Our News

17 December 2018

Coleg Caerdydd a’r Fro y cyntaf yng Nghymru i gael ei enwi’n Goleg Arddangos Microsoft

Coleg Caerdydd a’r Fro (CCAF) yw’r sefydliad Addysg Bellach cyntaf yng Nghymru i gael ei enwi’n Goleg Arddangos gan Microsoft.

Mae Colegau Arddangos Microsoft yn defnyddio’r technolegau diweddaraf i wella’r dysgu ac i sbarduno newid digidol ymhlith staff a myfyrwyr fel ei gilydd. Fel Coleg Arddangos, bydd CCAF yn cyflwyno dysgu personol i fyfyrwyr drwy ddefnyddio dyfeisiadau unigol ar gyfer pob myfyriwr, Office 365 Education, Teams, OneNote, Skype, Minecraft a mwy. Hefyd bydd CCAF yn  rhannu syniadau gyda Cholegau Arddangos eraill ac yn cynnal digwyddiadau addysgol er mwyn ysbrydoli pobl ifanc am y potensial sydd gan dechnoleg i drawsnewid eu cyfleoedd gyrfaol.

Mae’r Coleg yn cynnig dysgu cyfun – gan ddefnyddio cefnogaeth ar-lein neu ddigidol ar gyrsiau, tîm o Arweinwyr Digidol i helpu staff i ddatblygu eu gallu digidol eu hunain, a hyfforddiant Microsoft. Mae niferoedd cynyddol o staff ar draws y Coleg yn ennill bathodynnau Addysgwr Arloesol Microsoft hefyd drwy gwrs ar-lein sy’n helpu athrawon i ddysgu sut orau i ddefnyddio technoleg mewn addysg.

Hefyd, yn gynharach eleni, agorodd CCAF ei makerspace, {devel<>p}. Nod y makerspace yw rhoi sylw i’r bwlch sgiliau digidol mae cyflogwyr yn ei wynebu drwy roi hwb i sgiliau dysgwyr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg (STEAM).

Dywedodd Rheolwr E-ddysgu Coleg Caerdydd a’r Fro, Hannah Mathias: “Mae’n gyflawniad gwych i CCAF dderbyn y dyfarniad yma gan ei fod yn dangos pa mor bell rydyn ni wedi dod yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Microsoft wedi bod yn gefnogol iawn i ni ac wedi helpu’r Coleg i gyflawni ei weledigaeth o drawsnewid digidol.”

Dywedodd Pennaeth CCAF, Kay Martin: “Cenhadaeth Coleg Caerdydd a’r Fro yw bod yn fusnes addysgol blaenllaw gan gyflwyno addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel, canlyniadau eithriadol, pobl fedrus a chyflogadwy, gwasanaeth cwsmer rhagorol, twf busnes arloesol a buddsoddiad parhaus sy’n cefnogi cymunedau ac economi ffyniannus.                         

“Rydyn ni’n credu bod technoleg yn chwarae rhan ganolog yn y genhadaeth honno a dyma pam rydyn ni wedi buddsoddi cymaint mewn datblygu sgiliau digidol staff a myfyrwyr. Mae technoleg newydd yn newid o hyd a rhaid i ni ddatblygu ar yr un pryd hefyd os ydyn ni am ddarparu’r sgiliau mae ein dysgwyr ni’n eu haeddu a’r gefnogaeth mae ein staff ni ei hangen.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymgysylltu ag AB ac AU Microsoft UK, Clare Riley: “Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n un o sêr rhaglen Colegau Arddangos Microsoft. Dechreuodd ein cydweithredu ni gyda chysyniad ar gyfer datblygiad proffesiynol oedd yn cynnwys elfennau gemau a defnydd o realiti cymysg i gefnogi anghenion dysgu ychwanegol a lles. 

“Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at y prosiect eleni, gan ganolbwyntio ar y datblygiad makerspace newydd a helpu dysgwyr i feithrin galluoedd digidol uwch a fydd yn sicrhau eu bod yn llwyddo wrth symud o’r coleg i fyd gwaith.”