Aelodau

Bwrdd Llywodraethwyr: Aelodau

 


Dyma aelodau y Bwrdd Llywodraethu:

 Llywodraethwyr

Cadeirydd Corfforaethol

Image

Mae Geraint Evans MBEyn gyfreithiwr a dreuliodd 26 mlynedd yn gweithio mewn manwerthu. Ar y cyd â rhedeg sawl busnes llwyddiannus, mae Geraint yn dal nifer o safleoedd gwirfoddol yn y sectorau busnes ac addysg, gan wasanaethu cymunedau lleol ledled Caerdydd a’r Fro. Mae’r rhain yn cynnwys bod yn Gadeirydd Busnes mewn Ffocws am y 5 mlynedd diwethaf; Is Gadeirydd newydd ei benodi gyda Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, ar ôl treulio y 12 mlynedd diwethaf fel y Cadeirydd; ynghyd â bod yn Ymddiriedolwr yn y sector addysg. Mae Geraint wedi bod yn Gadeirydd Corfforaethol Coleg Caerdydd a’r Fro ers 2011, sydd wedi dilyn ei wasanaeth o 10 mlynedd fel Llywodraethwr yng Ngholeg y Barri cyn iddo uno.  

 

Is-Gadeirydd Corfforaethol

ImageMae Bart Haineswedi treulio 25 mlynedd yn gweithio yn rhyngwladol ym Mrwsel a’r UD gyda Dow Corning yn rolau Is Gadeirydd Ewropeaidd a Chyfarwyddwr Rheoli y DU. Mae ei wasanaeth yn y sector cyhoeddus yn cynnwys mwy na degawd fel Llywodraethwr cyn Goleg y Barri, ac ers uno yn 2011 mae wedi bod yn Llywodraethwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae rolau gwirfoddol blaenorol wedi cynnwys bod yn Gadeirydd Cyngor Hyfforddiant a Menter De Ddwyrain Cymru. Hyd yma, mae Bart wedi bod yn aelod annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio yn Techniquest ers 2001.  
 

 

ImageMae David Reeveswedi gweithio i Ford, Black a Decker yn GEC Hotpoint ac wedi rheoli tri chwmni gweithgynhyrchu. Mae David yn gyn-lywydd Clwb Rotari Bae Caerdydd, wedi bod yn Riant-Lywodraethwr mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd a Llywodraethwr yng Ngholeg Glan Hafren am bum mlynedd.  

 


 ImageYmddeolodd Yr Athro Danny Saunders, OBEo Brifysgol Morgannwg yn 2012, lle roedd yn Bennaeth y Ganolfan Dysgu Gydol Oes. Mae gweithgarwch presennol Danny yn cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos ynghylch ehangu prosiectau mynediad, datblygu dysgeidiaeth yn seiliedig ar waith, nodi catalyddion dysgu gydol oes ymysg grwpiau oedran hŷn, a datblygu llwybrau dysgu newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws yng Ngholeg De Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae hefyd yn cynnwys ei gyfranogiad mewn Addysg Uwch drwy reoli adolygiadau Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch, arholiadau allanol, trefnu cynadleddau, a goruchwylio Doethuriaethau. Mae Danny yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Yn 2010 derbyniodd OBE am wasanaeth i Addysg Uwch yng Nghymru.  

 

 ImageMae Hannah Pudnerar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn y Brifysgol Agored yng Nghymru lle mae’n goruchwylio llawer o’i gwaith strategol allanol, gan gynnwys ehangu mynediad, ymgysylltu â chyflogwyr a rhanddeiliaidCyn ymuno â’r Brifysgol Agored roedd yn Gyfarwyddwr Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru. Mae wedi treulio deng mlynedd yn gweithio yn y sector addysg ôl-16. Mae’n meddu Gradd Feistr mewn Addysg Uwch a Phroffesiynol a roddwyd gan y Sefydliad Addysg. Mae Hannah hefyd yn ymddiriedolwr allanol Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru ac yn Llywodraethwr Awdurdod Lleol i Ysgol Hafren, ei hysgol gynradd leol yng Nhreganna. Mae’n wreiddiol o Gastell-nedd ac yn awr yn byw yng Nghaerdydd.  

 

 

 ImageMae gan John Bakerbrofiad helaeth mewn cyllid, yn amrywio o archwiliadau allanol a mewnol i gyfrifyddiaeth. Er ei fod wedi gweithio yn y sector preifat mae wedi gweithio’n helaeth yn y sector cyhoeddus, mewn llywodraeth leol a chanolog a chyrff anadrannol. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Sir Casnewydd.  

 

 ImageYmunodd Vivienne Comptonâ bwrdd gweithredol newydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn 2010. Mae’n dod â phrofiad masnachol a marchnata nifer o flynyddoedd a fagodd yn y diwydiant gweithgynhyrchu (Exxon Chemical), sector cymeradwyaethau telathrebu (Telcordia); a’r sector addysg oedolion (Coleg Bridgwater), gan ddatblygu a chryfhau cysylltiad Addysg Bellach â busnes. Mae Vivienne yn Bennaeth Datblygu Busnes i ddarparwr hyfforddiant cenedlaethol gan gyrraedd statws Fast Grwoth 50 am 2 flynedd yn olynol. Gweithia ar y cyd ag ystod o golegau a chyflogwyr mawr ledled y DU. Mae’n meddu Gradd Feistr mewn Arwain a Rheoli (Addysg Bellach) a hefyd yng Gynghorydd Cymuned Lleol.  

 

 

 ImageRichard Thomas yw Pennaeth Digidol a Marchnata BBC Cymru Wales ac mae’n gyfrifol am ddatblygu amrywiaeth o gynhyrchion digidol a rhyngweithiol arloesol ar gyfer cynulleidfaoedd y BBC yng Nghymru, yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, yn ogystal â helpu cynulleidfaoedd i lywio drwy gynnwys BBC Cymru Wales ar y teledu a’r radio ac ar-lein. Gan weithio gyda thimau aml-sgiliau, mae’n arwain datblygiad ymgyrchoedd integredig, creadigwrydd ar sgrin, cynhyrchu cynnwys digidol, strategaeth brand, gwybodaeth i gynulleidfaoedd, cyfathrebu ac amserlennu. Mae Richard yn siarad Cymraeg a daw’n wreiddiol o Gwm Tawe ond mae’n byw ym Mhenarth erbyn hyn. Cyn ymuno â’r BBC ym mis Mawrth 2012 fel Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd, ef oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Cardiff & Co, partneriaeth gyhoeddus a phreifat sy’n gyfrifol am hybu Caerdydd i’r byd fel lle delfrydol i ymweld ag o ac i fyw, gweithio, buddsoddi, astudio, cyfarfod a chwarae ynddo. Cyn ymuno â Cardiff & Co yn 2008, roedd yn Gyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol De Orllewin Lloegr. Yno roedd yn gyfrifol am hybu’r rhanbarth fel cyrchfan i dwristiaid ac i fuddsoddiadau busnes. Hefyd mae Richard wedi gweithio ym maes addysg a hyfforddiant, buddsoddiad mewnol, datblygiad economaidd a chysylltiadau llywodraeth.       

 

 

Image
Mae Iestyn Morrisyn Bartner yn Capital Law LLP. Wedi graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn y gyfraith, hyfforddodd yn Bond Pearce (nawr Bond Dickinson), cyn ymuno â Capital Law yn 2005. Mae Iestyn yn arbenigo mewn cyfraith gyflogaeth a chyda diddordeb ac arbenigedd penodol mewn cyfraith ac arfer addysg. Yn 2014 dewiswyd Iestyn fel un o 35 prif ddynion busnes a phroffesiynol o dan 35 oed yng Nghymru.  

 

Mae’r Cynghorydd Bob Penrose wedi byw ym Mro Morgannwg am 13 o Penrose-Bob_resized.jpgflynyddoedd, gyda’r 6 blynedd diwethaf yn Sili. Cafodd ei eni yn Y Rhath yng Nghaerdydd a’i addysgu yn Ysgol Ramadeg yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Ar ôl gadael yr ysgol, aeth yn Syrfëwr Siartredig Dan Hyfforddiant, cyn penderfynu dilyn gyrfa yn y diwydiant moduro. Am flynyddoedd lawer gweithiodd yn Adrannau Gwerthiant a Marchnata Chrysler, Volkswagen ac Audi cyn dychwelyd i Dde Cymru yn 1979, i ddilyn gyrfa unwaith eto ym maes cerbydau masnachol. O 1980 ymlaen, cafodd ei benodi’n Rheolwr Cyffredinol Dosbarthwyr Scania Truck ar gyfer De a Gorllewin Cymru, cyn cael ei ddyrchafu’n Rheolwr Gyfarwyddwr yn 1985. Yn 1996 prynodd y rheolwyr y cwmni o dan ei arweiniad, a bu’n berchen arno ac yn ei redeg tan 2010, pryd penderfynodd werthu ei gyfranddaliadau. Cafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg fel aelod Annibynnol yn cynrychioli Ward Sili yn 2012 tan 2017. Yn ystod y cyfnod hwnnw roedd yn Arweinydd y Grŵp Annibynnol a hefyd yn Is Gadeirydd y pwyllgor Craffu ar gyfer Dysg a Diwylliant, yn aelod o’r Pwyllgor Craffu ar gyfer Adnoddau Corfforaethol, yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio ac yn aelod o Banel Penodi’r Uwch Reolwyr. Ym mis Mai 2017, cafodd ei ailethol yn aelod Annibynnol yn cynrychioli Ward Sili ac fe’i penodwyd yn Aelod Cabinet ar gyfer Dysg a Diwylliant ar ran y weinyddiaeth bresennol. Ar wahân i’w rôl gyda Chyngor Bro Morgannwg, mae hefyd yn Ymddiriedolwr Llyfrgell Gymunedol Sili a Larnog ac yn Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Sili. Mae Bob wedi bod yn briod ers 50 o flynyddoedd â’i wraig Elizabeth ac mae ganddo ddau o blant a 6 o wyrion a wyresau. Mae’n rhestru ei ddiddordebau fel chwaraeon modur (fel cystadleuydd), rygbi a phêl droed (fel gwyliwr), beicio modur a beicio (fel cyfranogwr) a garddio (drwy orfod).

 

 

 

 

 Image

Mae’r Dr Francis Coweyn gweithio i Brifysgol De Cymru. Mae wedi bod yn gweithio mewn Addysg Uwch ers 1999. Mae’n gyfrifol am Addysg Uwch mewn partneriaethau Addysg Bellach a chynrychiola addysg uwch ym Mhartneriaeth Sgiliau Dysgu ac Arloesi De Ddwyrain Cymru. Mae wedi gweithio yn flaenorol yn y Gwasanaeth Prawf ac ystod o rolau gwirfoddol a chymunedol. Mae wedi cyfranogi i ddatblygu Addysg Uwch mewn Addysg Bellach, dylunio a chyflwyno gwobrau proffesiynol, ehangu mynediad (Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd) ac wedi dysgu a chyhoeddi yn y gwyddorau cymdeithasol cymwysedig.  

 

 IMG_5039.jpgY Cynghorydd Sarah Merry yw aelod y Cabinet am Addysg. Roedd ei swyddi blaenorol yn cynnwys gweithio i nifer o AC a AS. Daeth Cynghorydd Merry i Gaerdydd fel myfyrwraig a 'naeth hi byth adael, gan fagu tri plentyn a bod yn Llywodraethwraig am 3 ysgol wahanol, gan gynnwys bod yn Cadeirydd am un ohonynt. Mae hi eisioes wedi cynrychioli Cyngor Caerdydd ar fwrdd Theatr Sherman a Bws Caerdydd. 


MD_pic.JPG

Mae Dr Marlene Davies yn gyfrifydd siartredig cymwysedig ac archwilydd siartredig gyda 27 mlynedd o brofiad fel academydd o fewn y sector y Brifysgol. Mae ei meysydd arbenigol ac ymchwil yn cynnwys pwyllgorau archwilio, cyfrifeg fforensig, a llywodraethu corfforaethol. Cyn ei ymddeoliad roedd yn Ddirprwy Bennaeth y Gyfraith Cyfrifeg a Chyllid Ysgol, ar ôl bod yn bennaeth y grŵp Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Morgannwg cyn hynny. Ers ymddeol o waith llawn amser mae wedi bod yn Aelod Cyswllt o Brifysgol De Cymru ac yn cael ei chyflogi fel tiwtor a darlithydd ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a phroffesiynol ar sail rhan amser. Mae hi'n cadw ei chysylltiadau gyda'r byd academaidd a chyrff cyfrifeg proffesiynol trwy ymgymryd â rolau arholwyr allanol o fewn y DU ac Ewrop. Mae hi wedi cyd-awduro gwerslyfr ar archwilio a chyflwynodd [a chyhoeddwyd] papurau ymchwil mewn cynadleddau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i academyddion a chyfrifwyr proffesiynol. Mae ei diddordebau yn cynnwys cerddoriaeth a chanu traddodiadol Cymreig fel aelod o gôr cymunedol, Côr y Gleision

Staff-Lywodraethwyr 

 

 ImageMae Kevin Robinsonwedi bod yn y Coleg am oddeutu 17 mlynedd, gan ddechrau fel athro rhan amser yn yr adran adeiladu. Mae Kevin ar hyn o bryd yn Rheolwr Campws, yn rheoli dau safle yng Nghaerdydd ac yn Arweinydd Ardal Rhaglen i’r Amgylchfyd Adeiledig. Mae ganddo bersonoliaeth bositif a realistig gan roi cymorth i’r staff a reola.  

 

 Image 

Mae Dorine Chantepiewedi bod yn gweithio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro fel aelod staff Cymorth Busnes am y 10 mlynedd diwethaf. Wedi gradd mewn Saesneg yn Universite Francois Rabelais (Tours, Ffraincsymudodd i Gymru yn 2003 fel Cynorthwyydd Iaith Dramor drwy ymgyrch recriwtio Cyngor Prydain. Tra’n gweithio mewn ysgolion cyfun lleol astudiodd Dystysgrif Medrusrwydd Caergrawnt mewn Saesneg yng Ngholeg Glan Hafren. Dechreuodd weithio yn Swyddfa Ryngwladol y Coleg yn fuan wedi hynny. Yn 2006, daeth Dorine yn Gofrestrydd Academaidd/Swyddog Data Cwricwlwm ar gyfer Lefel-A, TGAU, Saesneg i Fyfyrwyr Rhyngwladol, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill ac yn fwy diweddar Addysgu a Dysgu ac Addysg Uwch.  

Aelodau Cyfetholedig  

 

 
Image
Mae Donna Merrickyn weithiwr rheoli busnes proffesiynol deinamig, dymunol a mentrus gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad rheoli mewn rolau uwch, gan gynnwys Capital Law a Smart Solutions, ac mae hi nawr yn gweithio fel ymgynghorydd ar liwt ei hun. Mae ei phrofiad mewn rheoli cysylltiadau, cyflwyno hyfforddiant effeithiol, gwerthiannau a datblygu busnes a rheoli pobl ledled holl sectorau. Mae Donna wedi rhoi cyngor gyrfaol i weithwyr proffesiynol di-waith ar gyfer yr Adran Gwaith a Phensiynau ynghyd â chyflwyno darlithoedd gwadd yng Ngholeg Metropolitan Caerdydd ar wasanaethau ymgynghori a rheoli gyrfaoedd Adnoddau Dynol. 

 

 ImageMae Dr Julia Magill yn Gynghorydd gyda Chyngor Dinas Caerdydd. Cafodd ei hethol i Ward Llanisien a Draenen Pen y Graig yn 2012 ac mae Julia wedi helpu i gryfhau'r cysylltiadau rhwng y Cyngor a'r Coleg fel Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau rhwng 2012 a 2015. I ddechrau, ymunodd Julia â Chorff Llywodraethu'r Coleg fel Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol ar gyfer Cyngor Caerdydd, ond pan gwblhaodd ei chyfnod yn y rôl hon yn 2015, roedd y Coleg yn awyddus iawn i sicrhau bod Julia'n parhau fel Aelod Bwrdd. Felly, ar ôl ailstrwythuro'r Bwrdd ym mis Medi 2015, daeth Julia yn Llywodraethwr Cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Cyllid, Stadau, Masnachol ac Adnoddau Dynol a'r Bwrdd Cymunedol oedd wedi'i ffurfio o'r newydd. Mae cefndir Julia ym maes polisi gofal cymdeithasol ac iechyd, gyda phrofiad helaeth yn y GIG, y Cynulliad Cenedlaethol a gydag Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ym Mhrifysgol De Cymru.

 

 Image

Aliya Mohammed yw Prif Weithredwr Race Equality First. 

 

 

 

 ImageWedi cwblhau ei brentisiaeth fel peiriannydd modur, gweithiodd Brenig Davies i is-adran ceir modur Rolls Royce. Yna treuliodd ddegawd yn dysgu mewn Addysg Bellach, cyn gweithio i Uned Addysg Bellach Llywodraeth y DU. Yna darlithiodd a dysgodd ar raglenni TAR a gradd addysg alwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymddeolodd fel is-brifathro addysg bellach, wedi gwasanaethu ar sawl grŵp polisi cenedlaethol, ynghyd ag ymgysylltiad sylweddol gyda phrosiectau datblygu cwricwlwm addysg galwedigaethol Ewrop. Mae’n parhau’n weithgar yn y sector addysg bellach trwy fod yn aseswr arweiniol ar gyfer Gwobrau AoC Beacon a Gwobrau’r Frenhines ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch, safleoedd ar fwrdd mewn sectorau cynradd, uwchradd a chorff cymwysterau.    

 

Daeth Sara Halbert yn gyfrifydd rheoli siartredig cymwysedig yn 2004. Daw ei phrofiad o arfer cyfrifyddu i fusnesau bach a chanolig ac archwilio uwch ac ymgynghori rheolaeth risg i lawer o sefydliadau sector cyhoeddus gan gynnwys Addysg Uwch, Addysg Bellach ac awdurdodau lleol. Nawr mae’n dysgu amrywiol fodiwlau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Bwrdd Cymunedol 

 

Image
Mae Heather Fergusonar hyn o bryd yn gweithio fel Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr i Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, fel rhan o brosiect Wise Cymru. Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau sector yn gweithio i ddatblygu partneriaethau ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru. Gweithiodd Heather yn flaenorol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro fel Cydlynydd Cyfranogiad a Chynhwysiant Dysgwyr, pryd yr oedd hi’n gadeirydd gwreiddiol Rhwydwaith Ymarferwyr Llais Dysgwyr yng Nghymru. Gwasanaethodd hefyd fel Llywydd sabothol Undeb Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn ychwanegol at ei phrofiad o fewn y sector addysg yng Nghymru, mae Heather yn gwnselydd therapi ymddygiad gwybyddol cymwys. Cwblhaodd yn ddiweddar hefyd brosiect ymchwil Meistr ym Mhrifysgol De Cymru a oedd yn canolbwyntio ar berffeithrwydd clinigol a phryder perfformiad. Mae Heather yn falch iawn o fod yn aelod o Fwrdd Cymuned Coleg Caerdydd a’r Fro. Cred fod y Coleg yn chwarae rôl bwysig yn y gymuned leol. Mae’n gyffrous i fod yn rhan o gynorthwyo y bartneriaeth barhaus hon.   

 

 Image

Mae Azza Aliyn fam brysur i 3 ac sy’n gweithio. Mae Azza yn Weithiwr Proffesiynol mewn Gwasanaethau Ariannol i Legal & General. Hyd fis Ebrill 2015, roedd yn Bennaeth Pwyllgor Rheoli Ysgol Atodol y Gymuned Swdanaidd. Cyn hyn, roedd Azza yn ysgrifennydd academaidd yr ysgol am ddwy flynedd. Mae Azza yn gobeithio rhoi ei phrofiad bywyd fel rhiant; cysylltiadau â chymuned Swdanaidd gynyddol yn y fro; a chysylltiadau gydag un o gyflogwyr mwyaf Caerdydd i wasanaethu a chynorthwyo Coleg Caerdydd a’r Fro yn ei nod i drawsnewid addysg a hyfforddiant ledled rhanbarth prifddinas Cymru, yn y gymuned ac yn y gweithle.  

 

Image

Mae Ali Abdinewydd gael ei benodi yn Reolwr Partneriaeth Porth Cymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd gan oruchwylio prosiect newydd cyffrous sy’n cymryd lle ym Mhafiliwn Bowls Gerddi’r Grange. Wedi gwasanaethu 14 mlynedd fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid i Wasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, rhan greiddiol o’i waith oedd cynorthwyo pobl ifanc nad oeddent mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddi i gael mynediad at y rhain. Cynorthwywyd llawer o’i gleientiaid targed i fod yn ddysgwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae Ali hefyd yn arweinydd gyda Dinasyddion Caerdydd – cynghrair o eglwysi, ysgolion, mosgiau, undebau llafur, elusennau a sefydliadau cymdeithasol eraill sy’n dod i’r amlwg sy’n gweithredu â’i gilydd ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol a lles pawb. Mae Ali yn aelod o’r Tîm Arwain ar gyfer Dinasyddion Caerdydd. Mae ganddo gofnod da o arwain pobl ifainc o gefndiroedd difreintiedig yn Nhre-biwt a Grangetown i weithrediad gwleidyddol amhleidiol. Ers 2011, mae Ali wedi chwarae rôl arweiniol yn ymgyrchoedd llwyddiannus Dinasyddion Caerdydd i berswadio Cyngor Caerdydd i dalu’r Cyflog Byw a pherswadio Nando’s i agor y bwyty prif ffrwd cyntaf i gydymffurfio â halal yng nghanol dinas Caerdydd.   

 

 ImageShameem Nawazyw’r Rheolwr Prosiect ar gyfer ‘Gwella Mynediad i Wasanaethau Gofal Lliniarol ar gyfer Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig’ yng Nghaerdydd sy’n anelu at wella mynediad i wasanaethau gofal lliniarol i gleifion a’u teuluoedd o Gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig. Ers mwy na deng mlynedd mae Shameem wedi gweithio gyda Gwasanaethau Sector Statudol a Thrydydd Sector ledled y DU ynghylch y pwnc ‘Cynnwys Teuluoedd Amrywiol mewn Gwasanaethau’. Mae hyn yn cynnwys gwaith gyda Gwasanaethau Plant Anabl, Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch mabwysiadu a maethu, Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol a throseddwyr ifainc. Mae Shameem wedi cyd-awduro sawl cyhoeddiad ac erthygl ac wedi cyflwyno mewn cynadleddau gan gynnwys cynhadledd ryngwladol. Mae Shameem yn hynod ymroddedig i gyflawni mynediad cyfartal i wasanaethau ar gyfer cymunedau amrywiol.  

 

 Image

Mae Roda Husseinar hyn o bryd yn fyfyriwr 2il flwyddyn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn astudio Rheoli Busnes Rhyngwladol. Mae hefyd yn gweithio’n rhan-amser i hwyluso ei hastudiaethau. Yn wreiddiol o Somalia, daeth Roda a’i theulu i Gaerdydd yn 2002 pan oedd yn 12 oed, gan fethu siarad unrhyw Saesneg. Aeth Roda i’r ysgol yn Willows, ac yna derbyniodd addysg bellach yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, gan ddechrau fel myfyriwr Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, ac yna llwyddo i gwblhau cwrs busnes a alluogodd iddi ennill lle mewn prifysgol. Tra yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, daeth Roda yn Fyfyriwr-Lywodraethwr. Mae wedi dychwelwyd i weithio gyda’r Corff Llywodraethol i roi rhywbeth yn ôl am y cymorth, anogaeth ac arweiniad y mae’r Coleg wedi ei roi iddi hi a’i theulu. Ynghyd â hyn, mae gan Roda gysylltiadau cryf ac yn sicr yn rhan o’r gymuned Somalaidd leol.  


 

Mohammed_Alamgir_resized.jpgMae Mohammed Alamgir Ahmed yn gyn-fyfyriwr yn CCAF, ar ôl astudio i ddechrau yng Ngholeg Glan Hafren, ac wedi hyn, enillodd Radd mewn Astudiaethau Busnes o Brifysgol Morgannwg. Ar hyn o bryd mae Mo yn Gyfarwyddwr Adran TG a Gwerthiant gydag Yolk Recruitment, cwmni '50 Twf Cyflym', ar ôl gwneud cynnydd o'i rôl gychwynnol fel Ymgynghorydd Recriwtio Technoleg. Mae Mo yn ddyn teulu ymroddedig gyda dau o blant ifanc. Fodd bynnag, mae'n llwyddo i gyfuno hyn gyda bod yn aelod hynod weithgar o'r gymuned leol. Mae'n rhoi llawer o'i amser sbâr i nifer o swyddi gwirfoddol, gan gynnwys; mentora ieuenctid o'r cymunedau DLlE lleol; Cyfarwyddwr Prosiectau ar gyfer Cyngor Mwslimiaid Cymru; Rhiant Lywodraethwr yn Ysgol Gynradd Allensbank; ac Ymddiriedolwr ar Fwrdd Cymru ar gyfer ‘Cofio Srebrenica’. Hefyd roedd Mo yn gyd sylfaenydd Haya Fitness gyda'i wraig, Shahina, sef campfa i ferched ac yn benodol ar gyfer merched o'r gymuned DLlE.           


 Clerc y Gorfforaeth 

 

 
ImageCyn ymuno â Choleg Caerdydd a’r Fro yn 2012 fel Clerc y Gorfforaeth, bu Louise yn gweithio fel Uwch Reolwr Datblygu Busnes ac Adnoddau Dynol gyda sawl sefydliad corfforaethol, gan gynnwys Marks & Spencer, Allen & Overy ac Ernst & Young tra oedd yn byw yn Llundain.  Ar ôl dychwelyd i’w thref enedigol, Penarth, cafodd Louise swydd fel Rheolwr Datblygu Busnes yn Park House Club, rôl ble cynyddodd ei rhwydwaith o gysylltiadau lleol yn fawr. Hefyd bu Louise yn gweithio fel gwirfoddolwr gyda Gofal Canser y Fron ac mae wedi bod yn Aelod Bwrdd o Bombastic Dance.  Fodd bynnag, penodiad anweithredol diweddaraf Louise yw fel Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr Pafiliwn Pier Penarth, ble mae’n cyfuno ei hangerdd dros y Celfyddydau, dros addysg a thros ei thref enedigol.