Cefnogi chi

Cefnogi chi

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro rydym wedi ymrwymo i’ch cefnogi chi drwy gydol eich cyfnod yn y Coleg.

Mae Tiwtor eich Cwrs yn gweithio gyda chi drwy gydol eich cwrs i helpu i sicrhau bod eich cyfnod yn y Coleg yn un pleserus a llwyddiannus. Hefyd mae gennym dîm mawr o staff cefnogi arbenigol, sef y ‘Gwasanaethau Myfyrwyr’. Y tîm yma o bobl ydi eich cyswllt cyntaf chi ar gyfer unrhyw beth, o gefnogaeth ariannol i gyngor gyrfaol. Hefyd mae gennym dîm cefnogi'r dysgu arbennig sy’n cefnogi unrhyw fyfyriwr sydd ag anabledd a/neu anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia neu ddyspracsia. Mae’r tîm yn gallu darparu cefnogaeth yn y dosbarth hefyd, i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, gyda therminoleg a chwblhau aseiniadau yn y Gymraeg.

Eisiau gwella eich Cymraeg tra rydych chi yn y Coleg? Rydym yn Goleg sy’n falch o fod yn un Cymraeg ac yn cynnig cyfleoedd dysgu i bob lefel.    

 

 

Ymsefydlu

O’r diwrnod cyntaf un yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, mae myfyriwr yn cael ei gyflwyno i’r adnoddau niferus sydd ar gael i’w helpu ef neu hi drwy’r Coleg. Ceir rhaglen gyflwyno ragorol i wneud i’r myfyriwr deimlo’n gartrefol yn y Coleg. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth gan y Gwasanaethau Myfyrwyr am yr help sydd ar gael: cefnogaeth ariannol, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, tocynnau bws, cefnogaeth bersonol a chefnogaeth ddysgu. Mae’r myfyrwyr newydd yn treulio amser gyda’u tiwtor personol wrth setlo yn y coleg a dod yn gyfarwydd â’r adeilad.             

Ceir cyflwyniad i’n Canolfannau a’n Parthau Dysgu modern a’u cyfleusterau rhagorol. Mae’r myfyrwyr yn cyfarfod staff y Ganolfan Astudio i ddysgu sut gallant gael cefnogaeth un i un i’w helpu i lwyddo yn eu cwrs.               

 

Tiwtorialau a mwy o gymorth

Hefyd mae myfyrwyr yn cael sesiwn tiwtorial, sy’n ddwy awr o hyd fel rheol, gyda’u tiwtor personol bob wythnos. Yn eu sesiwn tiwtorial, maent yn gallu siarad am unrhyw broblemau personol neu gysylltiedig â’u cwrs ac adolygu eu targedau. Hefyd mae cyfle i ddilyn rhaglen o weithgareddau dysgu diddorol i’w helpu i gyflawni’r Deg Hawl, yn ogystal â datblygu eu sgiliau personol. Bydd y myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen i Brifysgol yn cael cymorth rhagorol gyda llenwi eu cais UCAS hefyd.

Ar ddechrau unrhyw gwrs, mae myfyrwyr yn cael cyfnod prawf o bedair i chwe wythnos. Bwriad hyn ydi sicrhau bod y dysgwyr wedi dewis y rhaglen briodol a’u bod yn addas ar gyfer cwrs yn y Coleg. 

 

Gallwch gael mynediad i’r holl wybodaeth am gymorth dych chi angen fan hyn.