Our News

10 January 2017

Masnachwyr ifanc entrepreneuraidd Caerdydd yn goruchwylio stondinau dros dro Nadoligaidd y brifddinas

Ar ôl cwblhau cyfres o heriau entrepreneuraidd drwy gydol misoedd yr hydref, ymunodd 12 o fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro a Dewi Sant â 36 o fyfyrwyr o golegau ym mhob cwr o Dde Cymru i roi prawf ar eu sgiliau masnachol drwy ofalu am nifer o stondinau Nadoligaidd yng nghanol dinas Caerdydd ddydd Iau (Rhagfyr 15fed).

Fel rhan o’r fenter ‘Trading Places’, sy’n cael ei gweithredu gan First Campus a Syniadau Mawr Cymru, cymerodd yr entrepreneuriaid addawol yr awenau yn yr uned yn Chwarter Morgan gan sefydlu marchnad Nadoligaidd yno i werthu cynhyrchion wedi’u dewis yn ofalus ganddynt hwy i’r cyhoedd.               

Ymunodd y grŵp o chwech â chyfranogwyr o Goleg Gwent, Coleg Y Cymoedd a Choleg Merthyr Tudful, a ddewiswyd o blith 120 o fyfyrwyr mewn digwyddiad Diwrnod Sgiliau Menter yn Stadiwm Dinas Caerdydd fis diwethaf. Yn y gwersyll hyfforddi undydd, gwnaeth y myfyrwyr addawol argraff ar y beirniaid gyda’u synnwyr busnes doeth a chafodd pob un ohonynt eu hyfforddi a’u mentora gan rai o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus Cymru, gyda llawer ohonynt yn Fodelau Rôl i Syniadau Mawr Cymru. 

Y gobaith yw bod y profiad ymarferol a gafwyd yn y Diwrnod Sgiliau Menter a Trading Places yn mynd i roi hyder i’r myfyrwyr i edrych ar entrepreneuriaeth fel opsiwn ymarferol fel gyrfa. Yn ystod y deuddydd yn arwain at y diwrnod masnachu ei hun, lluniodd y myfyrwyr geisiadau yn arddull Dragons-Den i noddwyr y digwyddiad, i benderfynu ar y drefn y gallent ddewis cynhyrchion i’w gwerthu. Wedyn roedd rhaid iddynt wneud ymchwil marchnad, llunio cynllun busnes a dewis eu cynhyrchion yn derfynol ar gyfer eu gwerthu yn ystod y 24 awr yn arwain at y diwrnod masnachu.

Derbyniodd Jordan Day o Goleg Caerdydd a’r Fro wobr Gwasanaeth Eithriadol i Gwsmeriaid y digwyddiad. Yn cael ei noddi gan EE, roedd yn gydnabyddiaeth o’i sgiliau wrth ddenu sylw cwsmeriaid, eu cael i ddod i mewn i’r stondin a helpu ei dîm i wella eu sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid eu hunain.

Mae Trading Places yn brosiect sydd wedi ennill gwobrau ar lefel y DU a hefyd mae wedi helpu i ysbrydoli newid yn strategaeth fusnes Chwarter Morgan, sy’n eiddo preifat. Dywedodd y cyfarwyddwr, Rory Fleming: “Rydyn ni’n eithriadol falch o groesawu grŵp arall o entrepreneuriaid ifanc ar gyfer Trading Places, ac mae hwn wedi bod yn ddiwrnod eithriadol werthfawr arall o fasnachu - o ran refeniw a sgiliau bywyd.           

“Yn rhannol oherwydd mentrau o’r fath, rydyn ni wedi agor nifer o safleoedd masnachu tymor byr yn Chwarter Morgan, i fodloni’r galw am hinsawdd entrepreneuraidd fwy hyblyg gobeithio.”

Dywedodd Claire Oatridge, Arweinydd y Tîm Entrepreneuriaeth a Chyfoethogi yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro: “Mae Trading Places yn rhoi profiadau gwerthfawr a real i’n myfyrwyr ni mewn gwasanaethau cwsmeriaid, masnachu a datblygiadau entrepreneuraidd – sgiliau a fydd yn ddefnyddiol tu hwnt iddyn nhw yn y dyfodol i gyd.”

Gyda chefnogaeth y NatWest ac EE, yn y pen draw, nod y fenter Trading Places yw mireinio uchelgais yr entrepreneuriaid ifanc addawol a gweithredu fel catalydd i droi syniadau busnes yn gyfleoedd sefydlu ymarferol. Yn ystod yr wythnos yn arwain at y diwrnod masnachu, cynhaliodd y NatWest ac EE gyfres o weithdai busnes gyda’r cyfranogwyr, i baratoi. Ac ar y diwrnod ei hun, roedd y Natwest wrth law gyda bws busnes dau lawr, yn gwasanaethu fel canolfan weithredu ar gyfer y timau, wrth iddyn nhw fonitro data gwerthiant byw y chwe siop dros dro.         

Dywedodd Oliver Watts, Cadeirydd Bwrdd Rhanbarthol y NatWest ar gyfer y De Orllewin a Chymru: “Yn y NatWest rydyn ni wir eisiau cymell ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes ac rydyn ni’n hynod falch o fod yn gweithio gyda’r holl bartneriaid o dan arweiniad First Campus er mwyn helpu i ganfod a datblygu’r entrepreneuriaid addawol a allai fod â rôl hanfodol i’w chwarae yn hyfywedd economi Cymru yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Tony Jenkins, Pennaeth Cynllunio gydag EE: “Rydyn ni’n gyffrous i fod yn rhan o’r prosiect anhygoel yma am y 3edd flwyddyn. Mae wedi profi’n gyfle anhygoel eisoes i’n staff weithio gyda’r gymuned leol a chefnogi uchelgais cyfadrannau a myfyrwyr.”

Mae First Campus, partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru, yn gwella dyheadau ac ymwybyddiaeth Addysg Uwch dysgwyr drwy gyfrwng gweithgareddau a gweithdai sy’n cael eu cynnal mewn sefydliadau Addysg Uwch.                                   

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Wasanaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru. Caiff ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n helpu pobl ifanc rhwng 5 a 25 oed i ddatblygu syniadau busnes a thalent entrepreneuraidd.