Canolfannau Gofal Plant

Canolfan Gofal Plant

Mae Canolfannau Gofal Plant Coleg Caerdydd a'r Fro yn sicrhau bod yr holl bechgyn a merched yn derbyn gofal mewn amgylchedd meithringar a rhoddir y cyfle, anogaeth a chydnabyddiaeth unigol i'w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn.

Canolfan Heol Colcot

Mae’r ganolfan hon yn cynnig cyfleusterau i blant sydd rhwng 6/12 wythnos oed a 5 mlwydd oed, sy'n cael gofalu gan staff profiadol a chymwys. Cynigir ystod eang o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pob oed a phob cyfnod datblygiad. Mae'r holl weithgareddau yn cael eu cynnal yn Saesneg, er bod yn nod i gyflwyno rhai geiriau sylfaenol ac ymadroddion Cymraeg i ddysgu'r plant.

Rhieni/gofalwyr yn cael eu hannog i weithio mewn partneriaeth gyda staff

Mae rhieni/gofalwyr yn gallu drafod pob agwedd o gofal a datblygiad eu plentyn yn y Canolfannau Gofal Plant ac mae croeso bob amser i ymweld yn ystod y dydd neu dros y ffôn ar unrhyw adeg. Cydnabyddir bod dymuniadau rhieni/gofalwyr o'r pwys mwyaf ac felly mae eu diddordeb a'u cyfranogiad yn cael ei annog.  

Mae cyfranogiad rhieni/gofalwyr hefyd yn cael ei annog er mwyn:

  • Datblygiad hunan-barch. hunan hyder a diogelwch
  • Datblygu agweddau priodol ar gyfer chwarae a dysgu
  • Meithrin sgiliau iaith a dealltwriaeth er mwyn i bob plentyn i brofi ymdeimlad o gyflawniad
  • Datblygu creadigrwydd, dychymyg a dealltwriaeth o'u hamgylchedd 
  • Meithrin perthynas gadarnhaol a chyd-gefnogol rhwng y cartref a'r cyfleuster chwarae
  • Cwrdd â'r chwilfrydedd diwylliannol ethnig, dietegol ac unrhyw anghengion eraill y plant
  • Annog chwilfrydedd ac ymchwilio
  • Darparu amgylchedd hapus, cyfforddus, diogel, gofalgar, ysgogol a hwyl

Bydd yr amser eich plentyn yn treulio gyda ni yn werth chweil, hapus a phleserus

I gael gwybod mwy, cysylltwch â'r Ganolfan Gofal Plant yn uniongyrchol:

Gofal Plant ym Mro Morgannwg

Rheolwr Meithrinfa: Deborah Baker
Ffôn: 01446 749924
E-bost: childcarevale@cavc.ac.uk  (os ydych am astudio yn un o safleoedd y Fro)