Prentisiaethau

Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro

Yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru, mae 77% o fusnesau sydd wedi hyfforddi prentisiaid yn credu ei fod wedi gwneud eu cwmni’n fwy cystadleuol.    

Ar hyn o bryd mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n gweithio gyda 326 o sefydliadau ledled De Cymru i gynnig prentisiaethau – o gwmnïau preifat bychain i sefydliadau rhyngwladol mawr, yn ogystal â sefydliadau’r sector cyhoeddus, gan gynnwys cynghorau lleol yn Ne Cymru a hefyd Llywodraeth Cymru.         

Beth yw Prentisiaeth?    

Mae’r rhaglen Cynllun Hyfforddiant Prentisiaeth, o dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael ei chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’r rhaglenni hyfforddi hyn yn cynnwys dysgwyr yn datblygu eu hyfforddiant mewn gwaith a hefyd maent yn cael eu hyfforddi yn y coleg.                            

Beth yw’r manteision i’ch busnes?               

Mae prentisiaethau’n helpu i sicrhau bod gan eich gweithlu’r sgiliau ymarferol yn ogystal â’r cymwysterau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

  • Mae safonau a chymwysterau cenedlaethol a hefyd hyfforddiant a datblygiad uniongyrchol yn sicrhau bod Prentisiaid yn cael eu hyfforddi’n dda ac yn gynhyrchiol.
  • Mae bod yn rhan o gynllun prentisiaeth yn cynnig manteision fel gwella cynhyrchiant a gallu cystadleuol a chreu gweithlu medrus ac ymroddedig. 

Beth fydd derbyn Prentis yn ei gynnwys?                

Wrth benderfynu cyflogi prentis, byddwch yn ymrwymo i’r canlynol:               

  • Cyflogi’r prentis am 16 awr yr wythnos o leiaf a thalu cyflog iddo                           
  • Cefnogi’r Prentis yn llawn ym mhob agwedd ar ei Raglen Ddysgu                         
  • Drwy gytundeb y ddwy ochr, caniatáu i staff Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro ymweld â’ch busnes er mwyn asesu a thrafod ei gynnydd gyda’r dysgwr                          
  • Caniatáu amser i ffwrdd i’r Prentis i ddod i’r Coleg
  • Cadw at yr holl reoliadau Iechyd a Diogelwch perthnasol
  • Cynorthwyo staff Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro gydag asesu’r dysgwyr drwy roi adborth ar ei gynnydd                             

Faint fydd hyn yn ei gostio i’ch busnes?

Nid yw gweithio gyda Phrentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro yn costio ceiniog i’ch busnes.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth?

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy anfon e-bost i apprenticeships@cavc.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael, ewch i www.wefo.wales.gov.uk.