Gwybodaeth ar gyfer rhieni, gofalwyr neu warchodwyr

Gwybodaeth i rieni, gofalwyr neu warcheidwaid

Rydyn ni’n deall eich bod chi eisiau’r gorau i’ch mab neu eich merch fel rhiant neu warcheidwad. Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, rydyn ni’n credu bod rhaid i bobl ifanc ddysgu rheoli eu hamser eu hunain, ystyried eu hopsiynau a chanfod beth maen nhw wir yn dda am ei wneud. Mae’r Coleg yn gweithio i ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu angerdd dros eu hastudiaethau mewn amgylchedd llwyddiannus sy’n gwneud cyfraniad real at ddyheadau myfyrwyr. Cefnogir y myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau gan gyfuniad o diwtoriaid pwnc a phersonol gydag adborth ac arweiniad rheolaidd.

Nosweithiau Agored

Trefnir Nosweithiau Agored i arddangos y Coleg i bobl ifanc, fel eu bod yn cael profiad o’r Coleg, gweld rhai o’r cyfleusterau a chyfarfod staff a allai fod yn eu haddysgu nhw. Mae llawer o rieni’n dod i gefnogi eu plant ac i weld drostynt eu hunain, ac mae croeso cynnes i chi ymuno! Rydyn ni’n cynnal Nosweithiau Agored sawl gwaith yn ystod y flwyddyn. Rhagor o wybodaeth am ein nosweithiau agored yma.  

Lefel A, Cyrsiau Ffocws ar Yrfa a Phrentisiaethau. Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i fyfyrwyr a llwybrau cynnydd gwych i Addysg Uwch.

Rydyn ni’n annog ac yn gwerthfawrogi creadigrwydd, menter ac arloesi. Mae’r myfyrwyr yn cael cyfleoedd cyffrous i wella eu sgiliau drwy weithgareddau cysylltiedig â menter drwy gyfrwng tîm Gyrfaoedd a Syniadau. Mae’r gweithgareddau hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a menter drwy gyfrwng cystadlaethau, tripiau, siaradwyr gwadd a mwy. Hefyd mae gan fyfyrwyr gyfle i gymryd rhan yng Nghystadlaethau World Skills, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Yn ogystal â bod yn arbenigwyr hynod gymwys yn y pynciau maent yn eu haddysgu, mae ein staff yn hynod groesawus a chyfeillgar hefyd, ac yn poeni am lwyddiant eich plentyn. Rydyn ni’n ymfalchïo ym mhroffesiynoldeb ac arbenigedd ein staff. Dônt o sawl galwedigaeth a phroffesiwn gan gynnig cyfoeth o brofiad o fyd diwydiant yn ychwanegol at eu cymwysterau.

Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant a’n staff ymroddedig yn galluogi i ni gyflwyno addysgu a dysgu o’r safon uchaf mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol sy’n diwallu anghenion unigol myfyrwyr ac yn eu paratoi nhw’n llawn am fyd gwaith.

Yn 2016, aeth 86% o fyfyrwyr ymlaen o fewn tri mis i adael CCAF i astudiaethau pellach, astudio ar lefel prifysgol neu gyflogaeth.

Mae 89% o’n myfyrwyr yn ennill eu cymhwyster – 2% yn uwch na’r cymharydd cenedlaethol ac yn cynyddu bob blwyddyn.

 

Wedi cael gradd ‘Da’ dwbl yn ein harolwg diweddar gan Estyn – am ansawdd ein haddysg a’n hyfforddiant.

 
 
 
 

Cyflwyno cais yn gynnar!

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n dechrau cyfweld ym mis Tachwedd ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau yn y mis Medi canlynol, felly cofiwch atgoffa eich plant i gyflwyno ffurflen gais yn gynnar, fel bod posib cynnig eu dewis cyntaf o gwrs iddynt.

Cefnogaeth:

Mae pobl ifanc yn cael cymaint o gefnogaeth ag y byddent yn yr ysgol, os nad mwy. Mae proses asesu sy’n gosod y myfyriwr ar lefel cwrs sy’n addas i’w alluoedd a cheir cyflwyniad i groesawu’r myfyrwyr i’r coleg. Mae tîm gwasanaethau myfyrwyr yma sy’n gallu cynnig help gydag arian, tocynnau teithio, cyngor gyrfaol a hyd yn oed cyngor am broblemau personol. Mae amrywiaeth o gefnogaeth ddysgu i unrhyw un sy’n cael problemau gyda mathemateg a Saesneg a hefyd mae ein tiwtoriaid a’n staff addysgu’n gwneud amser i unrhyw un sydd â dyslecsia a dyspracsia.

Bywyd myfyriwr:

Mae bywyd y myfyrwyr yn un llawn bwrlwm yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Gall pobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys chwaraeon tîm, ystafelloedd ffitrwydd, heriau menter, gweithgareddau awyr agored, clybiau a digwyddiadau.