Grŵp CAVC

Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro

Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro yw’r mwyaf yng Nghymru ac mae yn y 5 coleg gorau yn y DU gyda throsiant o £75m a dros 30,000 o gofrestriadau dysgwyr yn flynyddol. Y grŵp yw darparwr mwyaf prentisiaethau a hyfforddiant sgiliau yn y brifddinas, ac mae’n hyrwyddo cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc, cymunedau a busnesau ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a thu hwnt.

 

Mae teulu CAVC yn cynnwys Coleg Caerdydd a’r Fro, ACT Training Acorn Learning Solutions [ALS] ac Element Skills Trainin ac Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth (AHP) Rhanbarth De Ddwyrain Cymru.

 

Mae ACT yn darparu rhaglenni dysgu a chyfleoedd gwych sy’n helpu pobl i wireddu eu llawn botensial. O Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau ac Uwch-brentisiaethau ar draws 30 o sectorau gwahanol, i hyfforddiant cyflogadwyedd a chyrsiau byr ar gyfer busnes. http://www.acttraining.org.uk/

ACT-logo.jpg

 

Mae ALS Training yn ddarparwr blaenllaw ym maes hyfforddiant, dysgu a datrysiadau datblygu gyda dros 1,300 o Brentisiaid yn dysgu pob wythnos. Mae ALS yn dylunio, yn cyflwyno ac yn gwerthuso amrywiaeth eang o hyfforddiant a datrysiadau datblygu i wasanaethu cyflogwyr a gweithwyr a’u hanghenion unigol. https://www.alstraining.org.uk/

ALS-logo.jpg

 

Darparwr hyfforddiant proffesiynol yw Element Skills Training sy’n cynnig rhaglenni hyfforddiant arloesol ac unigryw wedi’u teilwra i fusnesau. Wedi’i leoli yn Lloegr mae’n galluogi i grŵp CAVC fodloni anghenion cyflogwyr sy’n gweithredu yng Nghymru a Lloegr a chynghori ar sut mae datblygu rhaglenni hyfforddiant prentisiaethau yn defnyddio systemau prentisiaethau Cymru a Lloegr.

http://www.elementskillstraining.co.uk/

elements-logo.jpg


 

Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth (AHP) Rhanbarth De Ddwyrain Cymru

 

Mae’r AHP yn gweithio gyda BbaChau a busnesau bach iawn i gael gwared ar y ‘biwrocratiaeth’ a all fod yn gysylltiedig â chyflogi prentis – gan gynnig gwasanaeth hysbysebu, dewis, recriwtio a chyflogi prentis. Mae’n darparu gwasanaeth cefnogi cyffredinol a phrofiad prentisiaeth o ansawdd uchel i’r prentis a’r cyflogwr. Fel rhan o hyn bydd hefyd yn cynnig ‘prentisiaethau ar y cyd’ gyda chyflogwyr yn rhannu prentis – gan sicrhau bod y profiad yn ymarferol i gyflogwyr a bod y prentis yn cael profiad eang i gwblhau ei raglen brentisiaeth lawn.


ata-master.jpg