Mynediad i Addysg Uwch

Mynediad i Addysg Uwch

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn ddelfrydol i bobl sydd hefo profiad bywyd ond sydd efallai ag ychydig o gymwysterau ac sy’n dymuno dychwelyd i addysg cyn symud ymlaen i addysg uwch ac efallai gyrraf newydd ar ôl graddio.

Cynlluniwyd cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch i roi hyder i ddysgwyr aeddfed ynghyd â’r sgiliau sydd eu hangen i ymdopi â gofynion academaidd astudio ar lefel uwch, Rydym yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr aeddfed sydd wedi penderfynu newid gyrfa neu sy’n dychwelyd i astudio yn dilyn seibiant.

Ar ôl cwblhau cwrs Mynediad i Addysg Uwch mae nifer o fyfyrwyr yn mynd yn eu blaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn prifysgolion lleol a chenedlaethol. Gall myfyrwyr hefyd ddewis aros yn y coleg i astudio cwrs gradd sylfaen.

Access_to_HE_colour_-_A4_and_A5_versions_Converted.jpg

Pa gyrsiau alla i astudio?

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn y meysydd canlynol:

Addysg a’r Dyniaethau

Troseddeg, y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Gwyddorau Biolegol

Gwyddorau Iechyd

Lles Cymdeithasol

Rheoli Busnes a Digwyddiadau

Astudiaethau Cyfryngau a Diwylliannol

Beth allaf ei ddisgwyl o’r cwrs?

Er nad yw’r cymhwyster Mynediad i Addysg Uwch yn cael ei gydnabod yn ffurfiol yn y gweithle, mae'n well gan rhai myfyrwyr i fynd yn syth i weithio ar ôl cwblhau’r cwrs. Mae’r myfyrwyr hyn yn defnyddio’r cwrs Mynediad fel ffordd o wella eu hunanhyder, eu sgiliau datrys problemau ac i wella eu rhagolygon gyrfa.

Fel arfer bydd disgwyl i fyfyrwyr dreulio 15.5 awr yr wythnos mewn darlithoedd er mwyn cyflawni amcanion y cwrs, bydd rhaid iddynt hefyd wneud gwaith ychwanegol yn ystod eu hamser digyswllt.

Mae presenoldeb o dros 90% ym mhob maes yn ofynnol ar gyfer unrhyw gefnogaeth ariannol rydych yn ei gael fel rhan o’ch astudiaethau (e.e. GDC, tocynnau bwyd, tocyn teithio, arian tuag at ofal plant ayyb).

Mi welwch fod yna nifer o fuddion o astudio yn y coleg, byddwch yn gwella eich rhagolygon gyrfa, datblygu sgiliau newydd, darganfod diddordebau newydd ac yn cwrdd â ffrindiau newydd.

 

Sefydlu

Cynhelir yr wythnos sefydlu fel arfer yn ystod wythnos gyntaf mis Medi, ond edrychwch ar wefan y coleg ym mis Awst i gael y wybodaeth fwyaf diweddar. Mae’r amserlen sefydlu yn rhan hanfodol o’r cwrs. 

Gofynion mynediad

Byddwn yn ystyried pob cais yn unigol a gofalus. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i astudio cwrs Mynediad i Addysg Uwch, ond rydym yn edrych am gyfnod allan o addysg uwch a sgiliau llythrennedd a rhifedd priodol sy’n dangos eich bod yn barod am ofynion y cwrs (byddwn yn ystyried hyn yn y cyfweliad). Disgwyliwn hefyd sgiliau rhyngbersonol da, ymroddiad i’r maes astudio, brwdfrydedd a dealltwriaeth o’ch llwybr gyrfa dewisol.

Cynlluniwyd cyrsiau mynediad ar gyfer pobl sydd â phrofiad bywyd sy’n golygu nad ydynt fel arfer yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd o dan 19 oed.

Ariannu

Mae Grant Dysgu’r Cynulliad (GDC) ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio cwrs mynediad naill ai llawn amser neu ran amser. Mae consesiynau ar gael i rai sy’n cael rhai budd-dal(iadau), cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth neu cliciwch yma i fynd i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.