Entrepreneuriaeth, Cyfoethogi a Chyflogadwyedd

Entrepreneuriaeth, Cyfoethogi a Chyflogadwyedd

B#EPIC:

Bod yn Gyflogadwy, Pwrpasol, Ysbrydoledig a Heriol

BEPIC-Logo-New-OnScreen.jpg

 

B#EPIC: Bod yn Gyflogadwy, Pwrpasol, Ysbrydoledig a Heriol

 

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, rydyn ni eisiau eich paratoi chi gyda’r wybodaeth a’r sgiliau a fydd yn eich arwain i yrfa eich breuddwydion ac yn eich cefnogi i gyflawni eich potensial llawn. Byddwn yn eich helpu chi i ddatblygu dyfeisgarwch, creadigrwydd a hyder busnes a hefyd yn eich cefnogi drwy feithrin eich uchelgais, eich arloesi a’ch meddylfryd entrepreneuraidd. I wneud hyn, mae gennym ni B#EPIC, sy’n darparu cyfleoedd Menter, Cyfoethogi a Chyflogadwyedd.

 

Entrepreneuriaeth

 

Rydyn ni yma i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid. Dyma gyfle i chi gael eich ysbrydoli gan eraill, dysgu am fyd busnes, datblygu eich syniadau ac fe allwn ni eich helpu chi i gymryd y cam cyntaf tuag at fod yn fos arnoch chi eich hun.

 

Rydyn ni’n cael cefnogaeth Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru, sy’n ceisio darparu cyfle i bob dysgwr ddatblygu ei sgiliau entrepreneuraidd.       

 

Ar Gampws Canol y Ddinas, mae gennym ni le i chi ddod i siarad gyda ni am eich syniadau busnes. Yr enw yw’r Ganolfan Syniadau ac yma rydyn ni’n cynnig pecyn o gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n cynnwys cyngor sefydlu, mentora, gweithdai, gofod desg a mwy.

 

Cliciwch ar y dolenni i ddarllen ein straeon newyddion: Syniad, UnLtd Do it for Real, Trading Places

 

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Cyfoethogi    

 

Mae cyfoethogi’n gyfle i chi gael hwyl wrth ddysgu. Cewch gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau gwahanol fel clwb trafod, clwb cod, dawnsio, gweithgareddau awyr agored a llawer mwy.

 

Hefyd rydym yn trefnu llawer o ddigwyddiadau gwahanol sydd nid yn unig yn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd ond hefyd yn eich cyflwyno chi i arbenigwyr blaenllaw'r diwydiant.

Hefyd gall myfyrwyr gael cefnogaeth benodol i sefydlu clwb, cymdeithas neu brosiect. Yn y gorffennol mae’r myfyrwyr wedi arwain Clybiau Cymraeg, Iaith Arwyddion Prydain a Chod.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch!              

E-bost: bepic@cavc.ac.uk

Twitter: @CAVCBEPIC

Facebook: CAVCBEPIC

 

employable.png

 

 

 

Cyflogadwyedd: gallu i sicrhau cyflogaeth               

Bydd Cynghorwyr Cyflogadwyedd a Chynnydd CCAF yn eich cefnogi chi i feithrin y sgiliau hanfodol i sicrhau cyflogaeth. Bydd y tîm o Gynghorwyr yn cynnig y canlynol:

  • Cefnogaeth i chi i sicrhau profiad gwaith e.e.:
    • Lleoliad gwaith, ymweliadau diwydiant, heriau diwydiant, gweithdai dan arweiniad cyflogwyr a gweithgareddau eraill cysylltiedig â gwaith
    • Cefnogaeth i chi i feithrin sgiliau cyflogadwyedd        
    • Cefnogaeth a gynigir ar sail 1:1 a thrwy ymweliadau dosbarth / grŵp

 

B#Selected: rhaglen parod am waith

Mae B#Selected yn cynnwys 6 sesiwn byr. Bydd pob sesiwn yn meithrin eich hyder, eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch sgiliau i fod yn barod am waith, ac yn eich paratoi i gael swydd eich breuddwydion. Bydd rhai sesiynau’n cael eu harwain gan gyflogwyr; o ganlyniad, bydd cyfle i chi gysylltu / rhwydweithio gydag amrywiaeth o gyflogwyr rhagorol. Mae cyflogwyr, fwy a mwy, yn troi at CCAF i ddod o hyd i’w cyflogai nesaf.

 

Cynnydd: cyfleoedd i gyrraedd eich nodau

  • Cefnogaeth i gynllunio eich gyrfa a’ch dewisiadau
  • Cefnogaeth i bontio’n hwylus i naill ai gwrs ar y lefel nesaf, i Addysg Uwch, i gyflogaeth, i Brentisiaeth neu i Gynllun Hyfforddi     
  • Cefnogaeth a gynigir ar sail 1:1 a thrwy ymweliadau dosbarth


Cysylltu â ni:

 

 

bepic-logo.png