhaglenni unigryw hyn, a ariennir ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd, ysgolion Caerdydd a Choleg Caerdydd a'r Fro, yn cynnig llwybr newydd sbon i bobl ifanc hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol. Ein nod yw eich gwneud chi'n gyflogadwy ac yn barod i symud ymlaen i'ch cam nesaf - cwrs lefel uwch neu brentisiaeth yn eich gyrfa ddewisol yn 16 oed.

Llwybrau School Link 14-19
Rydym yn gweithio gyda dros 25 o ysgolion ledled Caerdydd a'r Fro ac yn darparu ystod o Lwybrau Dysgu arloesol, ysgogol.

Am ragor o wybodaeth am School Link, cysylltwch â'r tîm: learningpathways@cavc.ac.uk

Mae Prentisiaethau Iau yn cael eu cynnig mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys y canlynol:

Moduro

Ydych chi'n hoff iawn o geir? Fyddech chi'n hoffi gweithio yn y diwydiant moduro? Bydd y rhaglen yma'n datblygu eich sgiliau a'ch profiad i ddechrau hyfforddi ar gyfer gyrfa mewn mecaneg a thrwsio a chynnal a chadw cerbydau ysgafn neu drwm.

Arlwyo a Lletygarwch

Meddwl y gallech chi fod y cogydd enwog nesaf? Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad ar gyfer gyrfa yn y dyfodol mewn arlwyo a lletygarwch - gan ddysgu yn ein bwyty, ceginau a becws gwych.

Adeiladu

Cyfle i hyfforddi am yrfa mewn adeiladu. Cewch ddatblygu sgiliau a phrofiad ymarferol mewn gwaith brics, gwaith coed, paentio ac addurno a dod o hyd i lwybr gyrfaol rydych chi eisiau ei ddilyn.

Creadigol

Os ydych chi'n greadigol ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn celf a chyfryngau digidol, mae'r rhaglen yma'n gyfle i chi ganolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch cymwysterau i ddechrau ar yrfa greadigol gyffrous.

Gwasanaethau Cwsmeriaid, Trin Gwallt a Harddwch

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid, Trin Gwallt a Harddwch ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd yn y meysydd hyn, gan ddysgu yn ein salon a sba masnachol o'r safon uchaf ar y safle - urbasba.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r rhaglen gyffrous yma'n datblygu eich sgiliau datrys problemau, gwaith tîm ac arweinyddiaeth a'ch hyder hefyd wrth i chi gynnal prosiectau, wynebu heriau a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored er mwyn dechrau datblygu eich sgiliau ar gyfer gyrfa yn un o'r gwasanaethau cyhoeddus.

Sut gallaf i wneud cais?

I wneud cais, rhaid i chi siarad gyda'r Pennaeth Blwyddyn yn eich ysgol neu'r person arweiniol ble rydych chi wedi cofrestru i ddysgu ar hyn o bryd. Nid yw'r Coleg yn gallu derbyn ceisiadau uniongyrchol am Brentisiaethau Iau. Rhaid i bob ymgeisydd gael eu cyfeirio drwy'r ysgol neu ble maent wedi'u cofrestru i ddysgu ar hyn o bryd.