Swyddi

Swyddi

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal i'r holl fyfyrwyr, staff ac ymgeiswyr. Rydym yn derbyn ein cyfrifoldeb o dan ddeddfwriaeth a chodau ymarfer a'r angen am weithredu cadarnhaol i unioni anghydraddoldebau.

Wrth hyrwyddo cyfle cyfartal, bydd y coleg yn datblygu mesurau ar gyfer sicrhau bod yr holl grwpiau ac unigolion yn gallu astudio a gweithio mewn amgylchedd sy'n rhydd o wahaniaethu ac aflonyddu ar sail rhyw, hil, ethnigrwydd, lliw, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, gweithgareddau undeb llafur, cred grefyddol neu wleidyddol.

Yn ogystal â gweithredu polisïau ac arferion sy'n hyrwyddo cydraddoldeb, mae’r coleg yn hyrwyddo diwylliant sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth a chyfle cyfartal ym mhob rhan o fywyd y coleg. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo erioed i sicrhau bod pobl ag anabledd, gan gynnwys y rhai ag anableddau dysgu, yn cael eu trin yn deg. Bydd pob ymgeisydd ag anabledd sy'n boddhau manyleb y person yn cael cyfweliad.

Wrth gwblhau eich ffurflen gais arlein, os oes unrhyw gwestiynau gennych neu os oes angen unrhyw gynhorthwy arnoch, ebostiwch ein darparwr cymorth recriwtio yma gan gynnwys cyfeirnod yr hysbyseb yn rhan o bwnc yr ebost. Neu ffoniwch 0844 800 9376 i gael cymorth.

To view the vacancies in English please click here

Mae’r swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd wedi’u rhestru isod: