Gwybodaeth ar gyfer rhieni, gofalwyr neu warchodwyr

Gwybodaeth ar gyfer rhieni, gofalwyr neu warchodion

Rydyn ni, yn debyg i chithau, am i’ch mab neu eich merch gael y gorau.

Ein polisi yw gosod myfyrwyr ar gwrs sy’n iawn iddynt gan ein bod ni am i bob un o’n myfyrwyr lwyddo i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnynt a chael yr amser gorau posib yn y Coleg.

Wythnosau agored

Mae wythnosau agored yn cael eu trefnu i ddangos y Coleg i bobl ifanc er mwyn iddynt gael blas ar y Coleg, gweld rhai o’r cyfleusterau a chwrdd â’r staff a allai fod yn eu haddysgu. Daw llawer o’r rhieni i’r noson i gefnogi eu plant a gweld drostyn nhw eu hunain, felly mae croeso i chi ymuno â nhw! Edrychwch i gael gweld pryd bydd ein hwythnos agored nesaf.

Lefelau’r cyrsiau

Mae’n bosib galw cyrsiau yn bethau gwahanol a gallant gael eu cynnig ar lefelau gwahanol. Mynnwch weld ein tabl ‘Deall y Jargon’ ac edrychwch ar drosolwg o’r lefelau a’u cymwysterau. Peth pwysig y bydd angen i chi ei ddeall yw bod y cyrsiau Mynediad a’r cyrsiau Lefel 1 ar gyfer y rheiny sydd ag ond ychydig o brofiad, ychydig o bynciau TGAU neu raddau is. Mae’r cyrsiau Lefel 2 ar gyfer y rheiny sydd â thua 5 TGAU ar raddau da, ac mae’r cyrsiau Lefel 3 yn gydradd o ran safon â chyrsiau Safon U, felly bydd y rheiny sydd â mwy na 5 gradd TGAU rhwng A ac C yn gallu dechrau ar gwrs Lefel 3 yn syth o’r ysgol.

Dewiswch o 35 Safon U

Drwy astudio Safon UG ac yna Safon U2 mewn pwnc, bydd myfyriwr yn ennill Safon U lawn.

Yn ein safleoedd yng Nghaerdydd rydym yn cynnig amserlen amrywiol a fydd yn gweddu i chi, gyda thua 35 Safon U mewn nifer fawr o bynciau, e.e. Celf, Drama, Mathemateg, Cymraeg, Saesneg, y Gwyddorau, Ieithoedd, Astudiaethau Amgylcheddol, Athroniaeth, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Astudiaethau Ffilm, y Gyfraith, TGCh a Datblygiad y Byd. Mae galluoedd pobl ifanc yn amrywio’n fawr, felly hyd yn oed ar Safon U rydym yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau: gall myfyrwyr disglair astudio Safon U ar gwrs carlam a gall y myfyrwyr sy’n ceisio gwella tipyn eto astudio rhai pynciau ar Safon UG ar yr un pryd ag y byddant yn ail-sefyll pynciau TGAU er mwyn gwella’u graddau. Mae ein canlyniadau TGAU yn cymharu’n dda â chanlyniadau ysgolion ac yn 2011 enillodd 97% o’n myfyrwyr Safon U amser llawn raddau A*-E a chafodd 70% ohonynt raddau A*-C. Gwelwyd llawer o’n myfyrwyr llwyddiannus ar newyddion BBC Wales ac ar BBC Breakfast.

Dewis cyrsiau sydd â phwyslais ar yrfa

Gall eich plentyn astudio cwrs galwedigaethol yn un o gyfleusterau hyfforddi arbenigol Coleg Caerdydd a’r Fro a chymhwyso i ddechrau gyrfa mewn Peirianneg Awyrennau, Celf / y Cyfryngau, Therapi Harddwch, Busnes, Gofal, Adeiladu, Peirianneg, Trin Gwallt, Lletygarwch, TG, Chwaraeon, Teithio neu un o’n pynciau poblogaidd eraill.

Gwnewch gais yn gynnar!

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dechrau cyfweld ym mis Tachwedd ar gyfer cyrsiau a fydd yn dechrau yn y mis Medi canlynol, felly wnewch chi atgoffa’ch plant i roi eu ffurflen gais i mewn yn gynnar er mwyn i ni gael cynnig lle iddynt ar y cwrs sy’n ddewis cyntaf iddynt.

Cymorth

Mae pobl ifanc yn cael yr un faint o gymorth, os nad mwy, ag yn yr ysgol. Mae gennym broses asesu sy’n gosod y myfyrwyr ar gwrs sydd ar y lefel iawn iddynt o ran eu gallu a chynhelir cyfnod sefydlu i groesawu’r myfyrwyr i’r Coleg. Mae gennym dîm gwasanaethau myfyrwyr sy’n gallu cynnig cymorth ariannol, tocynnau teithio, cymorth gyrfaol a chyngor ar broblemau personol hyd yn oed. Mae ystod o gymorth dysgu ar gael i’r myfyrwyr sydd â phroblemau â Mathemateg, Saesneg neu rifedd neu sydd â dyslecsia / dyspracsia; yn ogystal mae amser gan ein tiwtoriaid a’n staff addysgu ar gyfer pob un o’u myfyrwyr.

Bywyd myfyrwyr

Mae bywyd y myfyrwyr yn llawn bwrlwm yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Gall pobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys timau chwaraeon, switiau ffitrwydd, heriau menter, gweithgareddau awyr agored, clybiau a digwyddiadau. Mae tîm Marchnata’r coleg yn chwilio am fyfyrwyr i fod yn llysgenhadon y myfyrwyr lle y gallant gael eu talu i hybu’r Coleg, i helpu i ddenu myfyrwyr eraill i’r Coleg, rhoi hwb bach i’w harian poced, gwella’u CV a’u cyfle i gael swydd wedi iddynt orffen yn y Coleg.