Swyddi

Cymerwch olwg ar y cyfleoedd gyrfa diweddaraf yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i hybu cyfleoedd cyfartal i'w holl fyfyrwyr, y staff ac ymgeiswyr. Rydy yn derbyn ein cyfrifoldeb o dan y ddeddfwriaeth a'r codau ymarfer, a'r angen am weithredu'n bositif i roi sylw i anghydraddoldeb.

Wrth hybu cyfleoedd cyfartal, bydd y coleg yn datblygu mesurau i sicrhau bod yr holl grwpiau ac unigolion yn gallu astudio a gweithio mewn amgylchedd heb unrhyw wahaniaethau ac aflonydd ar sail rhyw, hil, ethnigrwydd, lliw, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, gweithgarwch undebau masnach, cred grefyddol neu wleidyddol.

Yn ogystal â gweithredu polisïau ac arferion sy'n hybu cydraddoldeb, bydd y coleg yn hybu diwylliant sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal ym mhob maes o fywyd y coleg. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi bod yn ymroddedig erioed i sicrhau bod pobl anabl, gan gynnwys y rhai sydd ag anawsterau dysgu, yn cael eu trin yn deg. Bydd ymgeiswyr anabl sy'n bodloni manyleb y person yn cael gwarant o gyfweliad.

Defnyddiwch ffurflen gais Coleg Caerdydd a’r Fro yn unig i wneud cais. Ni dderbynnir ceisiadau CV. Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais yn Saesneg. Os byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad, cewch gyfle i ddweud wrthym a hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn Gymraeg.

Wrth lenwi ffurflen gais ar-lein, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os bydd arnoch angen cymorth, anfonwch e-bost at ein darparwr cefnogaeth recriwtio yma a chynnwys cyfeirnod yr hysbyseb yn y llinell pwnc. Fel dewis arall, ffoniwch 0844 800 9376 am gymorth.