Manteision i oedolion

Manteision i oedolion

Oedolion + Coleg Caerdydd a’r Fro = dyfodol gwell

Ydych chi eisiau ennill mwy o arian, hyfforddi ar gyfer swydd newydd, ychwanegu at eich cymwysterau neu ddysgu sgiliau newydd? Ymunwch â’r miloedd o oedolion sy’n dysgu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ac sy’n elwa o:

 • ddysgu yn un o nifer o leoliadau, yn amrywio o ganol dinas Caerdydd hyd at ganol y Barri neu hyd yn oed mewn canolfannau dysgu oedolion a chanolfannau yn y gymuned ar draws yr ardal – yn dibynnu ar ba mor gyfleus y bydd hynny i’ch gwaith neu i’ch cartref
 • y dewis mwyaf o gyrsiau ar draws Caerdydd a’r Fro, gan gynnwys ystod eang o gyrsiau diwydiant proffesiynol fel y gallwch wella’ch potensial o ran gwaith neu gallwch hyfforddi ar gyfer gyrfa newydd
 • cyrsiau penodol wedi’u cynllunio ar gyfer oedolion i’ch helpu i ail-gydio’n raddol yn eich addysg neu symud ymlen i’r brifysgol, megis cyrsiau Dychwelyd i Ddysgu a chyrsiau Mynediad
 • ystod o gyrsiau wedi’u hachredu gan brifysgolion – fel y gallwch gael cymhwyster Addysg Uwch a hyd yn oed radd yn y Coleg
 • staff sy’n arbenigwyr ym myd diwydiant ac sy’n brofiadol yn y pwnc maent yn ei addysgu – fel y byddwch yn elwa o’u gwybodaeth a’u cysylltiadau ac y bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i’ch gwaith
 • amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr sy’n 19+ oed i dalu am gostau’r cwrs, neu hyd yn oed gostau ychwanegol dysgu megis llyfrau neu ddillad arbenigol, gofal plant neu gostau teithio
 • cymorth dysgu, os ydych yn dioddef â dyslecsia neu os oes angen mwy o gymorth gyda’ch Saesneg a’ch Mathemateg
 • cefnogaeth i rieni neu i bobl sydd ag ymrwymiadau teuluol – gan gynnwys rhai cyrsiau’n cael eu dysgu yn ystod oriau ysgol a rhai cyfleusterau gofal plant ar-safle
 • rhaglenni i helpu pobl ddi-waith i fagu sgiliau a gwybodaeth ac i ail-ymuno â byd gwaith, megis y cynllun Adeiladu Sgiliau
 • rhaglenni dysgu ar-lein er mwyn i chi gael dysgu yn y gwaith neu yn y cartref, pryd y mynnwch drwy eich cyfrifiadur
 • astudio hyblyg a fydd yn gyfleus i chi – yn rhan-amser yn ystod y dydd, gyda’r hwyr, rhyddhau am y dydd neu am gyfnod, neu ar astudio hyblyg
 • cyfleusterau rhagorol a ddefnyddir gan ddiwydiant i sicrhau bod eich profiad dysgu yn berthnasol i’ch gyrfa
 • helpu eich arian i fynd ymhellach – gallwch fwyta yn y tŷ bwyta hyfforddi, ymuno â’r gampfa neu gael llawer o sylw yn yr academïau trin gwallt a harddwch, am brisiau rhatach o lawer nag ar y stryd fawr

Ebostiwch info@cavc.ac.uk neu ffoniwch 030 30 30 10 10 i gael rhagor o wybodaeth.