Dechreuwch yn y Coleg ym mis Medi - Nid yw hi’n rhy hwyr!

Nid yw hi’n rhy hwyr!

Lleoedd cyfyngedig ar gael o hyd ar gyrsiau llawn amser, rhan-amser, a lefel gradd i ddechrau’r mis Medi hwn!

Cliciwch ar y maes pwnc o ddiddordeb i chi isod ac edrychwch ar y cyrsiau. Cwblhewch ffurflen gais ar-lein a bydd aelod o’r tîm derbyniadau yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i gofrestru. Mae cofrestru yn amodol ar fodloni gofynion mynediad y cwrs a pha un a oes lle ar gael.

Cynhelir cofrestru ar Gampws Canol y Ddinas neu Campws y Barri a byddwch angen dod â dogfennaeth adnabod, tystiolaeth o unrhyw gymwysterau blaenorol a thâl am y cwrs gyda chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau ar 02920 250 250. 

Mae gennym hefyd nifer o gyrsiau rhan-amser AM DDIM ar gael – cliciwch yma i ddysgu mwy. 

Lefel A

Mynediad a Sylfaen i Oedolion

Peirianneg Awyrofod

Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Cerbydau Modur

Harddwch a Therapïau Cyflenwol

Busnes, Cyfrifeg, Ysgrifenyddion Meddygol ac Adnoddau Dynol (CIPD)

Arlwyo a Lletygarwch

Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar

Adeiladu

Troseddeg

Trydanol

Peirianneg

TGAU (Rhan-amser yn unig)

Trin Gwallt

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Addysg Uwch / Cyrsiau Lefel Gradd

Sgiliau Byw’n Annibynnol, Paratoi ar gyfer Gwaith a Bywyd ac Ehangu Cyfranogiad

TG a Chyfrifiadureg

Ieithoedd

Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio

Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon

Teithio a Thwristiaeth

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg